Protokół nr 8/03

Protokół nr 8/03

PROTOKÓŁ   Nr   8/03

z   posiedzenia   Komisji   Rewizyjnej odbytego w   dniach   16.04.2003 r. i 23.04.2003 r.

 

Ad. I. Sprawy   regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia   posiedzenia   dokonał   Przewodniczący   Komisji   radny    Mieczysław   Sawaryn.

Stwierdził   prawomocność   obrad, gdyż   na   stan   Komisji   5   osób   w   posiedzeniu uczestniczyło   4   radnych.

Lista   obecności   członków   Komisji   stanowi   załącznik nr 1.

Spoza   grona   Komisji   w   posiedzeniu   udział   wzięła:

- Dyrektor   Ośrodka   Pomocy   Społecznej   w   Gryfinie   p.   Krystyna   Kujawa.

 

ppkt. 2.

Przewodniczący   Komisji   radny    Mieczysław   Sawaryn   zaproponował   wprowadzenie do   porządku   obrad   Komisji   jedną   nową   wersję   uchwały -   DRUK   NR 4-4/VII,  

oraz   czterech   dodatkowych   projektów   uchwał   w   sprawie:

- przystąpienia   do   sporządzenia   planu   miejscowego   zagospodarowania   przestrzennego miasta   i   gminy   Gryfino, terenów   w   obrębach; Wełtyń II, Nr 4   miasta   Gryfino, Żórawie, Żórawki, Pniewo, na   trasie   projektowanego, nowego   przebiegu   drogi   krajowej nr 31   oraz   uchylenia   uchwały   Nr XXXVI/473/01   z   dnia   15   listopada 2001 r. w   sprawie   przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   do   zmiany   w   planie   ogólnym zagospodarowania   przestrzennego   miasta   i   gminy   Gryfino   w   rejonie   ul. Artyleryjskiej obejmującej   części   działek   nr 362, 363, 364, 366   i 370   oraz   zmiany   uchwały   Nr III/47/02   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   30   grudnia   2002 r. w   sprawie przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   planu   ogólnego   zagospodarowania przestrzennego   miasta   i   gminy   Gryfino   zatwierdzonego   Uchwała   Rady   Narodowej Nr XIII/90/90   z   dnia   26.04.1990 r.   ogłoszoną   w   Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Szczecińskiego   Nr 14   z   dnia   02.05.1990 r., poz. 204   wraz z   późniejszymi   zmianami   , wraz   ze   zmianami - DRUK   NR 5 –10/ VII,

- zaproszenia   rodziny   polskiego   pochodzenia   z   Kazachstanu -   DRUK   NR 10/VII,

- utworzenia   obwodów   głosowania   w   szpitalu, zakładzie   psychiatrycznym pielęgnacyjno – opiekuńczym   i   w   zakładzie   pomocy   społecznej, ustalenia   ich   granic

i   numerów   oraz   siedzib   komisji   obwodowych   dla   przeprowadzenia   głosowania w   referendum   ogólnokrajowym   w   2003 r. – DRUK   NR 11/VII,

- wprowadzenia   zmian   w   uchwale   Nr XLVI/580/02   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie z   dnia   10   czerwca   2002 r.   w   sprawie   utworzenia   stałych   obwodów   głosowania,

ustalenia   ich   granic   i   numerów –DRUK   NR 12/VII.

Porządek   obrad   posiedzenia   Komisji    stanowi   załącznik   nr 2.

 

ppkt. 3.

Przewodniczący   Komisji   odczytał   PROTOKÓŁ   NR   7/03   z   poprzedniego posiedzenia, który   przyjęto   bez   uwag.

 

Ad. II. Sprawozdanie   z   działalności   Ośrodka   Pomocy   Społecznej   w   Gryfinie za   rok   2002   i   przedstawienie   potrzeb   w   zakresie   pomocy   społecznej za   rok   2003 – DRUK   NR 1/VII.     

Materiał   informacyjny   do   powyższego   punktu   członkowie   Komisji   otrzymali   na   piśmie wraz   z   zawiadomieniem   o   posiedzeniu.

Ww.   materiał   stanowi   załącznik nr   3.

Dyrektor   Ośrodka   Pomocy   Społecznej   p.   Krystyna   Kujawa   omówiła    członkom Komisji   ww.   materiał.

