Protokół nr 8/03

Protokół nr 8/03

PROTOKÓŁ   nr 8/03

z   posiedzenia   Komisji   Planowania   Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,

Inwestycji   i   Ochrony   Środowiska   odbytego w   dniu   25.03.2003r.

 

Ad. I. Sprawy   regulaminowe:

ppkt.1.

Otwarcia   posiedzenia   dokonał   Przewodniczący   Komisji   radny   Kazimierz   Fischbach.

Stwierdził   prawomocność   obrad,   gdyż   na   stan   Komisji   6   radnych   w   posiedzeniu   uczestniczyło   5   radnych,   co   stanowi   quorum.   Lista   obecności   członków   Komisji   stanowi - zał.   nr   1.

Spoza   grona   Komisji   w   posiedzeniu   udział   wzięli:

1/ Burmistrz   MiG   Henryk   Piłat,

2/ Skarbnik   MiG   Jolanta   Staruk,

3/ Naczelnik   Wydziału   Bożena   Mejna,

4/ Kierownik   referatu   Teresa   Drążek,

5/ Inspektor   Helena   Pasztaleniec.

Przewodniczący   Komisji   przedstawił   porządek   obrad,   zaproponował   omówienia   projektu   uchwały   w   sprawie   zarzutu - protestu   złożonego   do   projektu   zmiany   w   planie   ogólnym zagospodarowania   przestrzennego   miasta   Gryfino - dla   obszaru   położonego   pomiędzy   ulicami: Grunwaldzką, Sprzymierzonych, 1 Maja    i   Bolesława   Chrobrego   jako   druk   nr   8.

Porządek   obrad   stanowi   -   zał.   nr   2.

 

ppkt.2.

Protokół   z   poprzedniego   posiedzenia   przyjęto.

 

Ad. II. Prezentacja   pracy   dyplomowej   absolwenta   Wydziału   Architektury   i   Urbanistyki Szczecińskiej   p. Radosława   Jacha   pt. „ Zabudowa   Bulwaru   Nadodrzańskiego".

Pan   Radosław   Jach   zaprezentował   pracę   dyplomową   w   sprawie ” zabudowy   bulwaru   nadodrzańskiego”.

Radny   Kazimierz   Płonka - czy   w   przedstawionej   koncepcji   zabudowy   bulwaru   nadodrzańskiego   przewidziano   miejsce   na   port   jachtowy dla   cumowania   jachtów, łodzi. Port   jachtowy   wiąże   się   z   miejscem   noclegowym   tzw ” mariny”.   Wówczas   powstałoby   kompleksowe   zaplecze   usługowe dla   jachtów   z   obsługą   całodobową   dla   portu. „Marina” jest   potrzebna   dla   portu   aby   jachty,   łodzie   mogły   przycumować,   zatrzymać   się . Uważam,  że nabrzeże   rzeki   „Regalica"  można   zagospodarować   i   przygotować   miejsce     na   port   jachtowy.   Powstanie   portu   jachtowego   będzie   z   korzyścią   dla   miasta,   gdyż   powstaną   nowe   miejsca   pracy.

Pan   Radosław   Jach - jeżeli   chodzi   o   miejsce   na   tzw   „marinę”   jak   się   nie   mylę   to   jest przewidziane   w   planie   zagospodarowania   przestrzennego  gminy   od   ulicy   Rapackiego.

Przedstawiony   plan   dotyczy   zagospodarowania   części   nabrzeża.   W   ramach   pracy   dyplomowej   studenci   mogą   przygotować   również   plan  zagospodarowania   terenu nabrzeża   dla   portu   jachtowego   jeżeli   gmina   wystąpi   z   propozycją   w/w   sprawie.  

Przewodniczacy   Komisji -   uważam,   że   można   wystąpić   z   propozycją   do   burmistrza   o   przygotowanie   planu   pod   port   jachtowy   „ marina”   przez   studentów.

Komisja   zapoznała   się   z   w/w   planem.

