Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Planowania, Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,

Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu  16.03.2004 r. o godz. 1300.

 

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

II. Informacja nt. uporządkowania dróg gminnych, studzienek kanalizacyjnych z uwzględnieniem porządku przy strzelnicy po okresie zimowym.

 

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.