Protokół nr 14/03

Protokół nr 14/03

PROTOKÓŁ   nr 14/03

z   posiedzenia   Komisji   Planowania   Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, 

Inwestycji   i   Ochrony   Środowiska   odbytego   w   dniu   24   czerwca   2003r.

 

Ad. I. Sprawy   regulaminowe:

ppkt.1.

Otwarcia   posiedzenia   dokonał   Przewodniczący   Komisji   radny   Kazimierz   Fischbach.

Stwierdził   prawomocność   obrad,   gdyż   na   stan   Komisji   6   radnych   w   posiedzeniu   uczestniczyło   5   radnych   co   stanowi   quorum   i   obrady   są   prawomocne.   Lista   obecności członków   Komisji   stanowi   - zał. nr   1.

Spoza   grona   Komisji   w   posiedzeniu   udział   wzięli:

1/ skarbnik   miasta   i   gminy   Jolanta   Staruk,

2/ naczelnik   wydziału   Ryszard   Woldański,

3/ z-ca   naczelnika   wydziału   Teresa   Drążek,

4/ kierownik   referatu   Krzysztof   Czosnowski.

Przewodniczący   Komisji   przedstawił   porządek   obrad,   zaproponował   omówienia   projektu   uchwały   w   sprawie   skargi   p. Czesławy   Łakomej   i   p. Zbigniewa   Sawickiego   właścicieli

P.H.U. „CENTRUM” S.C.   jako   druk   nr   15.   Porządek   obrad   stanowi   - zał. nr   2.

 

ppkt.2.

Protokół   z   poprzedniego   posiedzenia   przyjęto.

 

Ad. II. Informacja   o   stanie   realizacji   uchwały   nr   XLVII/600/02   z   dnia   27.06.2002r.   w   sprawie   Planu   Rozwoju   Instytucjonalnego   Gminy   Gryfino   - druk   nr   1.

Przewodniczący   Komisji   przedstawił   materiał   w/w   punkcie,   który   stanowi   - zał. nr   3.

Na   pytania   i   wątpliwości   radnych   odnośnie   informacji   dodatkowych   wyjaśnień   udzieliła z-ca   naczelnika   wydziału   Teresa   Drążek.   Po   zapoznaniu   się   Komisja   przyjęła   informację   bez   uwag.

 

Ad. III. Informacja   o   stanie   realizacji   uchwały   nr   XXIV/350/97   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie z   późniejszymi   zmianami   w   sprawie   szczegółowych   zasad   utrzymania   czystości i   porządku   na   terenie   miasta   i   gminy   Gryfino   - druk   nr   2.

Przewodniczący   Komisji   przedstawił   materiał   w/w   punkcie,   który   stanowi   -   zał. nr   4.

Na   pytania   i   wątpliwości   radnych   w   sprawie   informacji   dodatkowych   wyjaśnień   udzielił naczelnik   wydziału   Ryszard   Woldański.

Przewodniczący   Komisji - dlaczego   w   zestawieniu   o   zużyciu   wody   i   odprowadzeniu   ścieków   jest   różnica   między   wodą   pobraną,   a   ściekami.   W   niektórych   pozycjach   jest   ujęte   zużycie   wody   np. Asnyka   w   2001 roku   926,0 m3,   a   nie   ma   ścieków.   Na   podstawie   analizy   składowiska   odpadów   stałych   wynika,   że   ilość   odpadów   zmniejsza się   pomimo,   że   mieszkańców   przybywa.   Czy   nie   jest   tak,   że   odpady   wywożone   są   do   lasów.

Naczelnik   Wydziału   Ryszard   Woldański   - woda   pobrana   nie   zawsze   jest   ściekiem.   Woda   jest   zużywana   do   podlewania   ogródków   lub   folii.   W   zestawieniu   ujęto   ścieki   ze szamb,   nie   ma   ścieków   odprowadzanych    do   kanalizacji   ogólno-spławnej.   Wcześniej   wywożone   odpady   były   mierzone   w   metrach,   a   ostatnio   zobowiązaliśmy   Przedsiębiorstwo   Usług   Komunalnych   do   ważenia   odpadów   w   tonach.

