Protokół nr 5/03

Protokół nr 5/03

PROTOKÓŁ   Nr   5/03

z   posiedzenia   Komisji   Rewizyjnej odbytego   w   dniu   24.02.2003 r.

 

Ad. I. Sprawy   regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia   posiedzenia   dokonał   Przewodniczący   Komisji   radny    Mieczysław   Sawaryn.

Stwierdził   prawomocność   obrad, gdyż   na   stan   Komisji   5   osób   w   posiedzeniu uczestniczyli   wszyscy.

Lista   obecności   członków   Komisji   stanowi   załącznik nr 1.

Spoza   grona   Komisji   w   posiedzeniu   udział   wzięli:

- Przedsiębiorstwa   Usług   Komunalnych   Sp. z o.o. - Prezes   Zarządu   Dyrektor   Naczelny p.   Rafał   Mucha,

- Gryfińskie   Towarzystwo   Budownictwa   Społecznego – Prezes   Zarządu   p. Bronisław Mela,

- Przedsiębiorstwo   Energetyki   Cieplnej   Spółka   z o.o. – Prezes   Zarządu   Dyrektor Naczelny   p.   Dariusz   Bańka.

Lista   obecności   zaproszonych   gości   stanowi   załącznik nr 2.  

-   Inspektor   Wydziału   Działalności   Gospodarczej, Rolnictwa   i   Gospodarki Nieruchomościami   p.   Barbara   Bara.    

 

ppkt. 2.

Przewodniczący   Komisji   radny    Mieczysław   Sawaryn   zaproponował   wprowadzenie do   porządku   obrad   Komisji   dodatkowego   tematu   jako   punkt V:

- Rozpatrzenie   skargi   p.   Zenona   Sujeckiego,  

- dwóch   nowych   wersji   uchwał:   DRUK   NR 6/V,    DRUK   Nr 7 –1/V   oraz   czterech   dodatkowych   projektów   uchwał   w   sprawie:

- zmiany   uchwały: Nr IV/66/03   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   30.01.2003 r.   w   sprawie   udzielenia   poręczenia   spłaty   kredytu   na   budowę   mieszkań   na   wynajem  

dla   Banku   Gospodarstwa   Krajowego   z   tytułu   zaciągniętego   kredytu   przez Gryfińskie   Towarzystwo   Budownictwa   Społecznego   Spółka   z o.o.   w   Gryfinie -    DRUK   NR 11/V,

- nadania   imienia   Publicznemu   Gimnazjum   w   Gryfinie, przy   ul. Iwaszkiewicza 70 - DRUK   NR 12/V,

- przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   w   planie   ogólnym   zagospodarowania przestrzennego   miasta   i   gminy   Gryfino, terenów   w   obrębach: Wełtyń II, Nr 4   miasta   Gryfino, Żórawie, Żórawki, Pniewo, gmina   Gryfino, na   trasie   projektowanego, nowego przebiegu   drogi   krajowej   nr 31 – DRUK   NR 13/V,

- zmiany   uchwały: Nr XLIX/641/02   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   10   października 2002 r.   w   sprawie   przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   w   planie   ogólnym

zagospodarowania   przestrzennego   miasta   i   gminy   Gryfino – terenów   w   obrębie Żórawie – DRUK   NR 14/V.

Porządek   obrad   posiedzenia   Komisji    stanowi   załącznik   nr 3.

 

ppkt.3.

Przewodniczący   Komisji   odczytał    PROTOKÓŁ   NR   4/03    z   poprzedniego posiedzenia   komisji, który   przyjęto   bez   uwag.

 

Ad. II. Informacja   o   stanie   realizacji   uchwały   nr   XXXVIII/511/01   z   dnia 31   grudnia   2001 r.   w   sprawie   założeń do   planu   zaopatrzenia   miasta i   gminy   Gryfino   w   ciepło,   energię   elektryczną   i   paliwa   gazowe.

