Protokół nr 19/03

Protokół nr 19/03

P R O T O K Ó Ł Nr 19/03

z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, 

Inwestycji i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 23 września 2003 r.

                                                                                            

Ad. I Sprawy regulaminowe:

ppkt 1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji radny Kazimierz Fischbach.

Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 6 osób w posiedzeniu uczestniczyło 5 radnych.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1

Spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

- p.o. Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego p. Krzysztof Czosnowski,

- Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji p. Krystyna Klimek.

 

ppkt 2.

Porządek obrad posiedzenia Komisji stanowi załącznik nr 2.

 

ppkt. 3.

Przewodniczący Komisji odczytał PROTOKÓŁ NR 17/03 z poprzedniego posiedzenia, który przyjęto bez uwag.

 

Ad. II. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 r.

Materiał informacyjny do poniższych punktów członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

Ww. materiał stanowi załącznik nr 3.

Komisja przyjęła ww. materiał bez uwag.

 

Ad. III. Informacja o stanie realizacji uchwały nr XLVIII/607/02 z dnia 12.09.2002 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy.

Materiał informacyjny do poniższych punktów członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

Ww. materiał stanowi załącznik nr 4.

 

Ad. IV. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

Materiał informacyjny do poniższych punktów członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

1/ założeń polityki budżetowej gminy Gryfino na rok 2004 wraz z określeniem zadań priorytetowych w wydatkach budżetowych - załącznik nr 5.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.

2/ uchwalenia Wieloletniego programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino - załącznik nr 6. – NOWĄ WERSJĘ

p.o. Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego p. Krzysztof Czosnowski szczegółowo omówił członkom Komisji powyższy projekt uchwały.  

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w ww. sprawie- do decyzji na sesji.

Ponadto Komisja wnioskuje o:

- w załączniku nr 1 ww. projektu uchwały w pozycji Nr 1 rozszerzyć opis w charakterystyce programu o zapis: i modernizacje ulic”,

- w załączniku nr 1 ww. projektu uchwały w pozycji Nr 15 przy m. Żórawie wpisać (+Szczawno),

- w załączniku nr 1 ww. projektu uchwały w pozycji Nr 17 „budowy oraz modernizacje świetlic” dopisać Żabnicę.,

- w załączniku nr 3 ww. projektu uchwały wyjaśnić powtarzające się wnioski.

3/ zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino Obr. Radziszewo 1, teren działki Nr 89/3 i części działki nr 84 - załącznik nr 7.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.  

4/ wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 587/2, położonej w obrębie Pniewo - załącznik nr 8.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.

5/ sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Dolna Odra” w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w Gryfinie w obrębach nr 3,4 i 5 - załącznik nr 9.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.                                          

6/ sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębach nr 3,4 i 5 - załącznik nr 10.  

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.

7/ zmiany uchwały Nr XLII/333/93 z dnia 29.12.1993 r. i przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w Pniewie przy ul. Gryfińskiej nr 39 A - załącznik nr 11.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.

8/ upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do wydawania decyzji administracyjnych - załącznik nr 12.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych.

9/ ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino - załącznik nr 13. – NOWĄ WERSJĘ.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.

10/ zmiany budżetu gminy na 2003 r. - załącznik nr 14.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.

Po wysłuchaniu wyjaśnień Komisja wypracowała stanowisko do wyżej wymienionych projektów uchwał - załącznik nr 15.

Po omówieniu powyższych materiałów komisja wypracowała następujący wniosek: do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino:

Komisja wnioskuje o przedstawienie przez przedstawiciela firmy GRYFSKAND protokołów badań z zakresu Ochrony Środowiska i zanieczyszczenia powietrza, które przeprowadza Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.   

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. wniosku głosowało 5 radnych.

 

Ad. IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji radny Kazimierz Fischbach ustalił termin następnego posiedzenia Komisji na dzień 28 października (wtorek ) o godz. 1015 2003 r.

 

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Kazimierz Fischbach

Protokółowała

   Referent

  Kinga Rataj