Protokół nr 42/04

Protokół nr 42/04

PROTOKÓŁ Nr 42/04
z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego,
Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
odbytego na posiedzeniu w dniu: 14.12.2004 r.

 

Ad. I. Sprawy regulaminowe:
ppkt 1.

 

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji radny Kazimierz Fischbach.
Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 6 osób w posiedzeniu uczestniczyło 5 radnych
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Porządek obrad członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 2.

Ad. II. Przygotowanie propozycji do planu pracy Komisji i Rady na 2005 rok.

 

Członkowie Komisji przygotowali propozycje do planu pracy Komisji na 2005 rok - załącznik nr 3.
Komisja nie zgłosiła propozycji do planu pracy Rady na 2005 rok.

Ad. III. Analiza projektu budżetu na 2005 r.

 

Przewodniczący Komisji radny Kazimierz Fischbach - omówieniem ww. tematu zajmiemy się na następnym posiedzeniu.

Ad. IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

Komisja wypracowała następujące wnioski do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino:
1/ Komisja wnioskuje, aby na dole przy każdej lampie oświetleniowej w Gryfinie zamontować dodatkowy bezpiecznik, do którego 
podłączane będzie oświetlenie świąteczne

2/ Czy Gmina Gryfino pobiera opłaty z tytułu zatruwania i zanieczyszczania środowiska przez Petrochemię w Schwedt.
Za przyjęciem ww. wniosków głosowało 5 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.


                                                          PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
                                                                    Kazimierz Fischbach

Protokółowała
Referent
Kinga Rataj