Materiał   informacyjny   do   powyższego   punktu   członkowie   Komisji   otrzymali   na   piśmie wraz   z   zawiadomieniem   o   posiedzeniu   komisji.

Ww.   materiał   stanowi   załącznik   nr 4.

Komisja   zapoznała   się   z   informacją.

 

Ad. III. Wypracowanie   stanowiska, opinii   i   wniosków   do   projektów   uchwał w   sprawie:

Materiał   informacyjny   do   poniższych   punktów   członkowie   Komisji   otrzymali   na   piśmie wraz   z   zawiadomieniem   o   posiedzeniu   komisji.

1/ przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   w   planie   ogólnym   zagospodarowania przestrzennego   miasta   i   gminy   Gryfino,   terenu   działek   Nr   261/1   i   261/2,   części

działki   Nr   231   i   części   działki   Nr   275   w   obrębie   Radziszewo,   gmina   Gryfino   - załącznik nr 5.       

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   5   radnych.

2/ zmiany   uchwały   Nr   XXII/279/2000   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   21 września   2000 r.   w   sprawie   przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   w   planie ogólnym   zagospodarowania   przestrzennego   miasta   i   gminy   Gryfino -   teren   składowiska   odpadów   komunalnych   w   Gryfinie   - załącznik nr 6.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5 radnych   

3/ przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   w   planie   ogólnym   zagospodarowania przestrzennego   miasta   Gryfino   -   obejmującej   teren   w   rejonie   ulicy   Konopnickiej

(obr. 2   Gryfino)   - załącznik nr 7.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   5   radnych.

4/ zmiany   uchwały   Nr   XLIX/640/02   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   10   października   2002 r.   w   sprawie   przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   w   planie ogólnym   zagospodarowania   przestrzennego   gminy   Gryfino – w   miejscowości Chwarstnica   - załącznik nr 8.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5 radnych. 

5/ zmiany   uchwały   Nr   III/47/02   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   30   grudnia   2002   r. w   sprawie   przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   planu   ogólnego   zagospodarowania przestrzennego   Miasta   i   Gminy   Gryfino,   zatwierdzonego   Uchwałą   Rady   Narodowej Nr   XIII/90/90   z   dnia   26.04.1990r.,   ogłoszoną   w   Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Szczecińskiego   nr   14   z   dnia   2.05.1990r.   poz.   204   wraz z   późniejszymi   zmianami,   zmienionej   uchwałą   Nr   IV/65/03   Rady   Miejskiej w   Gryfinie   z   dnia   30   stycznia   2003r.- załącznik nr 9.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   5   radnych.      

6/ przeznaczenia   do   sprzedaży   w   drodze   bezprzetargowej,   części   nieruchomości gruntowej   zabudowanej,   położonej   w   obrębie   5   m.   Gryfino   - załącznik nr 10.  

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5 radnych.

7/ przeznaczenia   do   sprzedaży   w   drodze   bezprzetargowej   gminnych   lokali   użytkowych, położonych   na   terenie   miasta   i   gminy   Gryfino   wraz   z   oddaniem   w   użytkowanie wieczyste   lub   sprzedażą   gruntów,   na   których   znajdują   się   lokale   oraz   ustalenia zasad   sprzedaży   - załącznik nr 11.  

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   5   radnych.

8/ przeznaczenia   do   sprzedaży   w   drodze   bezprzetargowej   nieruchomości   zabudowanej, położonej   w   Daleszewie   przy   ul. Sportowej   6   -   działka   nr   154/1   - załącznik nr 12.  

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5 radnych.   

9/ przeznaczenia   do   sprzedaży   w   drodze   przetargu   ustnego   nieograniczonego, nieruchomości   zabudowanej,   położonej   w   Gryfinie   przy   ul. Grunwaldzkiej   nr   7   - załącznik nr 13.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   5   radnych.

10/ nabycia   na   mienie   gminne   w   drodze   wykupu   części   nieruchomości   gruntowej, położonej   w   obrębie   Wirów   - załącznik nr 14.  

