Protokół nr 24/04

Protokół nr 24/04

PROTOKÓŁ Nr 24/04

z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,

Inwestycji i Ochrony środowiska odbytego na posiedzeniu w dniu 27.01.2004 r.

       

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt 1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji radny Kazimierz Fischbach.

Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 6 osób w posiedzeniu uczestniczyło 4 radnych.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

- Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk,

- Z –ca Burmistrza p. Eugeniusz Kuduk,

Przewodniczący Komisji radny Kazimierz Fischbach zaproponował wprowadzenie do porządku obrad Komisji jednego dodatkowego projektu uchwały w sprawie:

- zmiany Uchwały Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004 rok - DRUK Nr 10/XVII.

oraz przedstawił jedną nową wersje projektu uchwały w sprawie:

- zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok. – DRUK Nr 5/XVII.

 

ppkt. 2.

Przewodniczący Komisji odczytał PROTOKÓŁ NR 23/03 z poprzedniego posiedzenia, który przyjęto bez uwag.

 

Ad. II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

Materiał informacyjny do poniższych punktów członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

1/ przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2003 rok - załącznik nr 3.

Komisja nie omawiała ww. projektu uchwały.

2/ wprowadzenia zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury - załącznik nr 4.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.

3/ przyjęcia regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Gryfina oraz tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Gryfina - załącznik nr 5.

Z- ca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino p. Eugeniusz Kuduk poinformował członków Komisji, że ww. projekt uchwały zostanie wycofany z porządku obrad sesji.

Wobec powyższego Komisja nie omawiała ww. projektu uchwały.

4/ zamiany nieruchomości - załącznik nr 6.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.  

5/ zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok - załącznik nr 7.

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk szczegółowo omówiła członkom Komisji ww. projekt uchwały.

Po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.

6/ uchylenia uchwał: Nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. oraz Nr VII/105/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 kwietnia 2003 r.- załącznik nr 8.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.  

7/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie nr 1 i nr 2 miasta Gryfino - załącznik nr 9.

Komisja nie zajęła stanowiska – do decyzji na sesji.

  8/ zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino - załącznik nr 10.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.  

9/ przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino- załącznik nr 11.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.

10/ zmiany uchwały nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004 rok - załącznik nr 12.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.  

Po wysłuchaniu wyjaśnień do ww. projektów uchwał Komisja wypracowała następujące stanowisko, które stanowi załącznik nr 13.  

 

III. Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2003 rok.

Przewodniczący Komisji radny Kazimierz Fischbach zapoznał członków Komisji z treścią projektu sprawozdania z działalności Komisji za 2003 rok.

Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie uwag i propozycji do sprawozdania.

Nikt z członków Komisji nie wniósł uwag do projektu sprawozdania.

Komisja przyjęła sprawozdanie bez uwag - załącznik nr 14.

 

IV. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji radny Kazimierz Fischbach przedstawił członkom Komisji odpowiedź Przewodniczącego Rady na wniosek Komisji z dnia 19 grudnia 2003 r. tj.: Komisja wnioskuje o zmniejszenie ilości drukowanych materiałów sesyjnych. Komplet materiałów przesyłać tylko radnym, a dla pozostałych osób doręczać porządek obrad sesji. Ponadto wnioskujemy, aby materiały drukowane były dwustronnie co pozwoli ograniczyć ilość materiału.

Ww. odpowiedź stanowi załącznik nr 15.

 

Przewodniczący Komisji radny Kazimierz Fischbach ustalił termin następnego posiedzenia Komisji na dzień17 lutego (wtorek) o godz. 1300 2004 r.

 

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Kazimierz Fischbach

 

Protokółowała

   Referent

  Kinga Rataj