                                                                                                                                 

Ad. III. Wypracowanie   stanowiska,   opinii   i   wniosków   do   projektów   uchwał   w   sprawie:

Materiał   informacyjny   w/w   punkcie   radni   otrzymali   na   piśmie   wraz   z   zawiadomieniem   o   posiedzeniu   Komisji.

Przewodniczący   Komisji   przedstawił   projekty   uchwał,   które   są   zawarte   w   zał.   od   nr   3   do   nr   9.

Na   pytania   i   wątpliwości   radnych   odnośnie   projektów   uchwał   dodatkowych   wyjaśnień   udzielały:   Skarbnik   MiG   Jolanta   Staruk,   Naczelnik   Wydziału   Bożena   Mejna, Kierownik   referatu   Teresa   Drążek,   inspektor   Helena   Pasztaleniec.

- przedstawione   sprawozdanie   z   działalności   finansowej   gminy   za   rok   2002.

Skarbnik   MiG   Jolanta   Staruk   - deficyt   budżetowy   planowano   w   kwocie   1.196.506,00 zł.   Na   koniec   roku   deficyt   budżetowy   wynosił   128.951,00 zł,   został   pomniejszony   o   nadwyżkę   budżetową   w   wysokości   1.067.555,00   zł. Gmina   otrzymuje   dochody z   budżetu   Państwa   tj. podatku   od   osób   fizycznych,   które   zostały   przekazane   dopiero   w   styczniu   br.   Z   braku   środków   finansowych   gmina   nie   zrealizowała   wszystkich   płatności   do   końca   grudnia   2002r.   W   styczniu   br.   zostały   zapłacone   faktury   za   grudzień   z   tytułu   prowadzonych   inwestycji   w   wysokości   317.429,00   zł.  

W   ubiegłym   roku   nie   wykonano   dochodów   z   opłat   adiacenckich   na   planowane   dochody   w   kwocie   1.492.550,00   wykonano    w   kwocie   180.071,00   zł    czyli   12,06%.

Wobec   zmniejszenia   dochodów   w   budżecie   na   koniec   roku   powstały   zobowiązania,   które   zostały   opłacone   w   styczniu   br.   Nadwyżka   budżetowa   zostanie   przeznaczona   na   wydatki   związane   z   inwestycjami.  

Poinformowała   również,   że   w   budżecie   na   2003 rok   zaplanowano   środki   finansowe   w   wysokości   3.650.000,- zł , na   wniesienie   kapitału   do   spółki   PUK   z   tytułu restrukturyzacji   zadłużenia   z   terminem   płatności   dla   ZUS   do   końca   marca   br.   Na   wymieniony   cel   gmina   zaciągnęła   kredyt   w   Banku   PKO   BP   ze   spłatą   do   końca   br.

Po   wysłuchaniu   wyjaśnień   i   dyskusji   Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   sprawozdanie   z   działalności   finansowej   gminy   za   rok   2002.

- przedstawiony   projekt   uchwały   w   sprawie   wyrażenia   zgody   na   sprzedaż   w   trybie bezprzetargowym   na   rzecz   obecnych   użytkowników   wieczystych   nieruchomości   gruntowej,   oznaczonej   numerem   działki   227/4,   położonej   w   Gryfinie   w   obrębie   nr   4.

Inspektor   Helena   Pasztaleniec   -   p. Julitta   i   Czesław   Tuzinkiewicz   nabyli   działkę   nr   227/4   w   drodze   ustnego   przetargu   nieograniczonego.   Właściciele   w/w   nieruchomości   chcą   zmienić   sposób   własności   z   wieczystego   użytkowania   na   własność.   W/w   nabędą   działkę   odpłatnie   w   trybie   ustawy   o   gospodarce   nieruchomościami.  

Radny   Wiesław   Celmer - czy   działka   zostanie   sprzedana   za   kwotę   uzyskaną   w   przetargu   tj. około   120.000,-   zł,   czy   za   niższą   cenę.   Przypominam   sobie,   że   w   minionej   kadencji   Komisja   Planowania   wnioskowała   jedną   formę   nabycia   działki   tj.   na   własność.

