Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu w dniu 24.11.2005 r. godz. 1300

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Ocena realizacji uchwały w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Gryfino.

III. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

 1. zmiany Programu Rozwoju Budownictwa Komunalnego i Socjalnego w gminie Gryfino na lata 2004 - 2006 - DRUK Nr 1/XLIII.
 2. wyrażenia zgody na rozszerzenie grona najemców lokalu handlowego - gastronomicznego, położonego w Czepinie, przy ul. Grunwaldzkiej nr 50 "a" o wspólnika dotychczasowego najemcy - DRUK Nr 2/XLIII.
 3. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1a w budynku nr 11 w Nowym Czarnowie oraz udziału w nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 65/2 - DRUK NR 3/XLIII,
 4. sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 3 m. Gryfino - DRUK NR 3-1/XLIII,
 5. oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino - DRUK NR 3-2/XLIII.
 6. wystąpienia z wnioskiem o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości - DRUK NR 4/XLIII.
 7. udzielenia pożyczek z budżetu Gminy na inwestycje termomodernizacji budynków Wspólnot Mieszkaniowych w Gryfinie - DRUK NR 5/XLIII.
 8. planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu składowiska odpadów  i terenów w obrębie Wełtyń II gminy Gryfino - DRUK NR 6/XLIII.
 9. planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Pniewo gminy Gryfino - DRUK NR 7/XLIII.
 10. przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Miasta i Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - DRUK NR 8/XLIII.
 11. uchwalenia Programu Współpracy Miasta i Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  w roku 2006 - DRUK NR 9/XLIII.
 12. ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzenia  w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie - DRUK NR 10/XLIII.
 13. ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu decydującego o wartości stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Zakładu Ekonomiczno -  Administracyjnego Szkół w Gryfinie oraz pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gryfino - DRUK NR 11/XLIII.
 14. uchwalenia zasad partycypacji w opłatach przyłączeniowych gazu dla mieszkańców miejscowości Pniewo i Żórawki - DRUK Nr 12/XLIII.
 15. zmiany budżetu gminy na 2005 rok - DRUK Nr 13/XLIII.
 16. zmiany Uchwały Nr XXXIV/444/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2005 - DRUK NR 14/XLIII.

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.