Protokół nr 34/04

Protokół nr 34/04

PROTOKÓŁ Nr 34/04

z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,

Inwestycji i Ochrony Środowiska odbytego na posiedzeniu w dniu: 18.06.2004 r.

       

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt 1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji radny Kazimierz Fischbach.

Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 6 osób w posiedzeniu uczestniczyli wszyscy.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

- Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk,

- Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie p. Rafał Mucha,

- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej p. Wojciech Tessar,

- Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji p. Krystyna Klimek,

- p.o. Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Aktywizacji Gospodarczej p. Krzysztof Czosnowski

- p.o. Kierownika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych p. Krystian Kosiński,

- Z- ca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej p. Zbigniew Krakowiak,

- Z –ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresa Drążek,

- Dyrektor Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino p. Tadeusz Zawadzki.

Przewodniczący Komisji poinformował, że porządek obrad członkowie Komisji otrzymali z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 2.

Przewodniczący Komisji radny Kazimierz Fischbach zaproponował wprowadzenie do porządku obrad Komisji trzech dodatkowych projektów uchwał w sprawie:

- udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dotowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa windy w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie” oraz zakup sprzętu medycznego - DRUK NR 10-1/XXIII,

- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w miejscowości Wirówek (I), obręb Wirów – DRUK NR 12/XXIII,

- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino obejmującego teren w obrębie Sobieradz (I) – DRUK NR 13/XXIII  

oraz przedstawił dwie NOWE WERSJE projektów uchwały w sprawie:

- zmiany budżetu gminy na 2004 r. - DRUK Nr 7/XXIII,

- zmiany budżetu gminy na 2004 r.- DRUK Nr 10/XXIII.

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że porządek obrad członkowie Komisji otrzymali z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 2.

 

ppkt. 2.

Przewodniczący Komisji odczytał PROTOKÓŁ NR 33/04 z poprzedniego posiedzenia, który przyjęto bez uwag.

 

Ad. II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

Materiał informacyjny do poniższych punktów członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

1/ współfinansowania zadań Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie dotyczących dróg wojewódzkich -załącznik nr 3.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji p. Krystyna Klimek – szczegółowo omówiła powyższy projekt uchwały.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały negatywnie . W pierwszej kolejności należy wyremontować drogi gminne, które były przewidziane w planie (ul. Mieszka I-go, ul. Letnia). Dopiero potem można zastanowić się nad dofinansowaniem remontu dróg wojewódzkich.

2/ wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 70/3 o powierzchni 1200 m2, położonej w obrębie Wirów na rzecz jej użytkowników wieczystych - załącznik nr 4.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

3/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Wełtyń – załącznik nr 5.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

4/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Krzypnica –załącznik nr 6.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

5/ nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości gruntowych nie zabudowanych, położonych w obrębie Drzenin – załącznik nr 7.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

6/ nabycia od skarbu Państwa w drodze darowizny, prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi, położonych w Gryfinie w obrębie nr 4 – załącznik nr 8.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

7/ odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, w drodze wykupu, gruntów położonych w Gryfinie w obrębie nr 5 – załącznik nr 9.

Komisja nie zajęła stanowiska - do decyzji na sesji.

8/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino – załącznik nr 10.

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie p. Rafał Mucha – zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z 2001 r. z późn. zm.) określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie jako przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zajmujące się wspomnianą działalnością, jest zobligowane do ustalenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujących na okres 1 roku. Ze względu na fakt, iż obowiązujące obecnie taryfy są aktualne do 31 lipca 2004 r., Przedsiębiorstwo złożyło w ustawowym terminie 70 dni przed planowanym wejściem w życie nowych taryf wniosek o ich zatwierdzenie. Złożony wniosek odpowiada szczegółowym zasadom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2002 r. w s prawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 26 poz.257 z 2002r.).

W ww. wniosku Przedsiębiorstwo wyodrębniło taryfowe grupy odbiorców poszczególnych usług i ustaliło dla tych grup rodzaje i wysokości cen i stawek opłat na podstawie deklarowanych wielkości niezbędnych przychodów oraz przewidywanych ilości zużycia wody i odprowadzanych ścieków.

W złożonym wniosku w obrębie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, Przedsiębiorstwo Usługo Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie wyodrębniło jedną podstawową grupę taryfową, obejmującą zarówno odbiorców indywidualnych, przemysłowych jak i pozostałych. Ustalenie ceny dostarczonej wody na jednym poziomie w obrębie całej grupy taryfowej wynika z braku zróżnicowania warunków poboru w zależności od prowadzonej działalności. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ustalono również jedną grupę taryfową, w ramach której rozliczane będą gospodarstwa domowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą i odprowadzające ścieki bytowe i przemysłowe, a także podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej, odprowadzające ścieki bytowe i przemysłowe. Dla tej grupy taryfowej również określono jedną cenę za jednostkę realizowanej usługi. Przy określaniu cen za jednostkę dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków kierowano się rachunkiem ekonomicznym. Wzrost ceny w zakresie obu taryf został określony odpowiednio na poziomie 6 groszy na 1 m3 dostarczonej wody i 7 groszy na 1 m3 odebranych ścieków w stosunku do poprzedniej ceny za odbiór 1 m3 ścieków bytowo – gospodarczych .

