Protokół nr 37/04

Protokół nr 37/04

PROTOKÓŁ  Nr  37/04

z  posiedzenia  Komisji  Planowania  Przestrzennego, Gospodarki  Komunalnej,

Inwestycji  i  Ochrony  Środowiska odbytego  na  posiedzeniu  w  dniu: 3.09.2004 r.

 

Ad. I. Sprawy  regulaminowe:

ppkt  1.

Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  Komisji  radny  Kazimierz  Fischbach.

Stwierdził  prawomocność  obrad, gdyż  na  stan  Komisji  6 osób  w  posiedzeniu  uczestniczyło  5  radnych

Lista  obecności  członków  Komisji  stanowi  załącznik nr 1.

Spoza  grona  Komisji  w  posiedzeniu  udział  wzięli:

- Naczelnik  Wydziału  Planowania  Przestrzennego, Aktywizacji  Gospodarczej i  Inwestycji  p.  Krystyna  Klimek,

- Prezes  Towarzystwa  Budownictwa  Społecznego  w  Gryfinie  p.  Bronisław  Mela.

Przewodniczący  Komisji  poinformował, że porządek  obrad  członkowie  Komisji   otrzymali  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu  -  załącznik  nr 2.

Przewodniczący  Komisji  poinformował,  że  do  pkt. V   porządku  obrad  Komisji  wprowadzono  jeden  dodatkowy  projekt  uchwały  w  sprawie:

- nabycia  na  mienie  gminne  w  drodze  darowizny  od  Fundacji  Na  Rzecz  Budowy Obiektów  Sportowych  w  Mieście  i  Gminie  Gryfino, prawa  użytkowania wieczystego  nieruchomości  gruntowych, położonych  w  Gryfinie  w  obrębie  nr 5 wraz  z  własnością  budynków  i  składników  infrastruktury– DRUK  NR 6 -1/XXV 

oraz  przedstawił  NOWĄ  WERSJĘ:

- załącznika  nr 1  do  uchwały  Nr  XXV/  /04  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  z  dnia  09  września  2004 r. – DRUK  Nr  10/XXV. 

 

ppkt. 2.

PROTOKÓŁ  NR  36/04  z  poprzedniego  posiedzenia  Komisji  przyjęto  bez  uwag.

 

II. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie z  działalności Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie za 2003 rok. – DRUK  Nr 1/XXV.

Materiał  informacyjny  do  powyższego  punktu  członkowie  Komisji  otrzymali  na  piśmie wraz  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu - załącznik  nr 3.

Komisja  przyjęła  do  wiadomości  „Informację  o  stanie  porządku  i  bezpieczeństwa publicznego  oraz  sprawozdanie  z  działalności  Komendy  Powiatowej  Policji w  Gryfinie  za  2003 r.”

Jednocześnie  Komisja  wnioskuje:

- aby  patrole  Straży  Miejskiej  wspólnie  z  policjantami  patrolowali  teren  przy  Szkole  Podstawowej  im. Księcia  Barnima I  w  Żabnicy, co  najmniej  dwa  razy w  tygodniu  w  godzinach  nocnych  tj. od  2300  do 200,

- o  dokonywanie  kontroli  pomiaru  prędkości  na  ul.  9 Maja  w  Gryfinie  w  związku z  nieprzestrzeganiem  przez  kierowców  dozwolonej  prędkości w  miejscach  zabudowanych (odbywają  się  tam  wyścigi  samochodowe i  motocyklowe), szczególnie  w  godzinach  popołudniowych  i  wieczornych,

- aby  zwiększono  patrole  przy  Centrum  Wodnym  Laguna (parking)  i  na  terenie obiektów  sportowych,

- o  zwiększenie  patroli  na  terenie  miasta,  z soboty  na  niedzielę, wówczas  gdy młodzież  wraca  z  dyskotek,

- o  dokonywanie  kontroli  pomiaru  prędkości  samochodów  w  różnych  miejscach na  terenie  gminy, a  nie  tylko  w  stałych miejscach, tak  jak  to  ma  miejsce  obecnie.

     

III. Informacja  o  przebiegu  wykonania  budżetu  gminy  za  I  półrocze  2004 r. – DRUK  Nr  2/XXV.

Materiał  informacyjny  do  powyższego  punktu  członkowie  Komisji  otrzymali  na  piśmie wraz  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu - załącznik  nr 4.

Komisja  przyjęła  ww.  informację  bez  uwag.

 

IV. Informacja  o  stanie  realizacji  uchwały  nr  XII/177/03  z  dnia  25.09.2003 r.  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniego  Programu  Inwestycyjnego  Miasta  i  Gminy Gryfino  – DRUK  Nr  3/XXV.

Materiał  informacyjny  do  powyższego  punktu  członkowie  Komisji  otrzymali  na  piśmie wraz  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu - załącznik  nr 5.

