Protokół nr 35/04

Protokół nr 35/04

PROTOKÓŁ Nr 35/04

z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,

Inwestycji i Ochrony Środowiska odbytego na posiedzeniu w dniu: 27.07.2004 r.

 

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt 1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji radny Kazimierz Fischbach.

Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 6 osób w posiedzeniu uczestniczyło 3 radnych

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

- Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino p. Henryk Piłat,

- Z –ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresa Drążek,

- Naczelnik Wydziału Finansowo – Księgowego p. Bożena Mejna.

Przewodniczący Komisji poinformował, że porządek obrad członkowie Komisji otrzymali z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 2.

Przewodniczący Komisji poinformował, że do pkt. II porządku obrad Komisji wprowadzono cztery projekty uchwał w sprawie:

- udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej na realizację zadania wspieranie osób niepełnosprawnych – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - DRUK NR 6 /XXIV

- zmiany budżetu gminy na 2004 r. – DRUK NR 7/XXIV,

- udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego na budowę CW „Laguna” przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino - DRUK NR 8/XXIV,

- przyjęcia koncepcji programowo- przestrzennej zagospodarowania turystycznego nabrzeża rzeki Odry na odcinku miasta Gryfino – DRUK NR 9/XXIV.

 

ppkt. 2.

Przewodniczący Komisji odczytał PROTOKÓŁ NR 34/04 z poprzedniego posiedzenia, który przyjęto bez uwag.

 

Ad. II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

Materiał informacyjny do poniższych punktów członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska radny Kazimierz Fischbach przedstawił projekty uchwał w sprawie:

1/ uchylenia uchwały Nr XXXVII/495/01 z dnia 10 grudnia 2001 r.– DRUK NR 1/XXIV.

Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresa Drążek – uchwałą nr XXXVII/495/01 z dnia 10 grudnia 2001 r. Rada Miejska w Gryfinie przeznaczyła do sprzedaży na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej lokale mieszkalne w budynku nr 15 w Nowym Czarnowie, budynek gospodarczy oraz nieruchomość gruntową pod tymi budynkami, oznaczoną numerem działki 59 o powierzchni 1800 m2. W budynku znajduje się sześć lokali mieszkalnych. Najemcy zostali poinformowani o możliwości i warunkach wykupu lokali. Od momentu podjęcia uchwały tylko najemca lokalu nr 1 wystąpił z wnioskiem o wykup. Najemcy lokali nr 2,3 i 5 posiadają zaległości w opłatach czynszowych. Do dnia dzisiejszego żaden lokal w budynku nie został sprzedany. Budynek wymaga wykonania szeregu prac remontowych, takich jak: wymiany stolarki okiennej, remontu pokrycia dachowego, modernizacji i przebudowy instalacji grzewczej c.o. polegającej na likwidacji instalacji zbiorczej i budowie niezależnych instalacji w każdym z poszczególnych lokali, docieplenia budynku wraz z nową elewacją oraz wykonanie odprowadzenia wód opadowych wokół budynku. W br. ze środków budżetowych Gminy zostanie zrealizowana wymiana stolarki okiennej.

Radny Ireneusz Sochaj – czy tylko jeden najemca wystąpił z wnioskiem o wykup lokalu?

Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresa Drążek – tak, tylko najemca lokalu nr 1 wystąpił z wnioskiem o wykup lokalu, ponieważ pozostali najemcy mają duże zaległości w płaceniu czynszu.

Przewodniczący Komisji radny Kazimierz Fischbach – czy istnieje możliwość, że z chwilą zakończenia remontu budynku, pozostali najemcy wystąpią z wnioskiem o wykup lokalu?

Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresa Drążek – pozostali najemcy budynku Nr 15 zawsze mogą wystąpić z wnioskiem o wykup lokalu.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano więcej uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 3 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 3 .  

2/ ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przejścia w działce gminnej nr 41/2, położonej w obrębie Żabnica – DRUK NR 1-1/XXIV.

Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresa Drążek – p.p. Irena Bara Kuprjanowicz i Edward Kuprjanowicz są właścicielami działek 43/2 i 44/2, położonych w obrębie Żabnica. Z powodu braku dojścia i dojazdu do działki nr 44/2, małż. Kuprjanowicz wystąpili do Gminy z wnioskiem o zapewnienie im dojazdu i dojścia do posiadanych działek. wniosek swój uzasadniają zamiarem przystąpienia do zabudowy działek. Obecnie dojazd do działki 44/2 odbywa się przez istniejącą drogę gruntową / dz. nr 41/4/, stanowiącą własność Skarbu Państwa i działkę gminną. W celu zapewnienia swobodnego dojazdu do działki 44/2, zasadnym jest ustanowienie przedmiotowej służebności.   

