Protokół nr 10/03

Protokół nr 10/03

PROTOKÓŁ   nr 10/03

z   posiedzenia   Komisji   Planowania   Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, 

Inwestycji   i   Ochrony   Środowiska   odbytego   w   dniu   23   kwietnia   2003r.

              

Ad. I. Sprawy   regulaminowe:

ppkt.1.

Otwarcia   posiedzenia   dokonał   z-ca   przewodniczącego   Komisji   radny   Zdzisław   Kmieciak.

Stwierdził   prawomocność   obrad,   gdyż   na   stan   Komisji   6   radnych   w   posiedzeniu   uczestniczyło   5   radnych   co   stanowi   quorum.   Lista   obecności   członków   Komisji   stanowi - zał. nr   1.

Spoza   grona   Komisji   w   posiedzeniu   udział   wzięli:

1/ Dyrektor   Ośrodka   Pomocy   Społecznej   w   Gryfinie   Krystyna   Kujawa,

2/ Prezes   Przedsiębiorstwa   Usług   Komunalnych   w   Gryfinie   Rafał   Mucha,

3/ z-ca   naczelnika   wydziału   Teresa   Drążek,

4/ kierownik   referatu   Krzysztof   Czosnowski.

Z-ca   przewodniczącego   Komisji   przedstawił   porządek   obrad,   wprowadził   dodatkowe   uchwały   celem   omówienia   jako   druk   nr   5-10,   10,   11,   12.  

Porządek   obrad   stanowi -   zał. nr   2.

 

ppkt.2.

Protokół   z   poprzedniego   posiedzenia   przyjęto.

 

Ad. II. Sprawozdanie   z   działalności   Ośrodka   Pomocy   Społecznej   w   Gryfinie   za   rok   2002 i   przedstawienie   potrzeb   w   zakresie   pomocy   społecznej   na   rok   2003   - druk   nr   1.

Z-ca   przewodniczącego   Komisji   przedstawił   sprawozdanie   w/w   punkcie,   które   stanowi   zał.   nr   3.

Na   pytania   i   wątpliwości   radnych   w/w   sprawie   dodatkowych   wyjaśnień   udzieliła   Dyrektor   OPS   Krystyna   Kujawa.

Radny   Kazimierz   Płonka   - jak   rozdysponowano   środki   finansowe   na   zakup   posiłków   dla   dzieci   i   młodzieży   szkół   na   wsi   oraz    w   mieście,   w   jakiej   proporcji.

Dyrektor   OPS   Krystyna   Kujawa - z   kwoty   279.159,- zł   z   bezpłatnych   posiłków   skorzystało   327   dzieci   na   wsi,   a   558   dzieci    w   mieście.   Dzieci   skorzystały   z   wyprawek   szkolnych   na   wsi   657   w   mieście   402   dzieci.

Radny   Mieczysław   Sawaryn -   z   kwoty   350.000,-   zaplanowanej   w   budżecie   na   przeciwdziałanie   alkoholizmowi   środki   finansowe   powinny   być   przekazane   dla   OPS   na   pomoc   społeczną.   Środki   finansowe   z   funduszu   przeciwdziałania   alkoholizmowi   są   finansowane   programy   dla   których   nic   nie   wynika.   

Dyrektor   OPS   Krystyna   Kujawa   - wcześniej   występowałam   do   Gminnej   Komisji   Rozwiązywania   Problemów   Alkoholowych    o   sfinansowanie   posiłków   dla   dzieci   z   rodzin   zagrożonych   alkoholizmem,   lecz   Komisja   nie   wyraziła   zgody.  

W   roku   bieżącym   z   funduszu   przeciwdziałania   alkoholizmowi   sfinansowano   wyjazdy   na zajęcia   terapeutyczne   przeciwalkoholowe   do   Szczecina.   Uważam,   że   poradnia   terapeutyczna   powinna   być   w   Gryfinie.   W   roku   ubiegłym   jak   również   w   poprzednich   latach   zapewniono   bezpłatne   posiłki   dla   dzieci   z   rodzin   o   niskich   dochodach. W   ubiegłym   roku   zabrakło   środków   finansowych   na   zasiłki   rodzinne,   pielęgnacyjne. Brakuje   środków   finansowych   na   pomoc   społeczną,   otrzymujemy   ich   zbyt   mało   aby   zapewnić   minimalne   potrzeby   dla   osób   zgłaszających   się   po   pomoc   społeczną.   Od   lutego   bieżącego   roku   OPS   z   braku   środków   finansowych   OPS   wypłaca   zasiłki pielęgnacyjne   tylko   w   mniejszej   kwocie. W   roku   bieżącym   z   opóźnieniem   są   wypłacane   zasiłki   i   pomoc   w   naturze.  