Radny   Jan   Bielecki - zgłaszałem   wcześniej   na   sesji   również   na   Komisji,   że   na   ulicy   Asnyka   i   Krasińskiego   na   rogu   ww.   ulicy   w   sobotę   i   niedzielę   pojemniki   do   sortowania odpadów   są   przepełnione,   szczególnie   pojemnik   z   butelkami   plastikowymi.   Należy   postawić   z   boku   ww.   ulic   dodatkowy   kosz   np. siatkowy   na   butelki   plastikowe.

Naczelnik   Wydziału   Ryszard   Woldański - na   prośbę   burmistrza   odbyło   się   spotkanie   z   udziałem   prezesów   Spółdzielni   Mieszkaniowych,   GTBS   gdyż   odbiór   odpadów   od   ww. odbywa   się   na   zgłoszenie.   Jeżeli   Sp-nia   Mieszkaniowa   nie   zgłasza   to   PUK   nie   wywozi   śmieci.   Dlatego   pojemniki   na   śmieci   są   przepełnione.

Po   wysłuchaniu   wyjaśnień   w   wyniku   dyskusji   Komisja   wypracowała   wnioski   w/w   sprawie:

1/ aby   pojemniki   do   selektywnej   zbiórki   odpadów   komunalnych   były   opróżniane systematycznie,   a   nie   tylko   na   wezwanie   zarządcy   budynków,

2/ o   uzupełnienie   wzdłuż   ulicy   Łużyckiej   koszy   na   śmieci.

Komisja   przyjęła   informację   ze   zgłoszonymi   wnioskami.

   

Ad. IV. Informacja   o   działalności   bieżącej   i   sytuacji   finansowej   PEC   Sp. z   o.o. w   Gryfinie   druk   nr   3,   który   stanowi   zał. nr   5.

Radny   Jan   Bielecki   - uważam,   że   przygotowana   informacja   dla   radnych   jest   niezrozumiała   chodzi   o   strukturę   zatrudnienia   przedstawiającą   na   rysunku   4   strony   5   w/w   informacji.   Dlaczego   na   wykresie   kołowym   kadra   kierownicza   została   odłączona od   pracowników   umysłowych   / rysunek   nr   4 /   informacji.

W   wyniku   dyskusji   Komisja   wypracowała   następujący   wniosek   -   prosi   o   wyjaśnienie strony   5   ww.   informacji:   dlaczego   kadra   kierownicza   została   odłączona   od   pracowników   umysłowych   na   wykresie   kołowym   rysunek   4.

Komisja   przyjęła   informację   Przedsiębiorstwa   ze   zgłoszoną   uwagą.

 

Ad. V. Wypracowanie   stanowiska,   opinii   i   wniosków   do   projektów   uchwał   w   sprawie;

Materiał   informacyjny   w/w   punkcie   radni   otrzymali   na   piśmie   wraz   z   zawiadomieniem o   posiedzeniu   Komisji.

- projekt   uchwały   w   sprawie   skargi   p. Czesławy   Łakomej   i   p. Zbigniewa   Sawickiego   właścicieli   P.H.U. „CENTRUM” S.C.   druk   nr   15   radni   otrzymali   w   dniu   posiedzenia   Komisji.

Przewodniczący   Komisji   przedstawił   projekty   uchwał,   które   są   zawarte   w   zał.   od   nr   6 do   nr   30.

Na   pytania   i   wątpliwości   radnych   w   sprawie   projektów   uchwał   dodatkowych   wyjaśnień udzielali:   z-ca   naczelnika   wydziału   Teresa   Drążek,   kierownik   referatu   Krzysztof   Czosnowski.

- przedstawiony   projekt   uchwały   w   sprawie   ustalenia   stawki   czynszu   regulowanego   za   wynajem   lokali   mieszkalnych   stanowiących   własność   GTBS   sp.   z   o.o - druk   nr   4.

Do   przedstawionego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.  

Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   ww     projekt   uchwały.

