Protokół nr 13/03

Protokół nr 13/03

PROTOKÓŁ  nr 13/03

z  posiedzenia  Komisji  Planowania  Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, 

Inwestycji  i  Ochrony  Środowiska  odbytego w  dniu  10  czerwca  2003r.

           

Ad. I. Sprawy  regulaminowe:

ppkt.1.

Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  Komisji  radny  Kazimierz  Fischbach.  Stwierdził  prawomocność  obrad,  gdyż  na  stan  Komisji  6  radnych  w  posiedzeniu  uczestniczyło  4  radnych  co  stanowi  quorum.  Lista  obecności  członków  Komisji  stanowi - zał. nr  1.

Spoza  grona  Komisji  w  posiedzeniu  udział  wzięli:

Prezes  Gryfińskiego  Towarzystwa  Budownictwa  Społecznego  Bronisław  Mela.

 

ppkt.2.

Protokół  z  poprzedniego  posiedzenia  przyjęto.

 

Ad. II. Ocena  inwestycji  realizowanych  przez  Gryfińskie  Towarzystwo  Budownictwa Społecznego  spółka  z  o.o. w  Gryfinie  w  zakresie  gospodarki  mieszkaniowej - wielorodzinny  budynek  mieszkalny.

Prezes  GTBS  Bronisław  Mela  -  wszystkie  prace  budowlane  przy  realizacji  budynku   wykonywane  zgodnie  z  harmonogramem.  Budynek  posiada  40  mieszkań  w  tym:  15  mieszkań  jednopokojowych,  17  mieszkań  dwupokojowych ,  8  mieszkań  trzypokojowych. 

Z  ogólnej  puli  40  mieszkań  gmina  zarezerwowała  8  mieszkań.  Ogólna  powierzchnia  budynku  wynosi  1934,73 m2  powierzchni  użytkowej.  Planowana  Cena  brutto  budynku  wynosi  4.254.489,- zł.  Koszt  1m2  mieszkania  brutto  wynosi  2.199,- zł.  Koszt  dokumentacji  został  wliczony  do  kosztów  całego  budynku.  Przewidujemy,  że  koszt  1m2 mieszkania  po  zakończeniu  inwestycji  może  się  zmniejszyć.  Na  realizację  inwestycji  zarezerwowano  środki  finansowe  w  wysokości  100.000,- .  Z  wymienionej  rezerwy  wykorzystano  kwotę  w  wysokości  6.000,- zł,  którą  wykorzystano  na  przeprojektowanie  trasy  ciepłociągu.  Na  ogólną  kwotę  4.254.489,-  składają  się  środki  finansowe: 

własne  w  tym:  partycypacja  gminy  oraz  inne  środki  finansowe  firmy  w  kwocie  491.489,- zł,  od  partycypacji  osób  fizycznych   w  wysokości  998.000,- zł,  kredyt bankowy  w  wysokości  2.765.000,- zł.  Na  dzień  dzisiejszy  opłacono  faktury  za  wykonane  prace  przy  budynku  na  kwotę  2.855.309,35.  Z  wymienionej  kwoty  środki  własne  stanowiły  kwotę  1.221.575,79 zł.  Jeżeli  GTBS  wyłoży  na  inwestycję  środki  finansowe  własne  w  wysokości  25%  kosztów  inwestycji  wówczas  bank  uruchamia  pierwszą  transzę  kredytu.  GTBS  otrzymał  już   kredyt  w  dwóch  transzach  w  wysokości  1.633.763,56   a  trzecią  transzę  otrzyma  w  najbliższym  czasie.  Planujemy  oddanie  budynku  w  m-cu  lipcu  br., a  zasiedlenie  budynku  nastąpi  w  m-cu  sierpniu  br. 

Budynek  jest  docieplony.  GTBS  planuje  kolejną  inwestycję  budowy  budynku  wielorodzinnego  na  60  mieszkań   przy  ul. Rapackiego.  Podejmujemy  działania  w  celu  pozyskania  nowych  działek  pod  budownictwo  mieszkaniowe,  aby  zapewnić  dla wszystkich  chętnych,  którzy  chcą  otrzymać  nowe  mieszkania.

Przewodniczący  Komisji  -  czy  przyszli  najemcy  mieszkań  składają  oferty  do  GTBS,  czy   chętni  na  w/w  mieszkania.

Prezes  GTBS  Bronisław  Mela  - są  chętni  na  mieszkania  budowane  przez  GTBS.

Jeżeli mamy  zapewnione  środki  finansowe  na  budowę  mieszkań  wówczas   składane  wnioski  przez  przyszłych  lokatorów.  Przyszły  najemca  musi  spełnić  warunki  aby  mógł  otrzymać  mieszkanie.  Mieszkania  budowane  przez  GTBS   dla  rodzin  średnio  zamożnych.

Komisja  wysłuchała  informacji  nt. realizacji  inwestycji  budowa  budynku  mieszkalnego,  którą  przedstawił  prezes  GTBS  Bronisław  Mela.

Prezes  GTBS  Bronisław  Mela  poinformował  o  podjętych  działaniach  w  sprawie  budowy  kolejnego  budynku  mieszkalnego  na  60  mieszkań,  którą  inwestycję  planuje  rozpocząć  się  jesienią  br.

 

Ad. III. Wolne  wnioski  i  zakończenie  posiedzenia.

 

Ponieważ  nikt  więcej  nie  zabierał  głosu  Przewodniczący  Komisji  stwierdził,  że  porządek obrad  wyczerpano  w  całości  zamknął  posiedzenie.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Kazimierz  Fischbach

Protokółowała

  inspektor

Janina  Kuś