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5 radnych.

11/ udzielenia   gminnym   instytucjom   kultury   bonifikaty   od   opłat   rocznych   za   użytkowanie   wieczyste   nieruchomości   gruntowych   - załącznik nr 15.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   5   radnych.

12/ ogłoszenia   jednolitego   tekstu   uchwały   nr   XIV/196/99   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   w   sprawie   przyjęcia   Statutu   Gminy   Gryfino   - załącznik nr 16.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5 radnych.

13/   zmiany   budżetu   gminy   na   2003 r. – załącznik nr 17.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   5   radnych.

14/   zmiany   uchwały   Nr   IV/66/03   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   30.01.2003 r.   w   sprawie   udzielenia   poręczenia   spłaty   kredytu   na   budowę   mieszkań   na   wynajem dla   Banku   Gospodarstwa   Krajowego   z   tytułu   zaciągniętego   kredytu   przez   Gryfińskie   TowarzystwoBudownictwa   Społecznego   Spółka   z   o.o.   w   Gryfinie   -   załącznik nr 18.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5 radnych.

15/   nadania   imienia   Publicznemu   Gimnazjum   w   Gryfinie,   przy   ul. Iwaszkiewicza   70   - załącznik nr 19.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   5   radnych.

16/ przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   w   planie   ogólnym   zagospodarowania   przestrzennego   miasta   i   gminy   Gryfino,   terenów   w   obrębach:   Wełtyń II,   nr   4   miasta Gryfino,   Żórawie,   Żórawki,   Pniewo,   gmina   Gryfino,   na   trasie   projektowanego,   nowego   przebiegu   drogi   krajowej   nr   31   - załącznik nr 20.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5 radnych.

17/   zmiany   uchwały   Nr   XLIX/641/02   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   10   października 2002 r. w   sprawie   przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   w   planie   ogólnym zagospodarowania   przestrzennego   miasta   i   gminy   Gryfino – teren   w   obrębie Żórawie   - załącznik nr 21.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   5   radnych.

Po   wysłuchaniu   wyjaśnień   Komisja   wypracowała   stanowisko   do   wyżej   wymienionych   projektów   uchwał   -   załącznik nr 22.

 

Ad. IV.   Ocena   gospodarki   finansowej   gminy   za   2002 rok   obejmująca   kontrolę działalności   w   2002 r.   Zarządu   jako   właściciela   spółek   komunalnych oraz   gminnych   jednostek   organizacyjnych.

Przewodniczący   Komisji   radny   Mieczysław   Sawaryn – proponuję   aby   na   dzisiejszym   posiedzeniu   komisji   Panowie   Prezesi   Spółek   Komunalnych   udzielili   ogólnej   informacji   nt. aktualnej   sytuacji   w   spółkach. Następnie   proszę   aby   członkowie   komisji   w   ciągu   tygodnia   otrzymali   następujące   materiały:

- akty   założycielskie   spółek   komunalnych (PUK, PEC, GTBS),

- wykaz   posiedzeń   Nadzwyczajnych   i   Zwyczajnych   Zgromadzeń   Wspólników, które   odbywały   się   w   2002 roku    w   PUK –u, PEC –u   i   GTBS.

Po   przeanalizowaniu   powyższych   materiałów, Komisja   jeszcze   raz   w   tym   samym   gronie spotka   się   na   początku   marca   br. w   celu   omówienia    ww.   tematu.   

Brak   powyższych   dokumentów   powoduje   utrudnienie   pracy   Komisji.

W   szczególności   chodzi   o :

- czy   Zgromadzenia   Wspólników   Spółek   powinny   być   zwoływane   pisemnie, czy   dopuszcza   się   formę   alternatywną, w   postaci   zwołania   Nadzwyczajnego   Zgromadzenia w   przypadku   obecności   wszystkich   przedstawicieli   Zarządu ?

