Protokół nr 30/04

Protokół nr 30/04

PROTOKÓŁ  Nr  30/04

z  posiedzenia  Komisji  Planowania  Przestrzennego, Gospodarki  Komunalnej,

Inwestycji  i  Ochrony  środowiska odbytego  na  posiedzeniu  w  dniu: 12.05.2004 r.

       

Ad. I. Sprawy  regulaminowe:

ppkt  1.

Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  Komisji  radny    Kazimierz  Fischbach.

Stwierdził  prawomocność  obrad, gdyż  na  stan  Komisji  6 osób  w  posiedzeniu  uczestniczyło  5  radnych.

Lista  obecności  członków  Komisji  stanowi  załącznik nr 1.

Przewodniczący  Komisji  poinformował, że  porządek  obrad  członkowie Komisji  otrzymali  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu - załącznik  nr 2.

 

ppkt. 2.

Przewodniczący  Komisji  odczytał  PROTOKÓŁ  NR  29/04  z  poprzedniego  posiedzenia, który  przyjęto  bez  uwag.

 

Ad. II.  Zapoznanie  się  z  gospodarką  odpadami  na  terenie  gminy  z  uwzględnieniem wysypiska  śmieci.

 

Przewodniczący  Komisji  radny  Kazimierz  Fischbach  ustalił  termin  następnego  posiedzenia  na  dzień   18   maja   2004 r.  o godz. 1200 .

                                                                                 

Następnie  Komisja  udała  się  na  wizytację  wysypiska  odpadów  komunalnych w  Gryfinie.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Kazimierz  Fischbach

 

  Protokółowała                                                         

      Referent

  Kinga  Rataj