Protokół nr 36/04

Protokół nr 36/04

PROTOKÓŁ  Nr  36/04

z  posiedzenia  Komisji  Planowania  Przestrzennego, Gospodarki  Komunalnej, 

Inwestycji  i  Ochrony  Środowiska odbytego  na  posiedzeniu  w  dniu: 10.08.2004 r.

 

Ad. I. Sprawy  regulaminowe:

ppkt  1.

Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  Komisji  radny  Kazimierz  Fischbach.

Stwierdził  prawomocność  obrad, gdyż  na  stan  Komisji  6 osób  w  posiedzeniu  uczestniczyło  5  radnych

Lista  obecności  członków  Komisji  stanowi  załącznik nr 1.

Spoza  grona  Komisji  w  posiedzeniu  udział  wzięli:

- Naczelnik  Wydziału  Planowania  Przestrzennego, Aktywizacji  Gospodarczej i  Inwestycji  p.  Krystyna  Klimek,

- Architekt  Wydziału  Planowania  Przestrzennego, Aktywizacji  Gospodarczej  i  Inwestycji p.  Piotr  Górkiewicz,

- Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej, Mieszkaniowej  i  Ochrony  Środowiska p.  Ryszard  Woldański,

- Prezes  Przedsiębiorstwa  Usług  Komunalnych  Sp. z o.o.  w  Gryfinie  p.  Rafał  Mucha.

Przewodniczący  Komisji  poinformował, że porządek  obrad  członkowie  Komisji   otrzymali  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu  -  załącznik  nr 2.

 

ppkt. 2.

Przewodniczący  Komisji  odczytał  PROTOKÓŁ  NR  35/04  z  poprzedniego  posiedzenia, który  przyjęto  bez  uwag.

 

Ad. II. Ocena  działalności  Przedsiębiorstwa  Usług  Komunalnych  Sp. z o.o. w  zakresie  sprzątania  i  utrzymania  porządku  na  terenach  gminnych.

Materiał  informacyjny  do  powyższego  punktu  członkowie  Komisji  otrzymali  na  piśmie wraz  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu.

Ww.  materiał  stanowi  załącznik  nr 3.

Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej, Mieszkaniowej  i  Ochrony  Środowiska p.  Ryszard  Woldański - szczegółowo  omówił  członkom  Komisji  powyższy  materiał.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłoszono  uwag.

 

Ad. III. Zapoznanie  się  z  pracami, które  brały  udział  w  konkursie  nt.  koncepcji  programowo – przestrzennej  zagospodarowania  turystycznego  nabrzeża  rzeki Odry na  odcinku  miasta  Gryfino.

Architekt  Wydziału  Planowania  Przestrzennego, Aktywizacji  Gospodarczej i  Inwestycji   p.  Piotr  Górkiewicz - przedstawił  członkom  Komisji  dwie  prace konkursowe  nt.  koncepcji  programowo – przestrzennej  zagospodarowania  turystycznego nabrzeża  rzeki  Odry  na  odcinku  miasta  Gryfino.

 

IV. Wolne  wnioski  i  zakończenie  obrad.

 

Ponieważ  nikt  więcej  nie  zabierał  głosu   Przewodniczący  Komisji  stwierdził,  że  porządek  obrad  wyczerpano  w  całości  i  zamknął  posiedzenie.

   

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Kazimierz  Fischbach

 

Protokółowała

   Referent

 Kinga  Rataj