Radny   Jan   Bielecki –    czy   Ośrodek   Pomocy   Społecznej   może   refundować   bilety   wszystkim   bezrobotnym, którzy   utracili   prawo   do   pobierania   zasiłku    na   dojazd   do   Urzędu   Pracy ?

Przewodniczący   Komisji   radny   Mieczysław   Sawaryn – uważam, że   ustawodawca powinien   to   zatwierdzić   centralnie.

Komisja   zapoznała   się   z   informacją   i   wnioskuje   o   skoordynowanie   działań Gminnego Programu   Profilaktyki   i   Rozwiązywania   Problemów   Alkoholowych z   Ośrodkiem   Pomocy   Społecznej   w   Gryfinie.

Za   przyjęciem   ww.   informacji   głosowało   4   radnych.

 

23   kwietnia   2003 r.

 

Ad. I. Sprawy   regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia   posiedzenia   dokonał   Przewodniczący   Komisji   radny    Mieczysław   Sawaryn.

Stwierdził   prawomocność   obrad, gdyż   na   stan   Komisji   5   osób   w   posiedzeniu uczestniczyli   wszyscy.

Lista   obecności   członków   Komisji   stanowi   załącznik nr 4.

 

ppkt. 2.

Przewodniczący   Komisji   radny    Mieczysław   Sawaryn   zaproponował   wprowadzenie do   porządku   obrad   Komisji   jedną   nową   wersję   uchwały -   DRUK   NR 4-4/VII,  

oraz   czterech   dodatkowych   projektów   uchwał   w   sprawie:

- przystąpienia   do   sporządzenia   planu   miejscowego   zagospodarowania   przestrzennego miasta   i   gminy   Gryfino, terenów   w   obrębach; Wełtyń II, Nr 4   miasta   Gryfino, Żórawie, Żórawki, Pniewo, na   trasie   projektowanego, nowego   przebiegu   drogi   krajowej nr 31   oraz   uchylenia   uchwały   Nr XXXVI/473/01   z   dnia   15   listopada 2001 r. w   sprawie   przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   do   zmiany   w   planie   ogólnym zagospodarowania   przestrzennego   miasta   i   gminy   Gryfino   w   rejonie   ul. Artyleryjskiej obejmującej   części   działek   nr 362, 363, 364, 366   i 370   oraz   zmiany   uchwały   Nr III/47/02   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   30   grudnia   2002 r. w   sprawie przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   planu   ogólnego   zagospodarowania przestrzennego   miasta   i   gminy   Gryfino   zatwierdzonego   Uchwała   Rady   Narodowej Nr XIII/90/90   z   dnia   26.04.1990 r.   ogłoszoną   w   Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Szczecińskiego   Nr 14   z   dnia   02.05.1990 r., poz. 204   wraz z   późniejszymi   zmianami   , wraz   ze   zmianami - DRUK   NR 5 –10/ VII,

- zaproszenia   rodziny   polskiego   pochodzenia   z   Kazachstanu -   DRUK   NR 10/VII,

- utworzenia   obwodów   głosowania   w   szpitalu, zakładzie   psychiatrycznym pielęgnacyjno – opiekuńczym   i   w   zakładzie   pomocy   społecznej, ustalenia   ich   granic i   numerów   oraz   siedzib   komisji   obwodowych   dla   przeprowadzenia   głosowania w   referendum   ogólnokrajowym   w   2003 r. – DRUK   NR 11/VII,

- wprowadzenia   zmian   w   uchwale   Nr XLVI/580/02   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie z   dnia   10   czerwca   2002 r.   w   sprawie   utworzenia   stałych   obwodów   głosowania,

ustalenia   ich   granic   i   numerów – DRUK   NR 12/VII.

Porządek   obrad   posiedzenia   Komisji    stanowi   załącznik   nr 2.

 

III. Informacja   o   realizacji   gminnego   programu   profilaktyki   i   rozwiązywania   problemów   alkoholowych   w   roku   2002   -   DRUK   Nr   2/VII.

Materiał   informacyjny   do   powyższego   punktu   członkowie   Komisji   otrzymali   na   piśmie wraz   z   zawiadomieniem   o   posiedzeniu.

Ww.   materiał   stanowi   załącznik nr   5.