Komisja  przyjęła  ww.  informację  bez  uwag.

 

V. Wypracowanie  stanowiska, opinii  i  wniosków  do  projektów  uchwał  w  sprawie:

Materiał  informacyjny  do  poniższych  punktów  członkowie  Komisji  otrzymali  na  piśmie wraz  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu.

Przewodniczący  Komisji  Planowania  Przestrzennego, Gospodarki  Komunalnej, Inwestycji i  Ochrony  Środowiska  radny   Kazimierz  Fischbach  przedstawił  projekty  uchwał  w  sprawie:

1/  ustalenia  wysokości  stawki  procentowej  opłaty  adiacenckiej  z  tytułu  wzrostu wartości  nieruchomości  położonych  na  terenie  Miasta  i  Gminy  Gryfino w  związku  z  wybudowaniem  urządzeń  infrastruktury  technicznej  -  DRUK  Nr  4/XXV.

Komisja zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie.

Projekt  uchwały  stanowi  -  załącznik  nr 6. 

2/ sprzedaży  w  drodze  bezprzetargowej,  nieruchomości  gruntowej,  położonej  w  obrębie  4 m.  Gryfino  -  DRUK  Nr  5/XXV.

Komisja  nie  zajęła  stanowiska  - do  decyzji  na   sesji.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  7.

3/ nabycia  na  mienie  gminne  od  właścicieli,  nieruchomości  gruntowych wydzielanych  pod  ulicę  Jana  Pawła  II  w  Gryfinie,  położonych  w  obrębach geodezyjnych  Wełtyń  II   i  4  miasta  Gryfino  - DRUK  Nr 6/XXV.

Komisja  zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  8.

4/ nabycia  na  mienie  gminne  w  drodze  darowizny  od  Fundacji  Na  Rzecz  Budowy Obiektów  Sportowych  w  Mieście  i  Gminie  Gryfino, prawa  użytkowania wieczystego  nieruchomości  gruntowych, położonych  w  Gryfinie  w  obrębie  nr 5 wraz  z  własnością  budynków  i  składników  infrastruktury– DRUK  NR 6 -1/XXV 

Komisja  zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  9.

5/ przyjęcia  programu  rozwoju  budownictwa  komunalnego  i  socjalnego  w  gminie Gryfino  na  lata  2004 – 2006  -  DRUK  Nr  7/XXV.         

Komisja  zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  10.        

6/ zmiany  budżetu  gminy  na  2004 r  -  DRUK Nr  8/XXV.

Komisja  zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  11.         

7/ zmiany  przychodów  i  wydatków  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska i Gospodarki  Wodnej  na  2004 r  -  DRUK  Nr 9/XXV.

Komisja  zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  12.

8/ założeń  polityki  budżetowej  gminy  Gyrfino  na  2005 r.  wraz  z  określeniem  zadań priorytetowych  w  wydatkach  budżetowych - DRUK  Nr  10/XXV- NOWA WERSJA.

Komisja  zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  13.

9/ udzielenia  Powiatowi  Gryfińskiemu  pomocy  finansowej  na  zakup  Rektoskopu dla  SPZOZ  Szpitala  Powiatowego  w  Gryfinie – DRUK  Nr 11/XXV.   

Komisja  zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  14.

Po  wysłuchaniu  wyjaśnień  do  ww.  projektów  uchwał  Komisja  wypracowała  następujące  stanowisko, które  stanowi  załącznik  nr 15.  

 

VI. Ocena  inwestycji  realizowanych  przez  Gryfińskie  Towarzystwo  Budownictwa Społecznego  w  zakresie  gospodarki  mieszkaniowej – wielorodzinny  budynek mieszkalny.

Członkowie  Komisji  wraz  z  Prezesem  Towarzystwa  Budownictwa  Społecznego  w  Gryfinie  p.  Bronisławem  Melą  udali  się  w  teren  na  budowę  wielorodzinnego budynku   mieszkalnego  przy  ul. Łużyckiej.

 

VII.  Wolne  wnioski  i  zakończenie  posiedzenia.

Przewodniczący  Komisji  radny  Kazimierz  Fischbach  poinformował, że  Urząd  Miasta  i  Gminy  Grryfino  wystąpił  do  Prezesa  Zarządu  GRYFSKANDU  Sp. z o.o. , ul. Fabryczna 4  o  informację  dotyczącą  spełniania  norm  ochrony  środowiska przez  GRYFSKAND  Sp. z o.o. - załącznik  nr 16.

Ponieważ  nikt  więcej  nie  zabierał  głosu  Przewodniczący  Komisji  zamknął  posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Kazimierz  Fischbach

 

      Protokółowała

            Referent

       Kinga  Rataj