Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji
i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2005 r. godz. 1200


I. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Informacja nt. uporządkowania studzienek kanalizacyjnych po okresie zimowym.

III. Przegląd obiektów sportowych i wysypiska odpadów komunalnych.

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.