Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2006 r. godz. 1200

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Informacja o stanie realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.

III. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2005

  • wypracowanie stanowiska.

IV. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 roku - DRUK NR 2/L.

  • uwagi i wnioski.

V. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

  1. zmiany Statutu Gminy Gryfino - DRUK NR 3/L,
  2. udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w finansowaniu zadań na drogach wojewódzkich - DRUK NR 4/L.

VI. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.