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 3 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 4 .  

3/ wniesienia w formie aportu do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Gryfinie w obrębie nr 1 i 3 – DRUK NR 1-2/XXIV.

Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresa Drążek – szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy materiał.

Radny Kazimierz Płonka – uważam, że w przyszłości powinniśmy przeznaczać tereny pod budownictwo wielorodzinne dla Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na obrzeżach miasta. Działki, które przeznaczyliśmy dla GTBS na budowę mieszkań, umiejscawiane są w centrum miasta. Natomiast bardzo mało mamy budynków mieszkalnych z możliwością prowadzenia działalności usługowych na parterze.   

Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresa Drążek – za CPN –em, jest teren, który przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z możliwością prowadzenia usług na parterze. W przyszłości mogą tam powstać budynki komunalne z ww. usługami.

Przewodniczący Komisji radny Kazimierz Fischbach – na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie radni zadecydują o przekazaniu dla GTBS kolejnych terenów pod budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Natomiast nic się nie mówi o budowie mieszkań komunalnych. Uważam, że mieszkania budowane przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. dostępne są dla osób majętnych.

Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresa Drążek – budynek komunalny również nie jest budynkiem tanim. Czynsze w budynku komunalnym są takie same jak w pozostałych budynkach. Różnica polega na tym, że przy nabyciu mieszkania w budynku GTBS należy posiadać własny wkład, a w budynku komunalnym otrzymuje się przydział.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano więcej uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 3 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 5 .

4/ nabycia na mienie gminne w drodze darowizny od Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębie nr 5 wraz z własnością budynków i składników infrastruktury - DRUK NR 1-3/XXIV.

Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresa Drążek – szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy materiał.

Radny Ireneusz Sochaj – Fundacja na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino przegrała proces z PROSYNCHEMEM. W związku powyższym Fundacja nie może przekazać części swojego majątku, który stanowi zabezpieczenie wierzytelności PROSYNCHEMU. Czy zasadne jest podjęcie ww. uchwały?

Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresa Drążek – tak. Teren, na którym stoi Centrum Wodne „Laguna” stanowi zabezpieczenie wierzytelności PROSYNCHEMU. Firma PROSYNCHEM wystąpiła do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o podanie numeru księgi wieczystej działki, na której stoi Centrum Wodne „Laguna”.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano więcej uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 3 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 6 .

5/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 5 - DRUK NR 1-4/XXIV.

Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresa Drążek – Gmina Gryfino jest właścicielem nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 159/4 o powierzchni 663 m2, położonej w Gryfinie w obrębie nr 5. Na wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych decyzją nr BMP – 7331/01-5/9/2000 z dnia inwestycji polegającej na rozbiórce obiektu Inspektoratu w Gryfinie znajdującego się na działce nr 164/1; budowie w tym samym miejscu nowego budynku oraz budowie parkingu na potrzeby klientów ZUS. Zgodnie z ww. decyzją miejsca parkingowe zlokalizowane zostały na części działki gminnej nr 159/4. Uchwalona w roku 2002 zmiana w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, obejmująca: obszar I położony w rejonie ul. Łokietka i obszar II położony w rejonie ul. Czechosłowackiej, uwzględnia lokalizację parkingu w tym miejscu. Budowa parkingu była warunkiem realizacji inwestycji. Na dzień dzisiejszy ZUS włada nieruchomością w formie użyczenia.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano więcej uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 3 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 7 .

6/ nabycia od Skarbu Państwa w drodze darowizny, prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Wełtyń - DRUK NR 1-5/XXIV.

Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresa Drążek – szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy materiał.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 3 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 8 .

7/ odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości w drodze wykupu, gruntu położonego w obrębie Pniewo - DRUK NR 1-6/XXIV.

Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresa Drążek – szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy materiał.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 3 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 9 .

8/ przejęcia przez Gminę Gryfino nieodpłatnie w użyczenie części nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Daleszewo -DRUK NR 1-7/XXIV.

Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresa Drążek – szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy materiał.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano więcej uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 3 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 10 .

9/ nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 3 - DRUK NR 1-8/XXIV.

Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresa Drążek – szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy materiał.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 3 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 11 .

10/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie nr 4 m. Gryfino – DRUK NR 1-9/XXIV.

Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresa Drążek – szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy materiał.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 3 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 12 .