- przedstawiony   projekt   uchwały   w   sprawie   ustalenia   stawki   czynszu   za   dzierżawę   gruntu   w   mieście   i   gminie Gryfino   na   cele   nierolne   na   okres   dłuższy   niż   3   lata - druk 5

Do   przedstawionego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   ww.   projekt   uchwały.

- przedstawiony   projekt   uchwały   w   sprawie   zwolnień   z   podatku   od   nieruchomości   oraz   z   podatku   rolnego   w   roku   2003  - druk   nr   6.   

Do   przedstawionego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   ww.   projekt   uchwały.

- przedstawiony   projekt   uchwały   w   sprawie   przeznaczenia   do   sprzedaży   w   drodze   przetargu   ustnego   nieograniczonego,   nieruchomości      gruntowej   nie   zabudowanej, położonej   w   obrębie   5   m. Gryfino  - druk   nr   7.

Do   przedstawionego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   ww.   projekt   uchwały.

- przedstawiony   projekt   uchwały   w   sprawie   sprzedaży   w   drodze   bezprzetargowej nieruchomości   gruntowej ,   położonej   w   obrębie  
nr   3   m. Gryfino  - druk   nr   7-1.

Do   przedstawionego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   ww.   projekt   uchwały.

- przedstawiony   projekt   uchwały   w   sprawie   przeznaczenia   do   sprzedaży   w   drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino - druk 7-2.

Do   przedstawionego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   ww.   projekt   uchwały.

- przedstawiony   projekt   uchwały   w   sprawie   przeznaczenia   do   sprzedaży   w   drodze bezprzetargowej,   części   nieruchomości   gruntowej   położonej   w   obrębie   Krzypnica  - druk 7-3

Do   przedstawionego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   ww.   projekt   uchwały.

- przedstawiony   projekt   uchwały   w   sprawie   przeznaczenia   do   sprzedaży   nieruchomości gruntowej,   położonej   w   obrębie   Krzypnica  - druk   nr   7-4.  

Do   przedstawionego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   ww.   projekt   uchwały.

- przedstawiony   projekt   uchwały   w   sprawie   nabycia   na   mienie   gminne   nieruchomości gruntowych,   położonych   w   obrębie    nr   4   m. Gryfino  - druk   nr   7-5.  

Do   przedstawionego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   ww.   projekt   uchwały.

- przedstawiony   projekt   uchwały   w   sprawie   zmiany   uchwały   nr   VII/93/03   z   dnia   24.04.2003r. druk   nr   7-6.   Do   przedstawionego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   ww.   projekt   uchwały.

- przedstawiony   projekt   uchwały   w   sprawie   zmiany   uchwały   nr   XXXIII/258/93   z   dnia 5.01.1993r.   druk   nr   7-7.   Do   przedstawionego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   ww.   projekt   uchwały.

- przedstawiony   projekt   uchwały   w   sprawie   wniesienia   w   formie   aportu   do   GTBS   sp.   z   o.o.   prawa   własności   części   nieruchomości   gruntowej,   położonej   w   Gryfinie w   obrębie   nr   5   druk   nr   8.   Do   przedstawionego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   ww.   projekt   uchwały.

- przedstawiony   projekt   uchwały   w   sprawie   powołania   zespołu   do   spraw   przedstawienia Radzie   Miejskiej   opinii   o   zgłoszonych   kandydatach   na   ławników   druk   nr   9.

Do   przedstawionego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   ww.   projekt   uchwały.

- przedstawiony   projekt   uchwały   w   sprawie   zmiany   budżetu   gminy   na   2003r.   druk   10

Do   przedstawionego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   ww.   projekt   uchwały.

- przedstawiony   projekt   uchwały   w   sprawie   zmiany   uchwały   Nr   XLVIII/608/02   z   dnia 12.09.2002r. w   sprawie   trybu   i   procedury   aktualizacji   WPI   druk   nr   11.

Do   przedstawionego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   ww.   projekt   uchwały.

- przedstawiony   projekt   uchwały   w   sprawie   rozstrzygnięcia   zarzutu   do   projektu   zmiany w   planie   ogólnym   zagospodarowania   przestrzennego   m i g   Gryfino   na   obszarze   przebiegu   dwutorowej   linii   napowietrznej   110   kV   od   Elektrowni   Dolna   Odra   do Chlebowa   druk   nr   12.   Do   przedstawionego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   ww.   projekt   uchwały.

