Protokół nr 15/03

Protokół nr 15/03

P R O T O K Ó Ł   Nr  15/03

z posiedzenia  Komisji  Planowania  Przestrzennego, Gospodarki  Komunalnej, 

Inwestycji i Ochrony  Środowiska odbytego  w dniu  8 lipca  2003 r.

                                                                                                   

Ad. I  Sprawy regulaminowe:

ppkt 1.

Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  Komisji  radny  Kazimierz  Fischbach.

Stwierdził  prawomocność  obrad, gdyż  na  stan  Komisji  6  osób  w  posiedzeniu uczestniczyło  4  radnych.

Lista  obecności  członków  Komisji  stanowi  załącznik  nr  1.

Spoza  grona  Komisji  w  posiedzeniu  udział  wzięli:

- Prezes  Przedsiębiorstwa  Usług  Komunalnych  Sp. z o.o.  w  Gryfinie p.  Rafał  Mucha,

- Audytor  Miasta  i  Gminy  Gryfino  p.  Jadwiga  Szulc.

 

ppkt 2.

Przewodniczący  Komisji  radny   Kazimierz  Fischbach  zaproponował  wprowadzenie do  porządku  obrad  Komisji  jednego  dodatkowego  projektu  uchwały  w  sprawie:

-  wyrażenia  woli  przejęcia  od  Powiatu  Gryfińskiego  Samodzielnego Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej – Szpitala  Powiatowego  w  Gryfinie - DRUK  Nr 9/X.

oraz  przedstawił  jedną  nową  wersje  projektu  uchwały  w  sprawie:

- uchwalenia  wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych i  kanalizacyjnych  będących  w  posiadaniu  Przedsiębiorstwa  Usług  Komunalnych Sp.  z o.o.  w  Gryfinie - DRUK  Nr 1/X.

Porządek  obrad  posiedzenia  Komisji   stanowi  załącznik  nr 2.

 

Ad. II. Wypracowanie  stanowiska, opinii  i  wniosków  do  projektów  uchwał  w  sprawie:

Materiał  informacyjny  do  poniższych  punktów  członkowie  Komisji  otrzymali  na  piśmie wraz  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu.

1/ uchwalenia  wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych i  kanalizacyjnych  będących  w  posiadaniu  Przedsiębiorstwa  Usług  Komunalnych Sp. z o.o.  w  Gryfinie – druk  nr 1/X.

2/ zatwierdzenia  taryf  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego  odprowadzania  ścieków  na terenie  miasta  i  gminy  Gryfino – druk  nr 2/X.

3/ zmiany  uchwały  nr  XXXII/392/01  z  dnia  31  maja  2001 roku  w  sprawie scalenia  i  podziału  nieruchomości, położonych  w  obrębie  nr 4  m.  Gryfino – rejon  ulicy  Reymonta, przeznaczonych  pod  budownictwo  mieszkaniowe jednorodzinne – druk  nr 3/X.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało  4  radnych.

4/ przeznaczenia  do  sprzedaży  w  drodze  bezprzetargowej, części  nieruchomości gruntowej, położonej  w  obrębie  4  m.  Gryfino – druk  nr 4/X.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

W  wyniku  jawnego  głosowania  za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało 4  radnych. 

5/ przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  w  Studium  uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego  miasta  i  gminy  Gryfino – druk  nr 5/X.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Za  przyjęciem   ww.  projektu  uchwały  głosowało  4  radnych.

6/ przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego  działek  nr  8  i  11  w  obrębie  Parsówek  oraz  zmiany  uchwały Nr  III/47/02  Rady  Miejskiej  z  dnia  30  grudnia  2002 r.  w  sprawie  przystąpienia do  sporządzenia  zmiany  planu  ogólnego  zagospodarowania  przestrzennego miasta  i  gminy  Gryfino  zatwierdzonego  Uchwałą  Rady  Narodowej nr  XIII/90/90  z  dnia  26.04.1990 r.  ogłoszoną  w  Dzienniku  Urzędowym Województwa  Szczecińskiego  Nr 14  z  dnia  02.05.1990 r.  poz. 204  wraz z  późniejszymi  zmianami, wraz  ze  zmianami – druk  nr  6/X.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

W  wyniku  jawnego  głosowania  za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało 4  radnych. 

7/ zmian  w  planie  przychodów  i  wydatków  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska i  Gospodarki  Wodnej  na  rok  2003  - druk  nr  7/X.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

8/ darowizny  dla  Fundacji  na  rzecz  Budowy  Obiektów  sportowych  w  Mieście i Gminie  Gryfino – druk  nr 8/X.

9/ wyrażenia  woli  przejęcia  od  Powiattu  Gryfińskiego  Samodzielnego  Publicznego Zakładu  Opieki  Zdrowotnej – Szpitala  Powiatowego  w  Gryfinie – druk  nr 9/X.

 

Ad. III.  Zapoznanie  się  z  warunkami  korzystania  z  walorów  ParkuKrajobrazowego  Dolina  Dolnej  Odry.

 

Ad. IV. Wolne  wnioski  i  zakończenie  posiedzenia.

Przewodniczący  Komisji  radny  Kazimierz  Fischbach  ustalił   termin  następnego  posiedzenia  Komisji   na  dzień  10  lipca (czwartek ) o  godz. 1000  2003 r.

Ponieważ  nikt  więcej  nie  zabierał  głosu   Przewodniczący  Komisji  stwierdził, że  porządek  obrad  wyczerpano  w  całości  i  zamknął  posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Kazimierz  Fischbach

Protokółowała

  Referent

 Kinga  Rataj