Inspektor   Helena   Pasztaleniec - zgodnie   z   uchwałą   nabywca   miał   do   wyboru   dwie   formy   sprzedaży   działki.   W   wyniku   przetargu   w   wieczyste   użytkowanie   nabywca   wpłacił   1/4   wartości   działki   w   wysokości   30.500,-.   Cena   wywoławcza   na   przetargu   wynosiła   34.943,- zł.   Wyprzetargowana   kwota   na   w/w   działkę   wynosiła   122.000,- zł.

Pierwszą   opłatę   p. Tuzinkiewicz   zapłaciła   w   wysokości   30.500,- zł,   czyli   25%   kwoty   wyprzetargowanej.   Gdyby   nabywca   miał   możliwość   kupna   działki   tylko   na   własność   wówczas   nie   doszłoby   do   uzyskania   w   przetargu   zbyt   wysokiej   kwoty.

W   wyniku   dyskusji   Komisja   wypracowała   wniosek   w/w   sprawie.

Komisja   wyraża   zgodę   na   sprzedaż   działki   w   trybie   bezprzetargowym   za   kwotę   wylicytowaną   w   przetargu.

Komisja   zaopiniowała   negatywnie   w/w   projekt   uchwały.

- przedstawione   projekty   uchwał   w   sprawie   zmian   w   planach   zagospodarowania   przestrzennego   druk   nr   3, 4, 5.    Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   projekty   uchwał.

- przedstawiony   projekt   uchwały   w   sprawie   zmiany   budżetu   gminy   na   2003r.   druk   6.

Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   w/w   projekt   uchwały.

- przedstawiony   projekt   uchwały   w   sprawie   zarzutu - protestu   złożonego   do   projektu   zmiany   w   planie   ogólnym   zagospodarowania   przestrzennego   miasta   Gryfino - dla   obszaru   położonego   pomiędzy   ulicami: Grunwaldzką, Sprzymierzonych, 1 Maja   i   Bolesława   Chrobrego   jako   druk   nr   8.

Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   w/w   projekt   uchwały.

Komisja   nie   omawiała   projektu   uchwały   w   sprawie   przystąpienia   Gminy   Gryfino   do Zachodniopomorskiego   Regionalnego   Funduszu   Poręczeń   Kredytowych   sp. z   o.o. ponieważ   odstąpiono   od   omawiania   punktu..

 

Ad. IV. Wolne   wnioski   i   zakończenie   posiedzenia.

Przedstawiciel   firmy   Pan   Czesław   Furtak   - proszę   o   pomoc   w   następującej   sprawie.

Zakupiłem   nieruchomości   po   zakładzie   mleczarskim   w   Gryfinie.   Budynki   po   byłej   mleczarni   były   bardzo   zniszczone,   wymagały   remontu,   na   co   zaciągnąłem   kredyt   w   Banku.   Komisja   składająca   się   z   pracowników   Urzędu   dokonała   kontroli   moich   obiektów.   W   ubiegłym   roku   otrzymałem   decyzję   wymiaru   podatku   od   nieruchomości   w   kwocie   9.000,- zł.   Podatku   nie   zaplaciłem   bo   nie   miałem   pieniędzy.  

Wystąpiłem   z   prośbą   do   Burmistrza   o   umorzenie   podatku.   Na   spotkaniu   z   udziałem   burmistrza,   sekretarza,   skarbnika   zadeklarowano   pomoc. Po   niedługim   czasie   otrzymałem   odpowiedź   negatywną.   Jeszcze   nie   zapłaciłem   zaległego   podatku,   a   już   otrzymałem   decyzję   do   płacenia   podatku   za   rok   bieżący.   Odwołałem   się   od   decyzji   podatkowej   do   organu   odwoławczego.   Zwracałem   się   kilkakrotnie   z   pismami   do   gminy   o   pomoc   lecz   bez   skutku.   Dlatego   proszę   radnych   o   poparcie   mojej   prośby   tj.   zwolnienia   lub   umorzenia   podatku   od   nieruchomości.    

