Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Planowania, Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,

Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 12.05.2004r. o godz. 1300.

 

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

II. Zapoznanie się z gospodarka odpadami na terenie gminy z uwzględnieniem wysypiska śmieci (wyjazd na wysypisko).

 

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.