Protokół nr 33/04

Protokół nr 33/04

PROTOKÓŁ  Nr  33/04

z  posiedzenia  Komisji  Planowania  Przestrzennego, Gospodarki  Komunalnej,

Inwestycji  i  Ochrony  Środowiska odbytego  na  posiedzeniu  w  dniu: 8.06.2004 r.

      

Ad. I. Sprawy  regulaminowe:

ppkt  1.

Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  Komisji  radny    Kazimierz  Fischbach.

Stwierdził  prawomocność  obrad, gdyż  na  stan  Komisji  6 osób  w  posiedzeniu  uczestniczyło  4  radnych.

Lista  obecności  członków  Komisji  stanowi  załącznik nr 1.

Spoza  grona  Komisji  w  posiedzeniu  udział  wzięła:

- Naczelnik  Wydziału  Planowania  Przestrzennego, Aktywizacji  Gospodarczej  i  Inwestycji p.  Krystyna  Klimek.

Przewodniczący  Komisji  poinformował, że  porządek  obrad  członkowie Komisji  otrzymali  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu - załącznik  nr 2.

 

ppkt. 2.

Przewodniczący  Komisji  odczytał  PROTOKÓŁ  NR  32/04  z  poprzedniego  posiedzenia, który  przyjęto  bez  uwag.

 

Ad. II.    Informacja  nt.  realizacji  inwestycji  rozbudowa  oczyszczalni  ścieków i  budowa  kanalizacji  „Północ”  Gminy.

Materiał  informacyjny  do  powyższego  punktu  członkowie  Komisji  otrzymali  na  piśmie wraz  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu.

Ww.  materiał  stanowi  załącznik  nr 3.

 

Przewodniczący  Komisji  radny  Kazimierz  Fischbach  ustalił  termin  następnego  posiedzenia  na  dzień   18   czerwca   2004 r.  o godz. 1300 .

                                                                                 

Następnie  Komisja  udała  się  na  wizytację  oczyszczalni  ścieków  w  Gryfinie  wraz z  Naczelnikiem  Wydziału  Planowania  Przestrzennego, Aktywizacji  Gospodarczej i  Inwestycji  p.  Krystyną  Klimek.

   

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Kazimierz  Fischbach

 

  Protokółowała                                                         

      Referent

   Kinga  Rataj