Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji
i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu w dniu 9.02.2006 r. godz. 1230

 

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Zapoznanie się z sytuacją w zakresie ochrony środowiska i zanieczyszczenia  powietrza w firmie GRYFSKAND i GRYFSKAND 2.

III. Zapoznanie się z końcową realizacją robót przy oczyszczalni ścieków.

IV. Zapoznanie się z wynikami badań poziomu hałas i emisji zanieczyszczeń przy  drodze krajowej nr 31.

V. Zapoznanie się z zasadami wykorzystania biomasy w ZE "Dolna Odra" S.A.

VI. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.