Komisja   zapoznała   się   z   informacją   i   wnioskuje   do   Burmistrza   Miasta   i   Gminy p.   Henryka   Piłata   o   rozpatrzenie   możliwości   współpracy   między   Gminną  

Komisją   Rozwiązywania   Problemów   Alkoholowych   a   Ośrodkiem   Pomocy Społecznej   w   Gryfinie   w   celu   efektywniejszego   wykorzystania   środków   finansowych, które   znajdują   się   w   budżecie   gminy   na   realizację   Gminnego Programu   Profilaktyki   i   Rozwiązywania   Problemów   Alkoholowych.

Za   przyjęciem   ww.   informacji   głosowało   3 radnych.

 

IV. Informacja   o   działalności   bieżącej   i   sytuacji   finansowej   PUK   sp-ka   z   o.o.   – DRUK   Nr   3/VII.

Materiał   informacyjny   do   powyższego   punktu   członkowie   Komisji   otrzymali   na   piśmie wraz   z   zawiadomieniem   o   posiedzeniu.

Ww.   materiał   stanowi   załącznik nr   6.

Komisja   zapoznała   się   z   informacją.

Za   przyjęciem   ww.   informacji   głosowało   3   radnych.

 

V. Wypracowanie   stanowiska, opinii   i   wniosków   do   projektów   uchwał   w   sprawie:

Materiał   informacyjny   do   poniższych   punktów   członkowie   Komisji   otrzymali   na   piśmie wraz   z   zawiadomieniem   o   posiedzeniu   komisji.

1/   wyrażenia   zgody   na   sprzedaż   w   trybie   bezprzetargowym   na   rzecz   obecnych   użytkowników    wieczystych   nieruchomości   gruntowej   zabudowanej,   oznaczonej  

numerem   działki   39/90,    położonej   w   Gryfinie   w   obrębie   nr   3   -   załącznik nr 7.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   3   radnych.

2/ przeznaczenia   do   sprzedaży   w   drodze   bezprzetargowej   gminnej   nieruchomości zabudowanej, położonej   w   Gryfinie   przy   ul. Garbarskiej   4   -   działka   nr   41/2- załącznik nr 8.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   3   radnych.

3/ przeznaczenia   do   sprzedaży   w   drodze   bezprzetargowej,   zabudowanej   nieruchomości gruntowej,   położonej   w   obrębie   3   m. Gryfino   -   załącznik nr 9,

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   3 radnych.

4/ przeznaczenia   do   sprzedaży   w   drodze   przetargu   ustnego   ograniczonego, nieruchomości   gruntowej   nie   zabudowanej,   położonej   w   obrębie   5   m. Gryfino   -  

z ałącznik nr 10.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   3   radnych.

5/ nabycia   na   mienie   gminne   nieruchomości   gruntowej,   położonej   w   obrębie nr   4   m. Gryfino   - załącznik nr 11.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   3 radnych.

6/ sprzedaży   w   drodze   bezprzetargowej,   części   nieruchomości   gruntowej   położonej w   obrębie   3   m.   Gryfino   -   załącznik nr 12.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   3   radnych.

7/   zmiany   uchwały   Nr   XXII/279/2000   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   21   września 2000   r.   w   sprawie   przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   planu   ogólnego

zagospodarowania   przestrzennego   Miasta   i   Gminy   Gryfino   -   teren   składowiska odpadów   komunalnych   w   Gryfinie,   zmienionej   uchwałą   Nr   V/71/03   Rady   Miejskiej w   Gryfinie   z   dnia   27   lutego   2003 r.   -   załącznik nr 13.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   3 radnych.

8/   zmiany   uchwały   Nr   XXIII/415/01   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   22   czerwca 2001   r.   w   sprawie   przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   planu   ogólnego zagospodarowania   przestrzennego   miasta   Gryfino   -   obręb   3   -   działki   nr:   125,   część   118   i   267/1,   zmienionej   uchwałą   Nr   II/33/02   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie z   dnia   16   grudnia   2002 r.   – załącznik nr 14.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   3   radnych.

9/   zmiany   uchwały   Nr   XLIV/564/02   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia 29 maja   2002 r. w   sprawie   przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   w   planie ogólnym    zagospodarowania    przestrzennego   Miasta   i   Gminy   Gryfino,   terenów   w   obrębie   Pniewo   -   załącznik nr 15.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   3 radnych.

