Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Planowania, Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,

Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 18.06.2004r. o godz. 1300.

 

I.  Sprawy  regulaminowe:

1/ otwarcie  posiedzenia  i  stwierdzenie  quorum,

2/ przyjęcie  protokołu  z  poprzedniego  posiedzenia.

 

II. Wypracowanie  stanowiska, opinii  i  wniosków  do  projektów  uchwał  w  sprawie:

1/  współfinansowania  zadań  Zachodniopomorskiego  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich w  Koszalinie  dotyczących  dróg  wojewódzkich  -  DRUK  Nr  1/XXIII.

2/  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  trybie  bezprzetargowym  nieruchomości  gruntowej zabudowanej,  oznaczonej  numerem  działki  70/3  o  pow. 1200  m2,  położonej  w  obrębie Wirów  na  rzecz  jej  użytkowników  wieczystych  -  DRUK  Nr  2/XXIII,

3/  przeznaczenia do sprzedaży  w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego,  nieruchomości gruntowych  niezabudowanych,  położonych  w  obrębie  Wełtyń  - DRUK  Nr  2-1/XXIII,

4/  przeznaczenia do  sprzedaży  w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego,  nieruchomości gruntowej,  położonej  w  obrębie  Krzypnica  - DRUK  Nr  2-2/XXIII,

5/  nieodpłatnego  nabycia  do  gminnego  zasobu  nieruchomości  od  Skarbu  Państwa - Agencji  Nieruchomości  Rolnych,  nieruchomości  gruntowych  nie  zabudowanych, położonych  w  obrębie  Drzenin  - DRUK  Nr  2-3/XXIII,

6/  nabycia  od  Skarbu  Państwa  w  drodze  darowizny,  prawa  własności  nieruchomości gruntowych  zabudowanych  budynkami  mieszkalnymi,  położonych  w  Gryfinie   w  obrębie nr  4  -  DRUK  Nr  2-4/XXIII,

7/  odpłatnego  nabycia  do  gminnego  zasobu  nieruchomości,  w  drodze  wykupu,  gruntów położonych  w  Gryfinie  w  obrębie  nr  5  -  DRUK  Nr  2-5/XXIII.

8/  zatwierdzenia taryf  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego  odprowadzenia ścieków  na  terenie  miasta  i  gminy  Gryfino  -  DRUK  Nr  3/XXIII.

9/ określenia  szczegółowych  zasad  i  trybu  umarzania  wierzytelności  jednostek organizacyjnych  Gminy  Gryfino  oraz  udzielania  innych  ulg  w  spłacie  tych należności  -  DRUK  Nr  4/XXIII.

10/ nadania  Statutu  Ośrodkowi  Pomocy  Społecznej  w  Gryfinie  -  DRUK  Nr  5/XXIII.

11/ określenia  szczegółowych  zasad  zwrotu  przez  świadczeniobiorcę  wydatków  na  usługi, pomoc  rzeczową,  zasiłki  celowe  przyznanych  pod  warunkiem  zwrotu  realizowanych w  ramach  zadań  własnych  Gminy -  DRUK  Nr  6/XXIII.

12/ zmiany  budżetu  gminy  na  2004  rok  -  DRUK  Nr  7/XXIII.

13/ udzielenia  poręczenia  kredytu  zaciągniętego  na  budowę  CW „Laguna”  przez  Fundację na  Rzecz  Budowy  Obiektów  Sportowych  w  Mieście  i  Gminie  Gryfino -  DRUK  Nr  8/XXIII. 

14/ zmiany  przychodów  i  wydatków  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska i  Gospodarki  Wodnej  na  2004  rok  -  DRUK  Nr  9/XXIII.

15/ przejęcia  do  realizacji  zadania  inwestycyjnego  pn.  budowa  windy  w  Szpitalu Powiatowym  w  Gryfinie   -  DRUK  Nr  10/XXIII.

16/ przyznania  dotacji  na  remonty  zabytkowych  obiektów  sakralnych  -  DRUK  Nr  11/XXIII.

         

III. Wolne  wnioski  i  zakończenie  posiedzenia.