Z   braku   środków   finansowych   od   20   lutego   br. OPS   nie   wydaje   decyzji   na   zasiłki   okresowe   dla   osób   uprawnionych.   Świadczenia   obligatoryjne   są   wypłacane   w   ratach w   każdym   miesiącu.   Wystąpiłam   do   Urzędu   Wojewódzkiego   z   informacją   o   niedoborach   środków   finansowych   w   tym   również   na   ubezpieczenie   zdrowotne   na, które   OPS   otrzymał   56.000,- zł.   Wystąpiłam   do   Urzędu   Wojewódzkiego   o   środki   finansowe   na   dofinansowanie   wyprawek   szkolnych   dla   dzieci   I   klas.  

Poinformowałam   Wojewodę   o   braku   środków   finansowych   w   wysokości   360.000,- zł   na dożywianie   dzieci   w   szkołach.   Wystąpiłam   o   środki   finansowe   do   Agencji   Własności   Rolnej   Skarbu   Państwa   na   pomoc   społeczną. W   ubiegłym   roku od   AWRSP otrzymaliśmy   kwotę   26.000,- zł.   Po   przeprowadzeniu   dokładnej   analizy   potrzeb   wyliczono,   że   skala   niedoboru   środków   finansowych   na   pomoc   społeczną   dla   osób   potrzebujących   pomocy   oprócz   zaplanowanych   w   budżecie   OPS   środków   finansowych   wynosi   około   3.800.000,- zł.   OPS   wypłaca   dodatki   mieszkaniowe   na   które   gmina   otrzymuje   zbyt   mało   środków   finansowych   od   Wojewody.   W   ubiegłym   roku   na   dodatki   mieszkaniowe   wypłacono   kwotę   1.123.784   zł   z   której   dotacja   od   Wojewody   wynosiła   zaledwie   kwotę   248.032   zł,   tj. 22 %   ogólnej   kwoty   wypłaconych   dodatków,   a   pozostałe   środki   finansowe   pochodziły   z   budżetu   gminy.   Na   podstawie   ustawy   o   dodatkach   mieszkaniowych   środki   finansowe   na   dodatki   mieszkaniowe   powinny   być   finansowane   ze   środków   budżetu   Państwa.   Jedna   z   gmin   nie   otrzymała   na   dodatki   mieszkaniowe   wymaganej   kwoty   zgodnie   z   ustawą,   wystąpiła   do   Sądu   i   wygrała   sprawę.  

Radny   Mieczysław   Sawaryn   - postuluję   aby   Komisja   Planowania   wystąpiła   z   wnioskiem   do   burmistrza   o   wystąpienie   do   Sądu   celem   wyegzekwowania   przysługujących   zgodnie   z   przepisami   należności   na   rzecz   gminy   od   budżetu   Państwa w   tym   na   dodatki   mieszkaniowe.

 

W   dalszej   części   przewodniczenie   Komisji   przejął   radny   Kazimierz   Fischbach - przewodniczący   Komisji.

 

Dyrektor   OPS   Krystyna   Kujawa   poinformowała   o   prowadzonych   negocjacjach   w   sprawie   wykonywania   usług   opiekuńczych   oraz   koszty   jednej   godziny   usług   opiekuńczych.

Po   wysłuchaniu   informacji   w   wyniku   dyskusji   Komisja   wypracowała   następujący   wniosek   do   Burmistrza   MiG -

Komisja   wnioskuje   o   rozpatrzenie   możliwości   domagania   się   na   drodze   sądowej   wszystkich   przysługujących   z   budżetu   Państwa   należności   na   rzecz   Gminy   / dodatki   mieszkaniowe   i   inne / .   Komisja   prosi   o   poinformowanie   o   podjętych   działaniach   oraz   przedłożenie   opinii   prawnej   w   tej   sprawie.

W   wyniku   głosowania /   4   głosy   za /    wniosek   został   przyjęty.

