Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu w dniu 23.05.2005 r. godz. 1445


I. Sprawy regulaminowe:
 1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Informacja o działalności Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pozarnych oraz przedstawienie stanu przygotowania do okresu letniego - DRUK Nr 1/XXXVI.

 • uwagi i wnioski.

III. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

 1. zaopiniowania i uzgodnienia Planu Ochrony Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa” - DRUK Nr 2/XXXVI,
 2. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - DRUK Nr 3/XXXVI,
 3. nabycia nieruchomości gruntowej zabudowanej - DRUK Nr 3-1/XXXVI,
 4. zamiany nieruchomości - DRUK Nr 3-2/XXXVI.
 5. utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostce budżetowej:
  Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie – DRUK Nr 4/XXXVI.
 6. zmiany Uchwały Nr XXIX/398/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok - DRUK Nr 5/XXXVI.
 7. zmiany uchwały Nr XXX/436/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 14 lutego 2005r.  w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino w roku 2005 - DRUK Nr 6/XXXVI.
 8. podjęcia uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gryfino - DRUK Nr 7/XXXVI.
 9. zatwierdzenia Planów Rozwoju Miejscowości dla m. Radziszewo i Chwarstnica na lata 2005-2013 - DRUK Nr 8/XXXVI.

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.