Protokół nr 26/04

Protokół nr 26/04

PROTOKÓŁ  Nr  26/04

z  posiedzenia  Komisji  Planowania  Przestrzennego, Gospodarki  Komunalnej,

Inwestycji  i  Ochrony  środowiska odbytego  na  posiedzeniu  w  dniu: 24.02.2004 r.

      

Ad. I. Sprawy  regulaminowe:

ppkt  1.

Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  Komisji  radny    Kazimierz  Fischbach.

Stwierdził  prawomocność  obrad, gdyż  na  stan  Komisji  6 osób  w  posiedzeniu  uczestniczyło  5  radnych.

Lista  obecności  członków  Komisji  stanowi  załącznik nr 1.

Spoza  grona  Komisji  w  posiedzeniu  udział  wzięli:

- p.o.  Naczelnika  Wydziału  Podatków  i  Opłat  Lokalnych  p.  Krystian  Kosiński.

Przewodniczący  Komisji  poinformował, że porządek  obrad  członkowie  Komisji   otrzymali  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu  - załącznik  nr 2.

Przewodniczący  Komisji  radny   Kazimierz  Fischbach  zaproponował  wprowadzenie do  porządku  obrad  Komisji  siedem  dodatkowych  projektów  uchwał  w  sprawie:

- nadania  Honorowego  Obywatelstwa  Miasta  Gryfina –  DRUK  Nr 2/XVIII,

- nadania  Honorowego  Obywatelstwa  Miasta  Gryfina -   DRUK  Nr 2 – 1 /XVIII,

- nadania  Honorowego  Obywatelstwa  Miasta  Gryfina -   DRUK  Nr 2 – 2 /XVIII,

- nadania  Honorowego  Obywatelstwa  Miasta  Gryfina -   DRUK  Nr 2 – 3 /XVIII,

- nadania  Honorowego  Obywatelstwa  Miasta  Gryfina -   DRUK  Nr 2 – 4 /XVIII,

-  zmiany  Uchwały  Nr  XVI/240/03  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  z  dnia  30  grudnia 2003 r.  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Gminy  Gryfino  na  2004 r. - DRUK  Nr 13/XVIII,

- wprowadzenia  zmian  w  statucie  biblioteki  Publicznej  w  Gryfinie – DRUK  Nr 14/XVIII. 

 

ppkt. 2.

Przewodniczący  Komisji  odczytał  PROTOKÓŁ  NR  25/04  z  poprzedniego  posiedzenia, który  przyjęto  bez  uwag.

 

Ad. II. Wypracowanie  stanowiska, opinii  i  wniosków  do  projektów  uchwał w  sprawie:

Materiał  informacyjny  do  poniższych  punktów  członkowie  Komisji  otrzymali  na  piśmie wraz  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu.

1/  Nadania  Honorowego  Obywatelstwa  Miasta  Gryfina  -  DRUK  Nr  2/XVIII. -  załącznik  nr 3.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

W  wyniku  jawnego  głosowania  za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało 5  radnych. 

2/  Nadania  Honorowego  Obywatelstwa  Miasta  Gryfina  -  DRUK  Nr  2-1/XVIII. -  załącznik  nr 4.

Po  zapoznaniu  się  z  ww.  projektem  uchwały  Komisja  nie  zajęła  stanowiska – do  decyzji  na  sesji.

3/  Nadania  Honorowego  Obywatelstwa  Miasta  Gryfina  -  DRUK  Nr  2-2/XVIII. -  załącznik  nr 5.

Po  zapoznaniu  się  z  ww.  projektem  uchwały  Komisja  nie  zajęła  stanowiska – do  decyzji  na  sesji.

4/  Nadania  Honorowego  Obywatelstwa  Miasta  Gryfina  -  DRUK  Nr  2-3/XVIII. -  załącznik  nr 6.

Po  zapoznaniu  się  z  ww.  projektem  uchwały  Komisja  nie  zajęła  stanowiska – do  decyzji  na  sesji.

5/  Nadania  Honorowego  Obywatelstwa  Miasta  Gryfina  -  DRUK  Nr  2-4/XVIII.  -  załącznik  nr 7.