- przedstawiony   projekt   uchwały   w   sprawie   uchylenia   uchwały   Nr   V/72/03   z   dnia   27.02.2003r.   druk   nr   12-1. Do   przedstawionego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   ww.   projekt   uchwały.

- przedstawiony   projekt   uchwały   w   sprawie   uchwalenia   zmiany   w   planie   ogólnym zagospodarowania   przestrzennego   m i g   Gryfino   w   miejscowości   Nowe   Brynki   druk   12-2. Do   przedstawionego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   ww.   projekt   uchwały.

- przedstawiony   projekt   uchwały   w   sprawie   uchwalenia   zmiany   w   planie   ogólnym zagospodarowania   przestrzennego   m i g   Gryfino   w   miejscowości Daleszewo   druk   12-3

Do   przedstawionego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   ww.   projekt   uchwały.                           

- przedstawiony   projekt   uchwały   w   sprawie   uchwalenia   zmiany   w   planie   ogólnym zagospodarowania   przestrzennego   m i g   Gryfino    w   miejscowości   Szczawno   druk   12-4.

Do   przedstawionego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   ww.   projekt   uchwały.

- przedstawiony   projekt   uchwały   w   sprawie   uchwalenia   zmiany   w   planie   ogólnym zagospodarowania   przestrzennego   m i g   Gryfino - rejon ulicy   Armii   Krajowej   druk   12-5.

Do   przedstawionego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   ww.   projekt   uchwały.

- przedstawiony   projekt   uchwały   w   sprawie   zmiany   planu   ogólnego   zagospodarowania przestrzennego   m i g   Gryfino - rejon   ulicy   Armii   Krajowej   druk   nr   12-6.

Do   przedstawionego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   ww. projekt   uchwały.  

- przedstawiony   projekt   uchwały   w   sprawie   uchwalenia   wieloletniego   planu   rozwoju i   modernizacji   urządzeń   wodociągowych   i   kanalizacyjnych   będących   w   posiadaniu   PUK   Sp. z   o.o   w   Gryfinie   druk   nr   13.

Do   przedstawionego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   ww.   projekt   uchwały.

- przedstawiony   projekt   uchwały   w   sprawie   zatwierdzenia   taryf   dla   zbiorowego zaopatrzenia   w   wode   i   zbiorowego   odprowadzania   ścieków   na   terenie   m i g   Gryfino druk   nr   14.

Komisja   nie   wypracowała   stanowiska   do   ww.   projektu   uchwały   -   do   decyzji   na   sesję.

- przedstawiony   projekt   uchwały   w   sprawie   skargi   p. Czesławy   Łakomej   i   p. Zbigniewa   Sawickiego   właścicieli   P.H.U. „CENTRUM” S.C.   druk   nr   15.

Komisja   zapoznała   się   z   ww. projektem   uchwały   -   do   decyzji   na   sesję.

 

Ad. VI. Zbieranie   wniosków   i   sugestii   dotyczących   kierunkowych   założeń   polityki budżetowej   gminy,   w   tym   dotyczących   podejmowania   nowych   zadań, likwidacji   lub   ograniczenia   zadań   dotychczasowych, wzrostu   wydatków   na określone   cele   itp. na   podstawie: Uchwała   Nr VIII/118/03   z   dn.29.05.2003r. w   sprawie   procedury   uchwalenia   budżetu.

Przewodniczący   Komisji   poinformował,   że   do   30.06.br.   radni   zgłaszają   propozycje   do przygotowania   projektu   budżetu   na   2004r. zgodnie   z   przyjętym   harmonogramem    do   uchwały   z   dnia   29.05.2003r.

 

Ad. VII. Wolne   wnioski   i   zakończenie   posiedzenia

Ponieważ   nikt   więcej   nie   zabierał   głosu   Przewodniczący   stwierdził,   że   porządek   obrad   wyczerpano   w   całości   zamknął   posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Kazimierz   Fischbach

  Protokółowała   inspektor

  Janina   Kuś