Protokół nr 7/03

Protokół nr 7/03

PROTOKÓŁ   Nr   7/03

z   posiedzenia   Komisji   Rewizyjnej odbytego   w   dniu   25.03.2003 r.

 

Ad. I. Sprawy   regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia   posiedzenia   dokonał   Przewodniczący   Komisji   radny    Mieczysław   Sawaryn.

Stwierdził   prawomocność   obrad, gdyż   na   stan   Komisji   5   osób   w   posiedzeniu uczestniczyli   wszyscy.

Lista   obecności   członków   Komisji   stanowi   załącznik nr 1.

 

ppkt. 2.

Przewodniczący   Komisji   radny    Mieczysław   Sawaryn   zaproponował    wprowadzenie do   porządku   obrad   Komisji   jednego   dodatkowego   projektu   uchwały   w   sprawie:

- zarzutu – protestu   złożonego   do   projektu   zmiany   w planie   ogólnym   zagospodarowania przestrzennego   miasta   Gryfino – dla   obszaru   położonego   pomiędzy   ulicami: Grunwaldzką, Sprzymierzonych, 1 Maja   i   Bolesława   Chrobrego - DRUK   NR 8/VI.

Przewodniczący   Komisji   radny   Mieczysław   Sawaryn    poinformował, że   DRUK   NR 7/VI   zostanie   wycofany   z   porządku   obrad   na   sesji   w   dniu:   27   marca   2003 r.

Porządek   obrad   posiedzenia   Komisji    stanowi   załącznik   nr 2.

 

ppkt. 3.

Przewodniczący   Komisji   odczytał    PROTOKÓŁ   NR   6/03    z   poprzedniego   posiedzenia   komisji, który   przyjęto   bez   uwag.

 

Ad. II. Prezentacja   pracy   dyplomowej   absolwenta   Wydziału   Architektury i   Urbanistyki   Szczecińskiej   p.   Radosława   Jacha   pt. ” Zabudowa Bulwaru   Nadodrzańskiego”.

Absolwent   Wydziału   Architektury   i   Urbanistyki   Politechniki   Szczecińskiej p. Radosław   Jach (rodowity   mieszkaniec   Gryfina), zademonstrował   swoją   pracę

dyplomową   przedstawiającą   wizję: „Zabudowy   Bulwaru   Nadodrzańskiego”.

 

Ad. III. Wypracowanie   stanowiska, opinii   i   wniosków   do   projektów   uchwał w   sprawie:

Materiał   informacyjny   do   poniższych   punktów   członkowie   Komisji   otrzymali   na   piśmie wraz   z   zawiadomieniem   o   posiedzeniu   komisji.

1/ sprawozdania   z   działalności   finansowej   gminy   za   rok   2002 - załącznik   nr 3.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5 radnych.

2/ wyrażenia   zgody   na   sprzedaż   w   trybie   bezprzetargowym   na   rzecz   obecnych użytkowników   wieczystych   nieruchomości   gruntowej, oznaczonej   numerem działki   227/4, położonej   w   Gryfinie   w   obrębie 4 -   załącznik   nr 4.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   5   radnych.

3/ przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   w planie   ogólnym   zagospodarowania przestrzennego   miasta   i   gminy   Gryfino, terenu   działki   Nr 161   oraz   części   działek

Nr 2   miasta   Gryfino - załącznik   nr 5.

Komisja   pozytywnie   zaopiniowała   zgłoszony   projekt   uchwały, z   zastrzeżeniem   rozważenia   koncepcji   likwidacji   baraków, w   zamian   za   przekazanie   terenu   do   sprzedaży   pod   budownictwo   indywidualne.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5 radnych.

4/ zmiany   uchwały   Nr III/47/02   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   30   grudnia   2002 r. w   sprawie   przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   planu   ogólnego   zagospodarowania   przestrzennego   Miasta   i   Gminy   Gryfino, zatwierdzonego   Uchwałą   Rady   Narodowej   Nr XIII/90/90   z   dnia   26.04.1990 r., ogłoszoną   w   Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Szczecińskiego   Nr 14   z dnia 2.04.1990 r. poz. 204   wraz   z   późniejszymi   zmianami, zmienionej   uchwałami: Nr IV/65/03 Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   30   stycznia   2003 r.   i   Nr V/85/03   Rady   Miejskiej w   Gryfinie   z   dnia   27   lutego   2003 r. -   załącznik   nr 6.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   5   radnych.