10/   zmiany   uchwały   Nr   XLIV/565/02   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia 29 maja   2002 r. w   sprawie   przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   w   planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego   Miasta   i   Gminy   Gryfino,   terenów   w   obrębach: Radziszewo 1 i Radziszewo   2, Daleszewo,   Czepino,   Wełtyń   II, obręb   Nr 2   miasta   Gryfino   - załącznik nr 16.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   3   radnych.

11/ uchylenia   uchwały   Nr   VI/88/03   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   27   marca 2003 r. zmieniającej   uchwałę Nr   III/47/02 Rady Miejskiej   w Gryfinie   z   dnia 30 grudnia 2002 r.- załącznik nr 17.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   3 radnych.

12/ uchwalenia   zmiany   w   planie   ogólnym   zagospodarowania   przestrzennego   Miasta i   Gminy   Gryfino   w   miejscowości   Wirów   -   załącznik   nr 18.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   3   radnych.

13/ uchwalenia   zmiany   w   planie   ogólnym   zagospodarowania   przestrzennego   Miasta i   Gminy   Gryfino   w   miejscowości   Chwarstnica   -   załącznik nr 19.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   3 radnych.

14/ uchwalenia   zmiany   w   planie   ogólnym   zagospodarowania   przestrzennego   miasta Gryfino - dla   obszaru   położonego   pomiędzy   ulicami: Grunwaldzką, Sprzymierzonych, 1   Maja   i   Bolesława   Chrobrego   -   załącznik nr 20.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   3 radnych.

15/ przystąpienia   do   sporządzenia   miejscowego   planu   zagospodarowania   przestrzennego działki   Nr   161   oraz   części   działek   Nr: 456,   457,   i   163   w   obrębie   Nr   2   miasta Gryfino oraz   w   sprawie   zmiany   uchwały   Nr   III/47/02   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie z   dnia   30 grudnia   2002   r.   w   sprawie   przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   planuogólnego   zagospodarowania   przestrzennego   miasta   i   gminy   Gryfino   zmienionej   uchwałami: Nr   IV/65/03   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   30   stycznia   2003 r.i   Nr   V/85/03   Rady Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   27   lutego   2003 r.   dokonuje   się   zmiany   polegającej   na   wyłączeniu   z   obszaru   gminy   Gryfino   terenu   objętego   niniejszą   uchwałą,   zobrazowanego   na   załączniku   graficznym   -   załącznik nr 21.

Za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   0   radnych   przy   2   głosach   przeciwnych i   1   głosie   wstrzymującym   się.

Komisja   zaopiniowała   projekt   uchwały   negatywnie.  

16/   przystąpienia   do   sporządzenia   planu   miejscowego   zagospodarowania   przestrzennego obejmującego   teren   w   obrębie   Sobieradz (I)   oraz   w   sprawie zmiany   uchwały   Nr   III/47/02   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   30   grudnia   2002   r. w   sprawie    przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   planu ogólnego   zagospodarowania   przestrzennego   miasta   i   gminy   Gryfino   zmienione   uchwałami: Nr   IV/65/03   Rady    Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   30   stycznia 2003 r.   i   Nr   V/85/03 Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   27   lutego   2003 r.   dokonuje   się zmiany   polegającej   na   wyłączeniu   z   obszaru   gminy   Gryfino   terenu   objętego   niniejszą   uchwałą, zobrazowanego   na   załączniku   graficznym   -   załącznik nr 22.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   3   radnych.

17/   przystąpienia   do   sporządzenia   planu   miejscowego   zagospodarowania   przestrzennego   miasta   i   gminy   Gryfino, terenów   w   obrębach; Wełtyń II, Nr 4   miasta   Gryfino, Żórawie, Żórawki, Pniewo, na   trasie   projektowanego, nowego   przebiegu   drogi   krajowej nr 31   oraz   uchylenia   uchwały   Nr XXXVI/473/01   z   dnia   15   listopada 2001 r. w   sprawie   przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   do   zmiany w   planie   ogólnym   zagospodarowania   przestrzennego   miasta   i   gminy   Gryfino  

rejonie   ul. Artyleryjskiej   obejmującej   części   działek   nr 362, 363, 364, 366   i 370   oraz   zmiany   uchwały   Nr III/47/02   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   30   grudnia

2002 r. w   sprawie   przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   planu   ogólnego   zagospodarowania   przestrzennego   miasta   i   gminy   Gryfino   zatwierdzonego   Uchwała   Rady   Narodowej   Nr XIII/90/90   z   dnia   26.04.1990 r.   ogłoszoną w   Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Szczecińskiego   Nr 14   z   dnia   02.05.1990 r., poz. 204   wraz z   późniejszymi   zmianami   , wraz   ze   zmianami - załącznik nr 23.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   3 radnych.