Prezes   Zarządu Gryfińskiego   Towarzystwa   Budownictwa   Społecznego p.   Bronisław   Mela -   oczywiście.

Przewodniczący   Komisji   radny   Mieczysław   Sawaryn –   nasza   Komisja   chciałaby ustalić   pewne   sprawy   związane   z   funkcjonowaniem   organu   właścicielskiego.

Jak   doszło   do   tego, że   Zarząd   Miasta   i   Gminy   w   całości   dowiedział   się   o   sytuacji kryzysu   w   spółce   Przedsiębiorstwa   Usług   Komunalnych    tak   późno ?  

Skarbnik   Miasta   i   Gminy   p. Lilianna   Ochmańska   w   lutym   ubiegłego   roku   na   posiedzeniu   Komisji   Rewizyjnej   oświadczyła, że   sytuacja   w   spółkach komunalnych

jest   nienajgorsza. Chcielibyśmy   obecnie   usłyszeć   od   Panów   Prezesów   Spółek Komunalnych   w   jaki   sposób,   my   jako   radni   moglibyśmy   Wam   pomagać, w   jaki   sposób moglibyśmy   uzyskiwać   wiedzę   nt.   sytuacji   spółek   komunalnych ? Proszę   aby   Pan   Prezes   PUK   powiedział   nam   w   jaki   sposób, kiedy   poinformowano władze   gminy   o   sytuacji   kryzysowej   w   spółce   PUK?

PUK

Prezes   Zarządu   Przedsiębiorstwa   Usług   Komunalnych   p.   Rafał   Mucha – w   ubiegłym   roku   odbyło   się   7   Nadzwyczajnych   Zgromadzeń   Wspólników

i   1   Zwyczajne   Zgromadzenie   Wspólników   spółki   PUK. Pierwsze   Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników   odbyło   się   24.04.2002 r., które   zwołane   zostało   dzień   wcześniej (23.04.2002 r.). W   dniu   posiedzenia   odwołano Członka   Zarządu   p.   Romualdę   Siwkę   oraz powołano   nowego    Członka   Zarządu p.   Władysława   Gorzelaka.

W dniu   6.06.2002 r.   odbyło   się   kolejne   Nadzwyczajne   Zgromadzenie   Wspólników, które   zwołane zostało   w   dniu   3.06.2002 r. w   trybie   niezwłocznym

Na tym   posiedzeniu   podjęto   uchwały   w   sprawach:

- dalszego istnienia   PUK   Spółka   z o.o.   w   Gryfinie.

- udzielenia   gwarancji   wniesienia bezzwrotnych   dopłat   wraz   z   określeniem   ich terminarza   dla   umożliwienia   zawarcia   przez   Zarząd   PUK Sp. z o.o. w   Gryfinie układu   z   ZUS   dotyczącego   spłaty   zadłużenia.

W   dniu   tego   posiedzenia   cały   Zarząd   Sp. PUK   w   Gryfinie   miał   już   pełną   wiedzę o   sytuacji   w   przedsiębiorstwie.

GTBS

Prezes   Zarządu Gryfińskiego   Towarzystwa   Budownictwa   Społecznego p.   Bronisław   Mela – w   roku   2002   odbyły   się   2   Zgromadzenia   Wspólników   GTBS :

  - w   dniu   22.05.2002 r. – Zwyczajne   Zgromadzenie   Wspólników   poświęcone zatwierdzeniu   sprawozdania   finansowego   Spółki   za   rok   obrotowy   2001,

  - w   dniu   24.10.2002 r.   – Nadzwyczajne   Zgromadzenie   Wspólników   poświęcone zmianom   w   Akcie   Założycielskim   Spółki.

Oba   Zgromadzenia   Wspólników   były   zwoływane   na   piśmie   zgodnie   z   Art. 238 Kodeksu   Spółek   Handlowych. Nadzwyczajne   Zgromadzenie   Wspólników w   dniu   24.10.2002 r.   było   protokołowane   przez   Notariusza. Wszystkie   dokumenty dotyczące   odbytych   Zgromadzeń   Wspólników   znajdują   się   w   siedzibie   Spółki GTBS.