Po  zapoznaniu  się  z  ww.  projektem  uchwały  Komisja  nie  zajęła  stanowiska – do  decyzji  na  sesji.

6/  Przyjęcia  Programu  Pomocy  dla  Przedsiębiorców  w  Gminie  Gryfino -  załącznik  nr 8.

p.o.  Naczelnika  Wydziału  Podatków  i  Opłat  Lokalnych  p.  Krystian  Kosiński szczegółowo  omówił  członkom  Komisji  powyższy  projekt  uchwały.

Przewodniczący  Komisji  radny  Kazimierz  Fischbach  przedstawił  członkom  Komisji opinię  Gryfińskiego  Towarzystwa  Gospodarczego  w  sprawie  ww.  projektu  uchwały.

Ww.  opinia  stanowi   -  załącznik  nr 9.

Po  zapoznaniu  się  z  ww.  projektem  uchwały  Komisja  nie  zajęła  stanowiska – do  decyzji  na  sesji.

7/  Odwołania  kierownika  Urzędu  Stanu  Cywilnego  w  Gryfinie -  załącznik nr 10.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało  5  radnych.

8/  Powołania  kierownika  Urzędu  Stanu  Cywilnego  w  Gryfinie -  załącznik nr 11.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

W  wyniku  jawnego  głosowania  za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało 5  radnych. 

5/  Odwołania  zastępcy  kierownika  Urzędu  Stanu  Cywilnego  w  Gryfinie -  załącznik nr 12.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało  5  radnych.

6/  Powołania  zastępcy  kierownika  Urzędu  Stanu  Cywilnego  w  Gryfinie -  załącznik  nr 13.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

W  wyniku  jawnego  głosowania  za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało 5  radnych. 

7/  Powołania  Rady  Sportu  oraz  określenie  zasad,  trybu  i  zakresu  jej  funkcjonowania  - załącznik  nr 14.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

W  wyniku  jawnego  głosowania  za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało 5  radnych. 

8/  Zmiany  budżetu  gminy  na  2004 r.  -  załącznik  nr 15.

Po  zapoznaniu  się  z  ww.  projektem  uchwały  Komisja  nie  zajęła  stanowiska – do  decyzji  na  sesji.

9/ Skierowania  skargi  do  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  związku z  rozstrzygnięciem   nadzorczym  Wojewody  Zachodniopomorskiego  stwierdzającym nieważność  uchwały  Nr  XVI/230/03  Rady    Miejskiej  w  Gryfinie  z  dnia 30  grudnia  2003 r.  -  załącznik  nr 16.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

W  wyniku  jawnego  głosowania  za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało 5  radnych. 

10/ Zmiany  Statutu  Gminy  Gryfino  - załącznik  nr 17.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało  5  radnych.

11/ Stwierdzenia  wygaśnięcia  mandatu  radnego  -  załącznik  nr 18.

Po  zapoznaniu  się  z  ww.  projektem  uchwały  Komisja  nie  zajęła  stanowiska – do  decyzji  na  sesji.

12/ Zmiany  Uchwały  Nr  XVI/240/03  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  z  dnia  30  grudnia 2003 r.  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Gminy  Gryfino  na  2004 r.  załącznik  nr 19.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało  5  radnych.

13/ Wprowadzenia  zmian  w  statucie  biblioteki  Publicznej  w  Gryfinie – załącznik  nr 20.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało  5  radnych.

 

Po  wysłuchaniu  wyjaśnień  do  ww.  projektów  uchwał  Komisja  wypracowała następujące  stanowisko, które  stanowi  załącznik  nr 21. 

 

IV. Wolne  wnioski  i  zakończenie  obrad.

Przewodniczący  Komisji  radny  Kazimierz  Fischbach   ustalił   termin  następnego  posiedzenia  Komisji  na  dzień   16  marca (wtorek)  o  godz. 1300 2004 r.

Ponieważ  nikt  więcej  nie  zabierał  głosu   Przewodniczący  Komisji  stwierdził, że  porządek  obrad  wyczerpano  w  całości  i  zamknął  posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Kazimierz  Fischbach

 

Protokółowała

   Referent

 Kinga  Rataj