Protokół nr 32/04

Protokół nr 32/04

PROTOKÓŁ Nr 32/04

z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,

Inwestycji i Ochrony Środowiska odbytego na posiedzeniu w dniu: 25.05.2004 r.

       

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt 1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji radny Kazimierz Fischbach.

Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 6 osób w posiedzeniu uczestniczyło 4 radnych.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

- Z –ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresa Drążek,

- Inspektor Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji - Referat Inwestycji p. Mariusz Andrusewicz.

- Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska - p. Janina Major.

Przewodniczący Komisji poinformował, że porządek obrad członkowie Komisji otrzymali z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 2.

 

ppkt. 2.

Przewodniczący Komisji odczytał PROTOKÓŁ NR 31/04 z poprzedniego posiedzenia, który przyjęto bez uwag.

 

II. Informacja o stanie realizacji uchwały nr XXXIII/350/97 Rady Miejskiej w Gryfinie z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Gryfino.

Materiał informacyjny do powyższego punktu członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

Ww. materiał stanowi załącznik nr 3.

Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska p. Janina Major – szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy materiał.  

Po zapoznaniu się z ww. materiałem Komisja przyjęła materiał bez uwag.

 

III. Informacja o stanie realizacji uchwały nr XLVII/600/02 z dnia 27.06.2002 r. w sprawie Planu Rozwoju Instytucjonalnego Gminy Gryfino.

Komisja nie omawiała ww. informacji z powodu braku materiału.       

 

IV. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej GTBS Sp. z o.o. w Gryfinie.

Materiał informacyjny do powyższego punktu członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

Ww. materiał stanowi załącznik nr 4.

Po zapoznaniu się z ww. materiałem Komisja przyjęła materiał bez uwag.

 

V. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

Materiał informacyjny do poniższych punktów członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

1/ ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego - załącznik nr 5.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

2// wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych, oznaczonych numerami działek: 483/6 o pow. 562 m2 i 540 o pow. 563 m2, położonych w obrębie 4 m. Gryfino na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych - załącznik nr 6.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się

3/ wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 89/3 o pow. 75 m2, położonej w obrębie 3 m. Gryfino na rzecz jej użytkowników wieczystych - załącznik nr 7.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się

4/ odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, w drodze wykupu gruntów położonych w Gryfinie w obrębie nr 5 - załącznik nr 8.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

5/ nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych, gruntów położonych w obrębach Wełtyń, Nowe Czarnowo i Drzenin - załącznik nr 9.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

6/ zmiany uchwały w sprawie przyjęcia strategii integracji i polityki społecznej w części dotyczącej „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004” - załącznik nr 10.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się

Po wysłuchaniu wyjaśnień do ww. projektów uchwał Komisja wypracowała następujące stanowisko, które stanowi załącznik nr 11.  

 

VI. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji radny Kazimierz Fischbach przedstawił członkom Komisji pismo Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p. Piotra Romanicza dotyczące „projektu regulaminu funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie”

Ww. materiał zostanie omówiony na następnym posiedzeniu Komisji.    

Przewodniczący Komisji radny Kazimierz Fischbach ustalił termin następnego posiedzenia Komisji na dzień 8 czerwca (wtorek) o godz. 1300 2004 r.

 

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Kazimierz Fischbach

 

Protokółowała

   Referent

  Kinga Rataj