Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK  OBRAD

Komisji  Planowania, Przestrzennego, Gospodarki  Komunalnej,

Inwestycji  i  Ochrony  Środowiska  na  posiedzeniu w  dniu  8.06.2004r. o  godz. 1300.

                                     

I. Sprawy  regulaminowe:

1/  otwarcie  posiedzenia  i  stwierdzenie  quorum,

2/  przyjęcie  protokołu  z  poprzedniego  posiedzenia.

 

II. Informacja  nt. realizacji  inwestycji  rozbudowa  oczyszczalni  ścieków i  budowa  kanalizacji  „Północ”  Gminy.

 

III. Wolne  wnioski  i  zakończenie  posiedzenia.