Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Planowania, Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, 

Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 13.11.2003r. o godz. 1015.  

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

II. Przygotowanie propozycji do planu pracy Komisji i Rady na 2004 r.

 

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.