Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego Gospodarki Komunalnej, 

Inwestycji i Ochrony Środowiska
w dniu 25 stycznia 2004 r. o godz. 13.00.


I. Sprawy regulaminowe:
1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:
1/ przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2004 rok - DRUK Nr 1/XXX.
2/ zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gryfino na lata 2005 - 2006 - DRUK Nr 2/XXX.
3/ zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r. - DRUK Nr 3/XXX.
4/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w Daleszewie przy ul. Gryfińskiej 68 oraz ustalenia zasad sprzedaży - DRUK Nr 4/XXX.
5/ uchylenia uchwały Nr XXIV/323/04 z dnia 29 lipca 2004 r. - DRUK Nr 5/XXX.
6/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującego obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa DRUK Nr 6/XXX.

 

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.