Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Planowania, Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, 

Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 16.09.2003r. godz. 1015.  

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

II. Omówienie propozycji w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości planowane na 2004 rok z podziałem miasta i gminy na strefy.

/przedstawi podczas posiedzenia Komisji p. Skarbnik UMiG /

 

III. Przygotowanie propozycji Komisji do projektu budżetu na 2004 r. w zakresie inwestycji gminnych.

/przedłożą członkowie Komisji/

 

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.