Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,

Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 25 marca 2003r, godz. 1015.

 

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum, 

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

II. Prezentacja pracy dyplomowej absolwenta Wydziału Architektury i Urbanistyki Szczecińskiej  p. Radosława Jacha pt. „Zabudowa Bulwaru Nadodrzańskiego".

 

III. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

1/ sprawozdania z działalności finansowej gminy za rok 2002 - DRUK Nr 1/VI.

2/ wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej,  oznaczonej numerem działki 227/4, położonej w Gryfinie w obrębie 4 - DRUK Nr 2/VI

3/ przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenu działki Nr  161 oraz części działek Nr 2 miasta Gryfino -DRUK Nr 3/VI.

4/ zmiany uchwały Nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej Nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990r, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego Nr 14 z dnia 2.04.1990 r. poz. 204 wraz z późniejszymi zmianami, zmienionej uchwałami: Nr IV/65/03  Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2003 r.  i Nr V/85/03  Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2003  r. - DRUK Nr 4/VI.

5/ uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w rejonie ul. Kołłątaja - DRUK Nr 5/VI.

6/ zmiany budżetu gminy na 2003  rok - DRUK Nr 6/VI.

7/ przystąpienia Gminy Gryfino do Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp-ka z o.o. - DRUK Nr 7/VI

 

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.