Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,

Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2003 r. o godz. 1300.

 

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

1/ wprowadzenia zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury - DRUK Nr 1/XVI.

2/ nadania imienia Parkowi Miejskiemu w Gryfinie - DRUK Nr 2/XVI.

3/ przyjęcia ramowego planu działań sesyjnych Rady Miejskiej na 2004 rok - DRUK Nr 3/XVI.

4/ zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2004 rok - DRUK Nr 4/XVI.

5/ zmiany uchwały Nr XLIX/633/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego  Miasta i Gminy Gry/ino, części terenu, działki Nr 81/2 oraz części działki Nr 84 w obrębie Radziszewo l, gmina Gryfino - DRUK Nr 5/XVI

6/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizyczny w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy, wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe - DRUK Nr 6/XVI  

7/ nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 4 miasta Gryfino - DRUK Nr 6-l/XVI

8/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych nie zabudowanych, położonych w obrębie Pniewo - DRUK Nr 6-2/XVI,

9/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, położonej w Wełtyniu przy ul. Leśnej nr l - działka nr 455/2 oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży - DRUK Nr 6-3/XVI.

10/ określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy Gryfino w celu wyrażenia opinii o projekcie statutu jednostki - DRUK Nr 7/XVI.

11/ wystąpienia Gminy Gryjino z Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej działającej w formie związku stowarzyszeń - DRUK Nr 8/XVI.

12/ zmiany uchwały w sprawie trybu zlecania do realizacji zadań z zakresu zadań własnych gminy, trybu postępowania o udzielenie na ten cel dotacji, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań - DRUK Nr 9/XVI.

13/ przyjęcia strategii integracji i polityki społecznej w części dotyczącej „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004” - DRUK Nr 10/XVI.

14/ regulaminu wynagradzania nauczycieli - DRUK Nr 11/XVI.

15/ uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 - DRUK NR 12/XVI.

16/ zmiany budżetu gminy na 2003 rok - DRUK NR 13/XVI.

17/ ustalenia wykazu wydatków z budżetu roku 2003 nie wygasających z upływem roku budżetowego - DRUK Nr 14/XVI.

 

III. Wolne wnioski i zakończenie obrad.