11/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Pniewo - DRUK NR 1-10/XXIV.

Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresa Drążek – szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy materiał.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano więcej uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 3 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 13

12/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Daleszewo – DRUK NR 1-11/XXIV.

Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresa Drążek – szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy materiał.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano więcej uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 3 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały - załącznik nr 14 .

13/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Żórawie – DRUK NR 1-12/XXIV.

Z-ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresa Drążek –dla działek gminnych nr 116/7, 116/8, 116/9, 116/10, 116/11, 116/12, 116/13, 116/14 i 116/5 położonych w obrębie Żórawie, wydane zostały w dniu 29.12.2003 r. decyzje o warunkach zabudowy, ustalające warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na każdej z wymienionych działek. Obecnie trwają prace związane z uzbrojeniem tego terenu w wodę i energię elektryczną. Natomiast do czasu wybudowania kanalizacji możliwa jest na działkach lokalizacja zbiorników bezodpływowych. Po zakończeniu prac związanych z uzbrojeniem terenu, zasadne jest przeznaczenie działek do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na cel ustalony w decyzji o warunkach zabudowy.

Radny Kazimierz Płonka – wielokrotnie interpelowałem na sesjach Rady Miejskiej w Gryfinie o naprawę drogi dojazdowej do Szczawna i dalej przez Szczawno i Żórawie, która jest w bardzo złym stanie, a szczególnie przy mostku koło starego młyna. O naprawę tej drogi proszę już od dawna, ale do tej pory nic nie zrobiono. Droga jest w coraz gorszym stanie.

Radny Ireneusz Sochaj – zgadzam się z kolegą radnym.

Przewodniczący Komisji radny Kazimierz Fischbach - proponuję aby ww. projekt uchwały przyjąć pozytywnie z powyższą uwagą.

Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie z uwagą, że przeznacza się działki do zabudowy, natomiast brak jest dróg dojazdowych.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z zaproponowaną uwagą głosowało 3 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15.

14/ nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie - DRUK NR 2/XXIV.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja nie zajęła stanowiska w ww. sprawie pozostawiając podjęcie decyzji na sesji.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16.

15/ zmiany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r. - DRUK NR 3/XXIV.

Naczelnik Wydziału Finansowo – Księgowego p. Bożena Mejna – szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano więcej uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 3 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17.

16/ zmiany budżetu gminy na 200 4r. - DRUK NR 4/XXIV.

Naczelnik Wydziału Finansowo – Księgowego p. Bożena Mejna – szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Komisja nie zajęła stanowiska w ww. sprawie pozostawiając podjęcie decyzji na sesji.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18.

17/ przejęcia zadania prowadzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Gryfinie od Powiatu Gryfińskiego – DRUK NR 5/XXIV.

Naczelnik Wydziału Finansowo – Księgowego p. Bożena Mejna – w obecnej sytuacji prawnej Szpital Powiatowy w Gryfinie nie może być przejęty przez Gminę Gryfino. Mimo, że Burmistrz osobiście zwrócił się z prośbą do Ministerstwa Zdrowia o ujęcie w programie pilotażowym dotyczącym przekształcenia SPZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie w spółkę użyteczności publicznej (pismo: SEO. 0114024/03), niestety w obecnej sytuacji stan prawny w tym zakresie jest nieuregulowany.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino p. Henryk Piłat – po przeprowadzeniu wielu rozmów z ordynatorami i Dyrekcją Szpitala Powiatowego w Gryfinie ustalony został wykaz niezbędnych remontów oraz wykaz potrzeb w zakresie sprzętu specjalistycznego służącego do ratowaniu życia. Ww. projekt uchwały nie zobowiązuje Radę do przekazania środków finansowych. Jest to tylko informacja o potrzebach szpitala. Wszystkie zadania będą mogły być realizowane przy pomocy środków unijnych. Gmina ewentualnie w rozbiciu na lata musiałaby zabezpieczyć 20% danej kwoty. Jeżeli Szpital chciałby zakupić sprzęt np. za 1.000.000 zł i ubiegał by się o przyznanie dotacji, to Gmina musiałaby zabezpieczyć w budżecie gminy 200.000 zł. Ww. projekt uchwały przedstawiłem po to, by radni wiedzieli jakie są potrzeby Szpitala Powiatowego w Gryfinie. Obecnie na remont szpitala i zakup specjalistycznego sprzętu, łącznie z remontem sali operacyjnej potrzebne około 8.000.000 zł. Z tego 20% stanowi kwotę 1.600.000 zł. Uważam, że jesteśmy w stanie zabezpieczyć takie środki w budżecie gminy, przy założeniu, że kontrakty, które zostaną podpisane ze szpitalami pokryją koszty utrzymania i leczenia pacjentów. Gmina może utrzymać szpital w zakresie remontu i zakupu sprzętu, ale nie jest w stanie pokryć kosztów za utrzymanie i leczenie pacjentów.

