Protokół nr 11/03

Protokół nr 11/03

PROTOKÓŁ   nr 11/03

z   posiedzenia   Komisji   Planowania   Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, 

Inwestycji   i   Ochrony Środowiska   odbytego w   dniu   13   maja   2003r.

 

Ad. I. Sprawy   regulaminowe:

ppkt.1.

Otwarcia   posiedzenia   dokonał   Przewodniczący   Komisji   radny   Kazimierz   Fischbach.

Stwierdził   prawomocność   obrad, gdyż   na   stan   Komisji   5   radnych   w   posiedzeniu   uczestniczyło   4   radnych   co   stanowi   quorum.   Lista   obecności   radnych   stanowi - zał. nr   1.

Przewodniczący   Komisji   przedstawił   porządek   obrad - zał. nr   2.

 

ppkt.2.

Protokół   z   poprzedniego   posiedzenia   przyjęto.

 

Ad. II. Przegląd   ośrodków   rekreacyjnych   i   kąpielisk,   placów   garażowych,   terenów   ogródków   działkowych   na   terenie   gminy   Gryfino.

Komisja   udała   się   w   teren   celem   dokonania   przeglądu   wysypiska   odpadów   komunalnych, inwestycji   rekultywacji   wysypiska   śmieci, ośrodków   rekreacyjnych  

i   kąpielisk   Wełtyń,   Wirów, Steklno, placów   garażowych   przy   ul. Krasińskiego, terenów   ogródków   działkowych   na   terenie   gminy   Gryfino.

Po   dokonaniu   przeglądu   Komisja   stwierdziła -

Ulica   Łużycka   - warsztat   samochodowy   p. Bronisława   Dworaka -  

- zastawienie   drogi   dojazdowej   trzema   samochodami   wycofanymi   z   ruchu / brak   tablic   rejestracyjnych,   samochody   bardzo   skorodowane /.   Na   pomoście   stoi   samochód   marki żuk   bez   tablic   rejestracyjnych,   a   konstrukcja   pomostu   skorodowana.

Po   przeprowadzeniu   rozmowy   z   Komendantem   Straży   Miejskiej,   Komisja   uzyskała   informację,   że   straż   miejska   wydała   nakaz   uporządkowania   terenu   -   posesji.  

Zgodnie   z   nakazem   termin   uporządkowania   minął.

Komisja   wnioskuje   o   wyegzekwowanie   wykonania   nałożonego   nakazu   i   poinformowania   Komisji   o   skutecznym   podjęciu   działań   
o   uporządkowaniu   terenu   przy   ulicy   Łużyckiej   przez   p. Bronisława   Dworaka.

Garaże   przy   ulicy   Krasińskiego -

-   po   usunięciu   garaży   pozostały   śmieci,   które   należy   uprzątnąć.

Komisja   wnioskuje   o   spowodowanie uprzątnięcia   przez   byłych   użytkowników   garaży   pozostawionych   nieczystości   po   usunięciu   garaży.

Komisja   stwierdziła   brak   pojemników   na   śmieci   przy   istniejących   garażach.

Ogrody   działkowe   rejonu   3 i 6 -

- na   alejkach   pomiędzy   działkami   stwierdzono   nagromadzone   śmieci, nieczystości   wyrzucane   przez   działkowiczów.   Z   powodu   zanieczyszczenia   alejek   nie   ma   możliwości   przejazdu   do   poszczególnych   działek   oraz   może   powodować   zagrożenie   pożarowe.

Nieczynne - stare   wysypisko   śmieci -

- zgodnie   z   uzyskaną   informacją   w   dniu   16.05.b.r.   ma   nastąpić   odbiór   inwestycji   „ rekultywacja   wysypiska   śmieci”.   Komisja   stwierdziła,   że   inwestycja   została   należycie przygotowana   do   odbioru.  

Poniżej   wysypiska   od   strony   Czepina   zalega   hałda   nieczystości, konary   drzew, gruz, złom, sucha   trawa.   W   obrębie   starego   wysypiska   znajdują   się   hałdy   z   masy   asfaltowej, gruzu, kamieni.   W   pobliżu   wysypiska   w   czterech   szałasach   zamieszkują   bezdomni.