Radny   Wiesław   Celmer - jaka   kwota   by   Pana   zadowolała   w   udzieleniu   pomocy.

Przedstawiciel   firmy   Czesław   Furtak - chciałbym   zwolnienia   jednorazowego   w   płaceniu   podatku.   W   ubiegłym   roku   w   czasie   kontroli   moich   obiektów   komisja   stwierdziła,   że   nie   prowadzę   działalności,   z   kontroli   sporzadzono   protokół.   W   mojej   firmie   zatrudniam   uczniów,   którzy   uczą   się   zawodu.   Jeżeli   nie   otrzymam   pomocy   to   nie   przyjmę   uczniów.   

Radny   Zdzisław   Kmieciak - we   firmie   nie   rozpoczęto   działalności,   a   już   naliczono   podatek   do   zapłaty.   Uważam,   że   należy   pomóc   niektórym   firmom   znajdującej   się   w   trudnej   sytuacji   finansowej.  

 

W   dalszej   części   dyskusji   Komisja   wysłuchała   trzech   właścicieli   firm,   którzy   zgłaszali   trudną   sytuację   finansową   w   prowadzeniu   firmy,   zgłaszali   się   do   gminy   o   udzielenie   pomocy.

                                    

Przewodniczący   Komisji   - na   Komisję   zwrócili   się   właściciele   firm   ponieważ   stwierdzili że   pewne   sprawy   zgłoszone   do   Urzędu   nie   są   załatwiane   przez   pracowników,   dlatego   zgłosili   się   na   Komisję   aby   im   pomóc.

Skarbnik   MiG   Jolanta   Staruk - na   spotkaniu   u   z-cy   burmistrza   Eugeniusza   Kuduka   z   udziałem   przedstawicieli   firm,   którzy   są   dzisiaj   obecni   na   Komisji   uzgodniono,   że   muszą   dostarczyć   brakujące   dokumenty   o   swojej   firmie.   Na   dzień   dzisiejszy   sprawą   dostarczenia   dokumentów   zainteresował   się   tylko   p. Czesław   Furtak   obiecując,   że   dostarczy   wymagane   dokumenty.   Pan   Kurkowski   jak   również   pozostali   Panowie   nie dostarczyli   dokumentów.  

Przedstawiciel   firmy   Czesław   Furtak - od   września   ubiegłego   roku   prowadzę   dokumentację   firmy.   Dokumenty   mogę   udostępnić   tylko   do   wglądu   ponieważ   posiadam   tylko   jeden   komplet   dokumentów.   Nie   wiem   w   jakim   celu   była   powołana   komisja   z   urzędu   abym   składał   dokumenty.

Skarbnik   MiG   Jolanta   Staruk - każda   firma   ma   obowiązek   dokumentowania   swoich   nakładów   tj. poniesione   koszty   jak   również   swoje   uzyskiwane   dochody.   Jeżeli   firma   prowadzi   kilka   działalności,   a   działalność   po   byłej   mleczarni   jest   kolejną   działalnością   to   należy   udokumentować   swoje   dochody   ze   wszystkich   prowadzonych   działalności.

W   tym   również   dochód   uzyskany   za   2002 rok   oraz   PIT-5   za   m-c   luty   br.

Radny   Zdzisław   Kmieciak - jeżeli   firma   nie   prowadzi   działalności,   czy   musi   płacić   podatek   od   nieruchomości.   Jeżeli   nawet   firma   prowadzi   inną   działalność   to   nie   powinno być   przeszkód   w   udzieleniu   pomocy   ze   strony   gminy.   Jeżeli   zagraniczna   firma   prowadzi   dzialalność   to   jest   zwolniona   z   podatku   nie   pytając   czy   prowadzi   działalność   w   swoim   kraju.

