Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD 

Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,

Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu  w dniu 28 października 2003 r. o godz. 10 15.  

 

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

2/ przyjęcie protokołów z poprzedniego posiedzenia..

 

II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

1/ zmiany uchwały Nr XLIX/634/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenu działek Nr 207, 208/1, 208/2, 209, 210, 211, 212, 213, 243/1, 244 w obrębie Czepino oraz części działek Nr 187, 216, 245 w obrębie Czepino i części działki nr 5/2 w obrębie Stare Brynki, gmina Gryfino - DRUK Nr 2/XIV.

2/ zmiany uchwały Nr V/70/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenu działek Nr 261 i 261/2, części działki nr 261/3 oraz działki Nr 231 i części działki Nr 275 w obrębie Radziszewo, gmina Gryfino - DRUK Nr 3/XIV.

3/ zmiany uchwały Nr II/32/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenu działek nr 53/1 i 52/1 oraz części działki Nr 267/1 w obrębie Borzym, gmina Gryfino - DRUK Nr 4/XIV.

4/ zmiany uchwały Nr XLIV/5 75/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego terenów położonych nad jeziorem Steklno, wieś Steklno, gm. Gryfino na obszarze położonym we wsi Steklno i obejmującym działki numer 23/4, 23/5, 23/6, 23/7 - DRUK Nr 5/XIV.

5/ zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino działek nr 225/1 i 226 oraz części działek nr 185 i 245, położonych w miejscowości Nowe Brynki, obręb Czepino - DRUK Nr 6/XIV.

6/ uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino terenu działki 232/4 oraz części działek nr 275 i 231 w obrębie Radziszwo, gm. Gryfino - DRUK Nr 7/XIV.

7/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, obejmującej teren położony przy ul. Polnej w obrębie Wełtyń - DRUK Nr 8/XIV.

8/ zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino-rejon wsi Wełtyń - DRUK Nr 9/XIV.

9/ podjęcia uchwały w sprawie zaliczenia dróg powiatowych - ulic - do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Gryfino i ustalenia ich przehieęu - DRUK Nr 10/XIV.

l0/ podjęcia uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych - ulic - na terenie miasta Gryfino i m. Żabnica wraz Z określeniem ich przebiesu - DRUK Nr 11/XIV.

11/ upoważnienia Kierownika Sekcji Diagnostycznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do wydawania decyzji administracyjnych - DRUK Nr 12/XIV

12/ wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 161/5, położonej w obrębie 5 m. Gryfino - DRUK Nr 13/XIV,

13/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino - DRUK Nr 13 - 1/XIV,

14/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych nie zabudowanych, położonych w obrębie 4 m. Gryfino - DRUK Nr 13 - 2/XIV,

15/ rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Gryfinie w obrębie nr 4 - DRUK Nr 13-3/XIV.

16/ nadania nazw urzędowych ulicom w miejscowości Zórawki, położonej na terenie gminy Gryfino - DRUK Nr 14/XIV.

17/ zmiany budżetu gminy na 2003 r. - DRUK Nr 15/XIV.

18/ zwolnień z podatku od nieruchomości - DRUK Nr 16/XIV.

19/ ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino - DRUK Nr 18/XIV.

 

III. Ocena realizacji uchwały w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gminy Gryfino.

 

IV. Wolne wnioski i zakończenie obrad.