Protokół nr 38/04

Protokół nr 38/04

PROTOKÓŁ  Nr  38/04

z  posiedzenia  Komisji  Planowania  Przestrzennego, Gospodarki  Komunalnej,

Inwestycji  i  Ochrony  Środowiska odbytego  na  posiedzeniu  w  dniu: 15.09.2004 r.

 

Ad. I. Sprawy  regulaminowe:

ppkt  1.

Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Z –ca  Przewodniczącego  Komisji  radny  Zdzisław  Kmieciak.

Stwierdził  prawomocność  obrad, gdyż  na  stan  Komisji  6 osób  w  posiedzeniu  uczestniczyło  4  radnych.

Lista  obecności  członków  Komisji  stanowi  załącznik nr 1.

Z –ca  Przewodniczącego  Komisji  poinformował, że porządek  obrad  członkowie  Komisji   otrzymali  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu  -  załącznik  nr 2.

 

ppkt. 2.

PROTOKÓŁ  NR  37/04  z  poprzedniego  posiedzenia  Komisji  przyjęto  bez  uwag.

 

Ad. II. Omówienie  sprawy  dotyczącej  nieodpłatnego  przejęcia  nieruchomości od  Samorządu  Województwa  Zachodniopomorskiego  oznaczonych numerami  działek: 257/13, 257/14, 257/15, 257/16, 257/17, 257/18, 257/19, 257/20, 257/21, 257/22  o  łącznej  powierzchni 14,2932 ha, położonych w  obrębie  geodezyjnym  Pniewo (wyjazd  w  teren).

Z-ca  Przewodniczącego  Komisji  radny  Zdzisław  Kmieciak  poinformował, że  Urząd  Miasta  i  Gminy  Grryfino  wystąpił  do  Prezesa  Zarządu  GRYFSKANDU  Sp. z o.o. , ul. Fabryczna 4  o  udzielenie  zezwolenia  na  uczestnictwo  przedstawiciela  spółki na  spotkaniu  Komisji,  w  celu  zreferowania   przesłanego  materiału - załącznik  nr 3.

Następnie  członkowie  Komisji  udali  się  w  teren.

Notatka  z  wyjazdowego  posiedzenia  stanowi  załącznik  nr 4.

 

 

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI

Zdzisław  Kmieciak  

      Protokółowała

          Referent

       Kinga  Rataj