Wysypisko   odpadów   komunalnych -

- użytkowane   wysypisko   jest   zapełnione.   Na   posiedzeniu   w   dniu   18.03. br.   Komisja   uzyskała    informację   nt. gromadzenia   odpadów   komunalnych   w   tym   o   odpadach   uzyskiwanych   w   wyniku   segregacji.   W   dniu   dzisiejszym   Komisja   stwierdziła,  

że   jedynymi   odpadami   z   odzysku   są   zgniecione   butelki   plastikowe   oraz   nieduża   ilość   szkła.   Segregacja   jest   robiona   poprzez   pojemniki ustawione   przy   budynku,   a   nie   na   wysypisku   śmieci.   Ponadto   na   wysypisku   znajdują   się   dwa   niesprawne   spychy.   Kompaktor   ugniatający   śmieci   na   wysypisku   posiada   zużyte   koła,   używany   jest   również   do   przewozu   gliny,   którą   przysypuje   się   wysypisko.   W   związku   na   znaczną   odległość   przejazdu   i   małą   odległość   łyżki,   praca   ta   jest   mało ekonomiczna.   Znajdujący   się   na   wysypisku   ciągnik   typu   ostrówek   nie   jest   przystosowany   do   napełniania   kwatery   odpadami   od   oczyszczalni   gdyż,   jest   mało   zwrotny,   a   uzupełnianie   kwatery   odbywa   się   ręcznie.   Przedstawiona   na   Komisji   informacja   przez   PUK   o   przygotowaniu   kwatery   nr   II   jako   zasobnika   na   składowisko   odpadów   na   dzień   dzisiejszy   jest   pewną   częścią   powierzchni   gruntu   zarośniętego   trawą.

Komisja   wnioskuje   o   rozpatrzenie   możliwości   zakupu   maszyny - urządzenia   do   rozdrabniania   plastiku,   gdyż   obecna   zgniatarka   nie   spełnia   swojego   zadania.

Plaża   Wełtyń -

- pomost   wypożyczalni   sprzętu   jest   zniszczony   nie   nadaje   się   do   użytku,   wymaga   wymiany.   Zgodnie   z   oświadczeniem   kierownika   OWiR   zostały   zamówione   deski  

w   tartaku   w   Krzywinie,   lecz   OWiR   nie   ma   środków   finansowych   na   ich   zakup   za   kwotę   4.000,- zł.   Dno   przystani   jeziora   oraz   miejsce   dla   dzieci   jest   zanieczyszczone   butelkami   plastikowymi,   puszkami   po   piwie,   zarośnięte   wodorostami.

Stan   zanieczyszczonego   jeziora   uniemożliwia   korzystanie   z   plaży   i   wypożyczalni   sprzętu.   Plaża   jest   porośnięta   trawą.   W   celu   właściwego   korzystania   z   plaży   należy   nawieźć   piasku.   Na   terenie   ośrodka   znajduje   się   niezagospodarowany   pawilon   mieszkalny.  

Należy   podjąć   decyzję   odnośnie   zagospodarowania   w/w   pawilonu,   sprzedania   lub   likwidacji.   Obiekt   stołówki   zamknięty.   Właściciele   domków   nie   pozwalają   uruchomić   stołówki   dlatego   jest   nieczynna.   Na   terenie   ośrodka   znajdują   się   dwa   sanitariaty   plastikowe   ogólnodostępne.   Właściciele   domków   letniskowych   przejęły   sanitariaty   murowane,   które   nie   są   dostępne   dla   innych   użytkowników.  

Przed   wejściem   na   plażę   nie   ustawiono   znaku   zakazu   wprowadzania   psów.

Komisja   uważa,   że   powinno   się   udostępnić   dojście   do   plaży   od   strony   prywatnych   domków   letniskowych.

Miejscowość   Szczawno - Żórawie -

- na   rzece   Tywa   w   Żórawiu   / obok   młyna /   znajduje   się   mostek,   który   nie   posiada     jednej   barierki   na,   a   druga   jest   uszkodzona,   należy   je   naprawić.

Wnioski   Komisji   do   Burmistrza   Miasta   i   Gminy -   Komisja   wnioskuje:

1/   o   wyegzekwowanie   wykonania   nałożonego   nakazu   i   poinformowania   Komisji   o   skutecznym   podjęciu   działań   o   uporządkowaniu   terenu   przy   ulicy   Łużyckiej przez   p. Bronisława   Dworaka,

2/ o   spowodowanie uprzątnięcia   przez   byłych   użytkowników   garaży   pozostawionych nieczystości   po   usunięciu   garaży,

3/ o rozpatrzenie   możliwości   zakupu   maszyny - urządzenia   do   rozdrabniania plastiku,   gdyż   obecna   zgniatarka   nie   spełnia   swojego   zadania,

4/ o   naprawę   barierek   na   mostku   na   rzece   Tywa   w   miejscowości   Żórawie / obok młyna /.

                                                                   

Ad. III. Wolne   wnioski   i   zakończenie   posiedzenia.

 

Ponieważ   nikt   więcej   nie   zabierał   głosu   Przewodniczący   stwierdził,   że   porządek   obrad   wyczerpano   w   całości   zamknął   posiedzenie.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Kazimierz   Fischbach

 Protokółowała inspektor

         Janina   Kuś