Zmiany te zagwarantują Przedsiębiorstwu pozyskanie środków na realizację niezbędnych prac konserwacyjnych i modernizacyjnych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, co wpłynie na wzrost jakości świadczonych usług.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. wniosku głosowało 6 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.         

9/ określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności – załącznik nr 11.

p.o. Kierownika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych p. Krystian Kosiński szczegółowo omówił członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

10/ nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie – załącznik nr 12.

Z- ca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej p. Zbigniew Krakowiak – szczegółowo omówił członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

11/ określenia szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki celowe przyznanych pod warunkiem zwrotu realizowanych w ramach zadań własnych Gminy – załącznik nr 13.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

12/ zmiany budżetu gminy na 2004 r. –NOWA WERSJA - załącznik nr 14.

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk – szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Ww. projekt uchwały zawiera rozdysponowanie nadwyżki budżetowej jak również środków, które wpłynęły do budżetu gminy na 2004 r.

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 415.391 zł.

- Dział 600, rozdział 60016 § 0960 – kwota 2.592 zł – dobrowolne wpłaty osób fizycznych na realizację zadania przyłączenia kanalizacji przy ul. Artyleryjskiej w Gryfinie.

- Dział 700, rozdział 70005 § 0750 – kwota 300.000 zł na podstawie umowy dotacji nr 3052/D/2/2004 zawartej z Powiatem Gryfińskim otrzymujemy dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania pn. „Termomodernizacja obiektów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Gryfino”.

- Dział 700, rozdział 70095 § 2440 – kwota 37.020 zł – dochody z tytułu dzierżawy stoisk na „Dni Gryfina 2004”.

- Dział 750, rozdział 75023 § 0840 – kwota 23.300 zł – wpływy ze sprzedaży majątku gminy tj. samochodu osobowego Opel Omega.

- Dział 758, rozdział 75805 § 2920 – kwota 52.479 zł – subwencja ogólna z budżetu państwa. Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin z tytułu dochodów utraconych w związku z zastosowaniem ulg i zwolnień.

- Dział 801, rozdział 80101 § 2440 - kwota 250.000 zł – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.

Następnie zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 307.930 zł.    

- Dział 700, rozdział 70095 § 4270 – kwota 300.000 zł – Gospodarka mieszkaniowa - zakup usług remontowych.

- Dział 900, rozdział 90015 § 6050 – kwota 7.930 zł – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg. są to wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 8.297.211 zł.

- Dział 600, rozdział 60016 §4270 i 6050 - kwota 2.186 zł – Drogi publiczne gminne, zakup usług remontowych, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

- Dział 700, rozdział 70095 § 4270 – kwota 50.000 zł - Gospodarka mieszkaniowa - są to środki z Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej z przeznaczeniem na docieplenie budynków komunalnych przy ulicy Szczecińskiej 52 i Łużyckiej 11.

- Dział 750 rozdział 75023 § od 4010 – do 6050 – kwota 356.300 zł - Administracja publiczna - zwiększenie środków na następujące zadania:

- 96.300 zł - wzrost wynagrodzeń i pochodnych w związku z zatrudnieniem nowych pracowników nieprzewidzianych na etapie planowania budżetu (inspektor kontroli wewnętrznej, inspektor w Wydziale Inwestycji i Planowania, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych), ponadto proponuje się podwyżki dla 3 osób przechodzących na emerytury w roku bieżącym oraz zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w wysokości niezrefundowanej przez Powiatowy Urząd Pracy.

Zatrudnienie nowych osób wynika z potrzeb i uregulowań prawnych.

- 25.000 zł – uzupełnienie sprzętu i mebli biurowych w związku z utworzeniem nowych stanowisk pracy oraz stworzeniem stanowiska obsługi klienta.

- 10.000 zł – zwiększenie środków w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej i cieplnej.

- 75.000 zł – montaż i wykonanie konsoli stanowiska obsługi klienta , doprowadzenie sieci komputerowej oraz telefonicznej, malowanie pomieszczeń biurowych w urzędzie, wykonanie remontu zapadniętych studzienek na stadionie w Gryfinie (Dni Gryfina).

- 100.000 zł – opracowania studium wykonalności do wniosków o fundusze strukturalne (Urząd, OPS, OWIR, ZEAS, GIMNAZJUM, SZPITAL).

- Dział 754 rozdział 75416 § 4010 i 4110 – kwota 33.700 zł- wypłata zaległych wynagrodzeń za godziny nocne dla Straży Miejskiej za okres od 2001 roku do 2003 roku.