Burmistrz   MiG   Henryk   Piłat   -   jestem   za   wspieraniem   rozwoju   przedsiębiorczości.   Jeżeli   osoba   jest   zinteresowana   kupnem   lokalu,   otwarciem   firmy   to   przed   podjęciem   decyzji   powinna   zgłosić   się   do   gminy   aby   uzyskać   informację   na   jaką   pomoc   może   liczyć   od   gminy.   Na   terenie   gminy   niektórzy   kupili   nieruchomości,   założyli   firmy,   a   następnie   po   faktach   dokonanych   występują   do   gminy   o   zwolnienie   z   płacenia   podatku   od   nieruchomości.   Aby   była   udzielona   pomoc   publiczna   muszę   wykazać   się,   że   pomoc   publiczna   została   udzielona   prawidłowo.   Przy   udzielaniu   pomocy   publicznej   muszą   być   złożone   odpowiednie   dokumenty   zgodnie   z   wymaganiami   ustawy   o   pomocy   publicznej   oraz   ustawy   o   finansach   publicznych.   Jeżeli   zostaną   złożone   wymagane   dokumenty   to   podania   napewno   będą   załatwione   pozytywnie.   Nie   możemy   podjąć   decyzji   na   podstawie   niekompletnych   dokumentów   o   zwolnieniu   z   podatku   od   nieruchomości.

Zwolnienie   z   podatku   jest   pomocą   publiczną,   gdyż   pieniądze   nie   wpływają   do   gminy.

Przedstawiciel   firmy   Czesław   Furtak - złożyłem   dokumenty   w   urzędzie,   otrzymałem   decyzję   odmowną.

Skarbnik   MiG   Jolanta   Staruk - p. Furtak   Czesław   posiada   zaległości   podatkowe   za    2002 rok.   W   ubiegłym   roku   należało   wystąpić   do   Urzędu   z   podaniem   o   umorzenie   podatku   co   nie   uczyniono.   Nie   wszystkie   firmy   będą   zwalniane   z   płacenia   podatku.

Przedstawiciel   firmy   Czesław   Furtak - w   ubiegłym   roku   zgłaszałem   się   do   Urzędu, zacząłem   monitować,   złożyłem   podanie   o   umorzenie   podatku   lecz   bez   skutku.

Burmistrz   MiG   Henryk   Piłat   zaproponował,   że   w   I   dekadzie   kwietnia   br.   na   spotkanie   zostaną   zaproszeni   właściciele   w/w   firm.   Po   przedstawieniu   wymaganych   dokumentów   w/w   sprawy   zostaną   rozpatrzone.

                

Radny   Jan   Bielecki - przy   ulicy   Armii   Krajowej   /grajdołek/ firma   Elektrobudowa   zakłada   lampy   uliczne.   Zakład   prowadzący   konserwację oświetlenia   ulicznego   chce   kupić   lampy   zagraniczne   francuskie,   które   są   drogie.   Nasze   krajowe   lampy   są   tańsze   o   200,- zł.   Przy   zakupie   35   lamp   gmina   zaoszczędzi   około   7.000,- zł.   Uważam,   że   powinniśmy   założyć   nasze   krajowe   lampy,   które   nie   są   gorsze   od   zagranicznych.

Na   Górnym   Tarasie   przy   domkach   jednorodzinnych   na   rogu   ulic   po   zimie   pozostał   rozsypany   piasek,   który   należy   usunąć.

Radny   Wiesław   Celmer - należy   załatać   dziury   na   drodze   od    ulicy   Łużyckiej   w   kierunku   Dolnej   Odry.

Burmistrz   MiG   Henryk   Piłat     - sprawę   instalowania   lamp   w   rejonie   ulicy   A.Krajowej proszę   zgłosić   do   mnie   to   umówię   spotkanie   z   firmą   która   zajmuje   się   instalowaniem lamp.

 

Ponieważ   nikt   więcej   nie   zabierał   głosu   Przewodniczący   stwierdził,   że   porządek   obrad   wyczerpano   w   całości   zamknął   posiedzenie.

   

                                                                                                    

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Kazimierz   Fischbach

Protokółowała

inspektor

Janina   Kuś