Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, 

Inwestycji i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu w dniu 9 marca 2005 r. godz. 14.45

 

I. Sprawy regulaminowe:
1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektu uchwały w sprawie:
1/ Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującego obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.