Protokół nr 16/03

Protokół nr 16/03

PROTOKÓŁ nr 16/03

z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, 

Inwestycji i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 19 sierpnia 2003r. 

 

Ad. I. Sprawy regulaminowe: 

ppkt.1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji radny Kazimierz Fischbach.

Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 6 radnych w posiedzeniu uczestniczyło 5 radnych co stanowi quorum. Lista obecności członków Komisji stanowi- zał. nr 1.

Spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

1/ Sekretarz MiG Beata Kryszkowska,

2/ Skarbnik MiG Jolanta Stanik,

3/ Naczelnik Wydziału Krystyna Klimek

4/ Inspektor Helena Pasztaleniec,

5/ Inspektor Krystyna Wiech

6/ Przedstawiciele Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych - prezes Rafał Mucha i Tadeusz Dzik.

Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad, wprowadził do omówienia projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego  Szkół w Gryfinie jako druk nr 16. Porządek obrad stanowi – zał. nr 2

 

ppkt.2. 

Protokół nr  14 z dnia 24.06.2003r. przyjęto bez uwag.

 

Ad. II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwal w sprawie:

Materiał informacyjny ww. punkcie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniemo posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji przedstawił projekty, które są zawartew zał. od nr 3 do nr 18.

Na pytania i wątpliwości radnych odnośnie projektów uchwał dodatkowych wyjaśnieńudzielali: sekretarz MiG Beata Kryszkowska,  skarbnik MiG Jolanta Staruk,

naczelnik wydziału Krystyna Klimek i inspektorzy Krystyna Wiech orazHelena Pasztaleniec.

Przedstawione projekty uchwał w sprawie:

1/ zmiany w uchwale Nr XXII/288/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21.09.2000 r.w sprawie ustalenia wysokości diet radnych i sołtysów - DRUK Nr 1/XI Do przedstawionego materiału nie zgłoszono uwag. Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

2/ ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej sołtysom - DRUK Nr 2/XI. Do przedstawionego materiału nie zgłoszono uwag. Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

3/ zmiany uchwały Nr XLVII/601/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27.09. 2002 r.dotyczącej określenia warunków finansowania i wykonania dociepleń budynków

komunalnych w Gminie Gryfino - DRUK Nr 3/XI. Do przedstawionego materiału nie zgłoszono uwag. Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

4/ uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miastai gminy Gryfino w miejscowości Daleszewo - DRUK Nr 4/XI. Do przedstawionego materiału nie zgłoszono uwag. Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

5/ skargi p. Tadeusza Garstki - DRUK Nr 5/XI. Do przedstawionego materiału nie zgłoszono uwag. Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

6/ określenia zasad dokonywania oceny pracowników mianowanych zatrudnionychw Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie - DRUK Nr 6/XI,

W wyniku dyskusji i głosowania Komisja wypracowała wniosek do regulaminu oceny okresowej pracowników mianowanych - wnioskuje o wykreślenie zapisu w regulaminie / str. 5 terminy przeprowadzania oceny / „ ocena za 2002 rok powinna być dokonana do dnia 31 października 2003r.” Pierwszą ocenę dokonać w l kwartale 2004r. za rok 2003r.

7/ zmian w budżecie gminy - DRUK Nr 7/XI Do przedstawionego materiału nie zgłoszono uwag. Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały

8/ ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przejścia w działkach gminnych213/4 i 214/1, położonych w obrębie Radziszewo, gm. Gryfino - DRUK Nr 8/XI Do przedstawionego materiału nie zgłoszono uwag. Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały

9/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego oraz do oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej nr 12 „b" - DRUK Nr 9/XI

Do przedstawionego materiału nie zgłoszono uwag.

Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały

10/ nieodpłatnego nabycia na mienie gminne od Agencji Nieruchomości Rolnychnieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Gardno - DRUK Nr 10/XI. Do przedstawionego materiału nie zgłoszono uwag. Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały

11/sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Dolna Odra,, w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębach nr 3, 4 i 5 - DRUK Nr 11/XI

Do przedstawionego materiału nie zgłoszono uwag.

Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

12/ nabycia na mienie gminne w drodze darowizny od Skarbu Państwa nieruchomości,gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 5 - DRUK Nr 12/XI Do przedstawionego materiału nie zgłoszono uwag. Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały

13/ zmiany uchwały nr IX/131/03 z dnia 26 czerwca 2003 r. - DRUK Nr 13/XI Do przedstawionego materiału nie zgłoszono uwag. Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały

14/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, części nieruchomościgruntowej, położonej w obrębie Wirów - DRUK Nr 14/XI. Do przedstawionego materiału nie zgłoszono uwag. Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały

15/ podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółkaz o. o. w Gryfinie - DRUK Nr 15/XI Do przedstawionego materiału nie zgłoszono uwag. Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały

16/ zmiany statutu Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie. Komisja nie zajęła stanowiska.

 

Ad. III. Ocena działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w zakresie sprzątania i utrzymania porządku na terenach gminnych.

Prezes PUK Rafał Mucha - PUK wykonuje prace porządkowe na terenie gminy napodstawie umowy zawartej z gminą. W roku bieżącym prace porządkowe w mieście są

również wykonywane przez grupę pracowników /10 osób/ zatrudnionych przez urządmiasta na prace interwencyjne. Wywiązujemy się z warunków umowy w zakresie

sprzątania na terenie gminy zgodnie z harmonogramem.

Radny Jan Bielecki - czy firma PUK sprząta tereny przy Lagunie.

Prezes PUK Rafał Mucha - nie mamy zlecenia na sprzątanie terenów przy Lagunie.

Wywóz śmieci z pojemników ustawionych przy budynkach Sp-ni Mieszkaniowychodbywa się na podstawie zlecenia od Spółdzielni. Na terenach wiejskich firma ma

zawarte umowy z odbiorcami indywidualnymi.

 

Ad. IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości zamknął posiedzenie.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Kazimierz Fischbach

 

Protokółowała inspektor

Janina

Kuś