Protokół nr 17/03

Protokół nr 17/03

PROTOKÓŁ nr 17/03

z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,

Inwestycji i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 26 sierpnia 2003r.

 

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt.1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji radny Kazimierz Fischbach.

Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 6 radnych w posiedzeniu wzięło udział 5 radnych co stanowi quorum. Lista obecności członków Komisji stanowi

- zał. nr 1.

Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad, który stanowi - zał. nr 2.

 

ppkt.2.

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto.

 

Ad. II. Zapoznanie się z warunkami korzystania z walorów Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej  Odry.

Komisja udała się na teren ww. Parku celem zapoznania się.

 

Ad. III Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

 

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości zamknął posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Kazimierz Fischbach

Protokółowała

inspektor

Janina

Kuś