PEC

Przedsiębiorstwo   Energetyki   Cieplnej   Spółka   z o.o. – Prezes   Zarządu   Dyrektor Naczelny   p.   Dariusz   Bańka –   w   roku   2002   odbyło   się   1   Zwyczajne   Zgromadzenie Wspólników   PEC, które   zwołane   zostało   na   dzień   7.06.2002 r.   na   piśmie   przez   Zarząd   Spółki   w   terminie   zgodnie   z § 23   ust. 2   oraz   § 26   Aktu   Założycielskiego   Umowy   Spółki   PEC sp. z o.o.   w   Gryfinie. Również   w   2002 roku   odbyły   się   3   Nadzwyczajne   Zgromadzenia   Wspólników Spółki   PEC   sp. z o.o.   w   Gryfinie.

Radny   Janusz   Skrzypiński – uważam, że   Komisja   Rewizyjna   powinna   otrzymać   krótką   informację   nt.:

- Jakie   występują   zagrożenia   w   spółkach   oraz   jakie   maja   zobowiązania   płatnicze dla   poszczególnych    instytucji ?.

      

Ad. V. Rozstrzygnięcie   skargi   p.   Zenona   Sujeckiego   na   działalność Burmistrza   Miasta   i   Gminy   Gryfino.

Materiał   informacyjny   do   powyższego   punktu   członkowie   Komisji   otrzymali   na   piśmie w   dniu   posiedzenia   komisji.

Ww.   materiał   stanowi   załącznik   nr 23.

Inspektor   Wydziału   Działalności   Gospodarczej, Rolnictwa   i   Gospodarki Nieruchomościami   p.   Barbara   Bara   udzieliła   szczegółowych   informacji odnośnie   sprawy   p.   Zenona   Sujeckiego.    

Komisja   przyjęła   do   analizy   interwencje   p.   Zenona   Sujeckiego   i   uznała, że   nie   ma   możliwości   pozytywnego   rozpatrzenia   sprawy.  

 

Ad. VI.   Wolne   wnioski   i   zakończenie   obrad.

Przewodniczący   Komisji   radny   Mieczysław   Sawaryn   przedstawił   członkom   komisji   „Propozycję   podziału   środków   finansowych   na   zadania   z   zakresu   kultury   fizycznej   przekazane   do   realizacji   w   drodze   zlecenia   w   roku   2003” i   stanowi   załącznik nr 24.

W   związku   z   powyższym   materiałem   na   wniosek   dwóch   radnych   p.   Czesława   Kapusty   i   p.   Janusza   Skrzypińskiego   Komisja    wypracowała   następujące   Stanowisko   Komisji Rewizyjnej   do   Burmistrza   Miasta   i   Gminy:

Komisja   Rewizyjna   zapoznała   się   z „Propozycją   podziału   środków   finansowych   na   zadania   z   zakresu   kultury   fizycznej   przekazane do   realizacji   w   drodze   zlecenia   w   roku   2003”.Komisja   ww.   propozycje   przyjmuje   do   wiadomości. Ponadto   komisja   wnioskuje   o   finansowanie   kosztów    koszenia   boisk   piłkarskich   w   2003 roku, na   których   odbywają   się   rozgrywki   Gminnej   Ligi   Piłki   Nożnej.

Ww.   stanowisko   stanowi   załącznik nr 25.

 

Przewodniczący   Komisji   radny   Mieczysław   Sawaryn   ustalił    termin   następnego posiedzenia   Komisji    na   dzień    12   marca (środa) o   godz. 1300   2003 r.

 

Ponieważ   nikt   więcej   nie   zabierał   głosu    Przewodniczący   Komisji   stwierdził,   że   porządek   obrad   wyczerpano   w   całości   i   zamknął   posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Mieczysław   Sawaryn

Protokółowała

   Referent

  Kinga   Rataj