Komisja   przyjęła   sprawozdanie   OPS   do   wiadomości.

 

Ad. III. Informacja   o   realizacji   gminnego   programu   profilaktyki   i   rozwiązywania   problemów   alkoholowych   w   roku   2002    druk   nr   2.

Przewodniczący   Komisji   przedstawił   informację   w/w   punkcie,   która   jest   zawarta   w   zał. nr   4.

W   wyniku   dyskusji   Komisja   wypracowała   wniosek   do   Burmistrza   MiG   w/w   sprawie.                                  

Komisja   wnioskuje   o   rozpatrzenie   możliwości   współpracy   między   Gminną   Komisją Rozwiązywania   Problemów   Alkoholowych,   a   Ośrodkiem   Pomocy   Społecznej   w   Gryfinie   w   celu   efektywniejszego   wykorzystania   środków   finansowych,   które   znajdują   się   w   budżecie   Gminy   na   realizację   Gminnego   Programu   Profilaktyki i   Rozwiązywania   Problemów   Alkoholowych.

Komisja   przyjęła   w/w   informację   do   wiadomości.

 

Ad. IV. Informacja   o   działalności   bieżącej   i   sytuacji   finansowej   Przedsiębiorstwa   Usług   Komunalnych   sp-ka   z   o.o   druk   nr   3.

Przewodniczący   Komisji   przedstawił   informację   w/w   punkcie,   która   stanowi   - zał. nr   5.

Na   pytania   i   wątpliwości   radnych   w/w   sprawie   dodatkowej   informacji   udzielił   Prezes   PUK   Rafał   Mucha - jest   przygotowane   sprawozdanie   finansowe   spółki   PUK.

Po   zbadaniu   sprawozdania   finansowego   przekażę   raport,   który   mogę   udostępnić   dla   radnych   do   zapoznania   się.  

Komisja   zapoznała   się   z   informacją   spółki   PUK,   przyjęła   do   wiadomości.  

 

Ad. V. Wypracowanie   stanowiska,   opinii   i   wniosków   do   projektów   uchwał   w   sprawie:

Materiał   informacyjny   w/w   punkcie   radni   otrzymali   na   piśmie   wraz   z   zawiadomieniem o   posiedzeniu   Komisji.

Przewodniczący   Komisji   przedstawił   projekty   uchwał,   które   są   zawarte   w   zał. od   nr   6 do   nr   29.

Na   pytania   i   wątpliwości   radnych   odnośnie   projektów   uchwał   dodatkowych   wyjaśnień   udzielali: z-ca   naczelnika   Teresa   Drążek   i   kierownik   referatu   Krzysztof   Czosnowski.

- przedstawione   projekty   uchwał   druk   nr   4,   4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 5, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8, 5-9, 6.

W   wyniku   dyskusji   i   głosowania   Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   w/w   projekty   uchwał.

- przedstawiony   projekt   uchwały   w   sprawie   zgody   na   zbycie   udziałów   jednoosobowej Spółki   Gminy   Przedsiębiorstwo   Energetyki   Cieplnej   Spółka   z   o.o   w   Gryfinie   druk   7.

Radny   Mieczysław   Sawaryn - popieram   decyzję   sprzedaży   udziałów   spółki   PEC   dla   Elektrowni   Dolna   Odra.   Jestem   za   podjęciem   w/w   uchwały.

Po   dyskusji   w   wyniku   głosowania   Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   w/w   projekt   uchwały.

- przedstawione   projekty   uchwał   druk   nr   8, 9, 5-10, 10, 11, 12.

Po   dyskusji   w   wyniku   głosowania   Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   w/w   projekty   uchwał.

 

Ad. VI. Wolne   Wnioski   i   zakończenie   posiedzenia.

Komisja   wypracowała   wniosek   do   Burmistrza   MiG   następującej treści:

- o   spowodowanie   zamontowania   progów   spowalniających   na   odcinku   drogi   przy     Parku   Miejskim   od   ulicy   Parkowej   do   skrzyżowania   ulic   Armii   Krajowej, Bol. Chrobrego,

 

Ponieważ   nikt   więcej   nie   zabierał   głosu   Przewodniczący   stwierdził,   że   porządek   obrad   wyczerpano   w   całości   zamknął   posiedzenie.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Kazimierz   Fischbach

Protokółowała   inspektor

         Janina   Kuś