Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

na posiedzeniu w dniu 8 lipca 2003 r. o godz. 900.

 

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

1/ uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie - DRUK Nr 1/X.

2/ zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino - DRUK Nr 2/X.

3/ zmiany uchwały nr XXXII/392/01 z dnia 31 maja 2001 roku w sprawie scalenia i podziału nieruchomości, położonych w obrębie nr 4 m. Gryfino - rejon ulicy Reymonta, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne - DRUK Nr 3/X.

4/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino - DRUK Nr 4/X.

5/ przystąpienia do sporządzenia zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - DRUK Nr 5/X.

6/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek Nr 8 i 11 w obrębie Parsówek oraz zmiany uchwały Nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej nr XIII/90/90 z dnia 26.04.1990 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego Nr 14 z dnia 02.05.1990 r. poz. 204 wraz z późniejszymi zmianami, wraz ze zmianami - DRUK Nr 6/X.

7/ zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003 - DRUK Nr 7/X.

8/ darowizny dla Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino - DRUK Nr 8/X.

 

III. Zapoznanie się z warunkami korzystania z walorów Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry.

 

IV. Wolne wnioski i zakończenie obrad.