- Dział 801, rozdział 80101 § 3020 – Szkoły podstawowe – kwota 336.000 zł - zwiększenie środków na następujące zadania:

- 12.000 zł – środki otrzymane od AN i MR w Warszawie dla Szkoły Podstawowej w Gardnie celem realizacji programu podnoszenia kwalifikacji,

- 74.000 zł – zwiększenie środków dla ZEAS –u na wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli.

- 250.000 zł – środki z PFOŚ i GW na modernizację kotłowni, wymianę instalacji C.O. oraz docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Gardnie.

- Dział 851, rozdział 85111 § 6050 - kwota 300.000 zł „Ochrona zdrowia” - Szpitale ogólne. Przeznaczenie na budowę windy w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie.

- Dział 852, rozdział 85214, 85215 § 3110 – kwota 558.000 zł – dofinansowanie zadań pomocy społecznej:

- 186.000 zł – z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, dożywiania dzieci z rodzin najuboższych oraz opłaty za osoby skierowane do Domów Pomocy Społecznej. Z dniem 01 stycznia 2004 r. obowiązkiem gminy jest zapewnienie środków na opiekę i utrzymanie pensjonariuszy kierowanych do Domu Pomocy Społecznej.

- 372.000 zł – środki na wydatki w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych, które do końca ubiegłego roku dofinansowywane były dotacją celową z budżetu państwa, natomiast od 01 stycznia w 2004 r. należą do zadań własnych gminy.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie z zastrzeżeniem w § 7 ww. projektu uchwały tj. zaciąga się kredyty inwestycyjne na następujące zadania:

1) pn. „Modernizacja Stadionu Sportowego przy Gimnazjum w Gryfinie” do wysokości 3.700.000 zł;

2) pn. „Strategia wdrożenia rozwiązań społeczeństwa informatycznego w gminie Gryfino” do kwoty 1.500.000 zł. pod warunkiem, że ww. kredyty zostaną zaciągnięte po pozytywnym zaopiniowaniu złożonych wniosków przez Komisję Europejską oraz po podpisaniu porozumienia.  

Za przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z zaproponowanym wnioskiem głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

13/ udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego na budowę CW „Laguna” przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino – załącznik nr 15.

Dyrektor Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino p. Tadeusz Zawadzki – szczegółowo omówił członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

14/ zmiany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok – załącznik nr 16.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie p. Wojciech Tessar - złożyłem wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino p. Henryka Piłata o dofinansowanie zakupu podnośnika hydraulicznego do ratownictwa chemiczno – ekologiczno -wysokościowego SH – 30” w wysokości 200.000 zł. dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. Powyższe zadanie, stanowi kontynuację realizowanego od kilku lat planu poprawy wyposażenia jednostek ratowniczo – gaśniczych. Bardzo proszę o poparcie ww. wniosku.   

Komisja pozytywnie zaopiniowała przyznanie „dotacji na zakup podnośnika hydraulicznego do ratownictwa chemiczno – ekologiczno – wysokościowego SH – 30”. Natomiast Komisja zaopiniowała negatywnie zakup kompaktora DINO DZO – 4 dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie.  

Za przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z zaproponowanym wnioskiem głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

15/ przejęcia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa windy w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie” – załącznik nr 17.

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk – szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Komisja nie zajęła stanowiska - do decyzji na sesji.

16/ udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dotowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa windy w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie” oraz zakupu sprzętu medycznego - załącznik nr 18.

Komisja nie zajęła stanowiska - do decyzji na sesji.

17/ przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych - załącznik nr 19.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. wniosku głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

18/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w miejscowości Wirówek (I), obręb Wirów – załącznik nr 20.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano więcej uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. wniosku głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

19/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino obejmującego teren w obrębie Sobieradz (I) – załącznik nr 21.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano więcej uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. wniosku głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

 

Po wysłuchaniu wyjaśnień do ww. projektów uchwał Komisja wypracowała następujące stanowisko, które stanowi załącznik nr 22.  

 

III. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji radny Kazimierz Fischbach przedstawił członkom Komisji:

1/ pismo Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p. Piotra Romanicza dotyczące „projektu regulaminu funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie”.

Ww. materiał stanowi załącznik nr 23.

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony materiał.

3/ pismo od p.p. Krystyny i Kazimierza Rudyńskich w sprawie zakupu komunalnego lokalu użytkowego przy ul. 1 Maja 20a w Gryfinie w trybie bezprzetargowym.

Ww. materiał stanowi załącznik nr 24.

Komisja zapoznała się z ww. materiałem.

Przewodniczący Komisji radny Kazimierz Fischbach ustalił termin następnego posiedzenia Komisji na dzień 27 lipca (wtorek) o godz. 1300 2004 r.

 

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Kazimierz Fischbach

 

Protokółowała

   Referent

  Kinga Rataj