Radny Kazimierz Płonka – czy kompleksowo objęto zakres potrzeb związanych z wykonaniem prac remontowych w szpitalu? Do dnia dzisiejszego remont szpitala nie był wykonywany kompleksowo. Odbywało się to na zasadzie tzw. „łatania”.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino - zgadzam się z p. radnym. Uważam ,że w br. należy wykonać remont dachu oraz wymienić stolarkę okienną.

Radny Kazimierz Płonka – według mnie remonty, które przeprowadzane są w szpitalu nie są dokładne. Może należy przeznaczyć więcej środków i wykonać dokładny remont szpitala? Szpital mieści się w starym budynku, ale remont i wyposażenie powinno być nowoczesne.  

Przewodniczący Komisji radny Kazimierz Fischbach – w dniu 10 lipca 2003 r. na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie Rada podjęła Uchwałę Nr X/157/03 w sprawie wyrażenia woli przejęcia zadania prowadzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala powiatowego w Gryfinie od Powiatu Gryfińskiego, w której zobowiązała Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do podjęcia negocjacji ze Starostą Gryfińskim. Dlaczego po raz drugi Rada zobowiązuje Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do ponownego przedłożenia Radzie Miejskiej w Gryfinie sprawy dot. przejęcia Szpitala Powiatowego w Gryfinie. Uważam , że w ww. projekcie uchwały należy wykreślić § 2.       

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino - z chwila pojawienia się możliwości zastosowania przepisów pozwalających na przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę prawa handlowego, Burmistrz przedstawi Radzie warunki, możliwości przejęcia Szpitala Powiatowego. Jeżeli Rada zdecyduje, że należy wykreślić § 2 z ww. projektu uchwały , to wykreślimy. Uważam , że nic się nie stanie, jeżeli ten zapis będzie powtórzony.

Komisja nie zajęła stanowiska w ww. sprawie pozostawiając podjęcie decyzji na sesji.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19.

18/ udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej na realizację zadania wspieranie osób niepełnosprawnych – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - DRUK NR 6 /XXIV.

Naczelnik Wydziału Finansowo – Księgowego p. Bożena Mejna – szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20.

19/ zmiany budżetu gminy na 2004 r. – DRUK NR 7/XXIV,

Naczelnik Wydziału Finansowo – Księgowego p. Bożena Mejna – szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21.

20/ udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego na budowę CW „Laguna” przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino - DRUK NR 8/XXIV,

Naczelnik Wydziału Finansowo – Księgowego p. Bożena Mejna – szczegółowo omówiła członkom Komisji powyższy projekt uchwały.

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22.

21/ przyjęcia koncepcji programowo- przestrzennej zagospodarowania turystycznego nabrzeża rzeki Odry na odcinku miasta Gryfino – DRUK NR 9/XXIV.

Radny Ireneusz Sochaj – chciałbym aby nasza Komisja zapoznała się z innymi pracami, które brały udział w konkursie nt. koncepcji programowo – przestrzennej zagospodarowania turystycznego nabrzeża rzeki Odry na odcinku miasta Gryfino.

Przewodniczący Komisji radny Kazimierz Fischbach – proszę aby na następne posiedzenie naszej Komisji przedstawiono prace konkursowe nt. koncepcji programowo- przestrzennej zagospodarowania turystycznego nabrzeża rzeki Odry na odcinku miasta Gryfino.

Komisja nie zajęła stanowiska w ww. sprawie pozostawiając podjęcie decyzji na sesji.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 23.

Po wysłuchaniu wyjaśnień do ww. projektów uchwał Komisja wypracowała następujące stanowisko, które stanowi załącznik nr 24.  

 

III. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji radny Kazimierz Fischbach poinformował członków Komisji, że został przedłużony termin składania wniosków przez radnych do budżetu gminy do dnia 31 lipca 2004 r.

Przewodniczący Komisji radny Kazimierz Fischbach ustalił termin następnego posiedzenia Komisji na dzień 10 sierpnia (wtorek) o godz. 1300 2004 r.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Kazimierz Fischbach

 

Protokółowała

   Referent

  Kinga Rataj