5/ uchwalenia   zmiany   w   planie   ogólnym   zagospodarowania   przestrzennego   miastai   gminy   Gryfino   w   rejonie   ul.   Kołłątaja - załącznik   nr 7.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5 radnych.

6/ zmiany   budżetu   gminy   na   2003 r. - załącznik   nr 8.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5 radnych.

7/ przystąpienia   Gminy   Gryfino   do   Zachodniopomorskiego   Regionalnego   FunduszuPoręczeń   Kredytowych   Sp –ka   z o.o.

Ww.   projekt   uchwały   nie   był   omawiany   przez   Komisję.

8/ zarzutu – protestu   złożonego   do   projektu   zmiany   w planie   ogólnym   zagospodarowania przestrzennego   miasta   Gryfino – dla   obszaru   położonego   pomiędzy

ulicami: Grunwaldzką, Sprzymierzonych, 1 Maja   i   Bolesława   Chrobrego    - załącznik   nr 9.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   5   radnych.

 

Po   wysłuchaniu   wyjaśnień   Komisja   wypracowała   stanowisko   do   wyżej   wymienionych   projektów   uchwał   -   załącznik nr 10.

                                                         

Ad. IV. Wolne   wnioski   i   zakończenie   posiedzenia.

Przewodniczący   Komisji   radny   Mieczysław   Sawaryn   przedstawił   członkom   Komisji:

- „Odpowiedź   na   wniosek   komisji   z   dnia   12.03.2003 r.   na   temat   ilości   telefonów komórkowych”.

Ww.   pismo   stanowi   -   załącznik nr 11.

Komisja   bez   uwag   przyjęła   ww.   informację. 

- „ Odpowiedź   na   wniosek   Komisji   Rewizyjnej   z   dnia   12.03.2003 r. na   temat   rekultywacji   nieczynnego   wysypiska   odpadów   komunalnych   w   Gryfinie”.

Ww.   pismo   stanowi   -   załącznik nr 12.

W   związku   z   zastrzeżeniami   radnego p.   Józefa   Gutkowskiego   do   ww.   pisma (brak kosztorysu   inwestorskiego, brak   umowy, która   została   podpisana   z   nowym

wykonawcom),   Komisja   postanowiła, że   powyższy   temat   zostanie   szczegółowo   omówiony na   następnym   posiedzeniu   komisji.

Radny   Janusz   Skrzypiński – w   związku   z   likwidacją   Sanatorium   w   Nowym   Czarnowie   apeluję   aby   gmina   Gryfino   wystąpiła   do   Urzędu   Marszałkowskiego

z   prośbą   o   nieodpłatne   przekazanie terenu.

W   związku   z   powyższym   komisja   wypracowała   następujący   wniosek   do   Burmistrza   Miasta   i   Gminy w   Gryfinie:    

Radny   p. Janusz   Skrzypiński   podniósł   temat   likwidacji   Sanatorium   w   Nowym   Czarnowie. W   związku   z   powyższym   Komisja   Rewizyjna   wnioskuje   aby   Burmistrz   Miasta   i   Gminy   Gryfino   zwrócił   się   do   właściciela   o    przejęcie   tego   terenu   na   rzecz   gminy   nieodpłatnie.

Za   przyjęciem   ww.   wniosku   głosowało   5   radnych.

Na   wniosek   radnego   Czesława   Kapusty   komisja   wypracowała   następujący   wniosek do   Przewodniczącego   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie:

Komisja   Rewizyjna   wnioskuje   do   Przewodniczącego   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   aby   zorganizował   dla   zainteresowanych   radnych   spotkanie   z   przedstawicielami   innych   Rad   Miejskich.

W   imieniu   Komisji   Rewizyjnej   z   p.   Przewodniczącym   Rady   będzie   rozmawiał   radny   Czesław Kapusta.   

Za   przyjęciem   ww.   wniosku   głosowało   5   radnych.

 

Przewodniczący   Komisji   radny   Mieczysław   Sawaryn   ustalił    terminy   następnego   posiedzenia   Komisji    na   dzień   16   kwietnia (środa) o   godz. 1330   2003r.

 

Ponieważ   nikt   więcej   nie   zabierał   głosu    Przewodniczący   Komisji   stwierdził,   że   porządek   obrad   wyczerpano   w   całości   i   zamknął   posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Mieczysław   Sawaryn

 

Protokółowała

   Referent

  Kinga   Rataj