Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu w dniu 26 lipca 2005 r. godz. 1445

I. Sprawy regulaminowe

  • otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

  • przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,

II. Przedstawienie problemów zaistniałych w procedurze:

  • uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - rejon składowiska odpadów komunalnych,

  • wejścia w życie ustaleń uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - rejon ul.Pionierów,

oraz wypracowanie stanowisk dotyczących przyszłych działań w powyższych sprawach.

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.