Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, 

Inwestycji i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2005 r. godz. 14.30


I. Sprawy regulaminowe:
1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Informacja nt. inwestycji i remontów zaplanowanych w budżecie z zakresu oświaty, gospodarki komunalnej, remontów mieszkań i adaptacji lokali.

III. Zapoznanie się z końcową realizacją robót przy oczyszczalni ścieków.

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.