18/ podjęcia   uchwały   w   sprawie   wyrażenia   zgody   na   udzielenie   spółdzielniom mieszkaniowym   bonifikat   przy   sprzedaży   gminnych   nieruchomości gruntowych  

będących   obecnie   w   ich   użytkowaniu   wieczystym   - załącznik nr 24.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   3   radnych.

19/   podjęcia   uchwały   w   sprawie   zgody   na   zbycie   udziałów   jednoosobowej   Spółki   Gminy   Przedsiębiorstwo   Energetyki   Cieplnej   Spółka   z   o.o.   w   Gryfinie   - załącznik nr 25.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   2   radnych, przy   1   głosie   przeciwnym i   0   głosach   wstrzymujących   się.

20/ zmiana   uchwały   nr   III/41/02   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   30   grudnia   2002r. –   załącznik nr 26.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   3 radnych.

21/ zmiana   uchwały   Nr   V/83/03   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   27   lutego   2003 r. w   sprawie   zmiany   budżetu   gminy   na   2003   rok   -   załącznik   nr   27.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   3   radnych.

22/ zaproszenia   rodziny   polskiego   pochodzenia   z   Kazachstanu -   załącznik   nr 28.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   3 radnych.

23/   utworzenia   obwodów   głosowania   w   szpitalu, zakładzie   psychiatrycznym   pielęgnacyjno – opiekuńczym   i   w   zakładzie   pomocy   społecznej, ustalenia   ich   granic i   numerów   oraz   siedzib   komisji   obwodowych   dla   przeprowadzenia   głosowania w   referendum   ogólnokrajowym   w   2003 r. – załącznik nr   29.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5 radnych.

24/ wprowadzenia   zmian   w   uchwale   Nr XLVI/580/02   Rady   Miejskiej   w   Gryfiniez   dnia   10   czerwca   2002 r.   w   sprawie   utworzenia   stałych   obwodów   głosowania, ustalenia   ich   granic   i   numerów – załącznik   nr 30.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   5   radnych.

Po   wysłuchaniu   wyjaśnień   Komisja   wypracowała   stanowisko   do   wyżej   wymienionych   projektów   uchwał   -   załącznik nr   31.

 

Ad. VI. Kontrola   realizacji   inwestycji   gminnych.

Przewodniczący   Komisji   radny   Mieczysław   Sawaryn   przedstawił   członkom   Komisji „Najaktualniejszą   propozycję   wykazu   rzeczowego   zadań   inwestycyjnych, modernizacyjnych   i   remontowych   sporządzoną   w   oparciu   o   zatwierdzony   Budżet 2003 oraz   zawierającą   między   innymi   propozycje   zmian   w   zakresie   źródeł   finansowania”.

Ww.   materiał   stanowi   - załącznik nr   32.

Komisja   Rewizyjna   zapoznała   się   z   ww.   materiałem   i   postanowiła   szczegółowo   zapoznać   się   z   inwestycją   pn.: „Rekultywacja   nieczynnego   wysypiska   odpadów  

komunalnych   w   Gryfinie”, która   jest   w   trakcie   realizacji.

 

Ad. VII. Omówienie   informacji   dotyczącej   rekultywacji   nieczynnego   wysypiska.

Materiał   informacyjny   do   powyższego   punktu   członkowie   Komisji   otrzymali   na   piśmie wraz   z   zawiadomieniem   o   posiedzeniu.

Ww.   materiał   stanowi   załącznik nr   33.

Po   zapoznaniu   się   z   ww.   materiałem   Przewodniczący   Komisji   Rewizyjnej p.   Mieczysław   Sawaryn   poprosił   aby   Naczelnik   Wydziału   Planowania   Przestrzennego, Inwestycji   i   Aktywizacji   Gospodarczej   p.   Krystyna   Klimek   przygotowała   członkom   Komisji   następujące   dokumenty:

- Specyfikacja   materiałów   przetargowych,

- pełny   kosztorys   inwestorski,

- atest   gliny

oraz   udzieliła   pisemnej   odpowiedzi   na   poniższe   pytania :

- Kiedy   podpisano   Aneks   Nr 1?

- Czy   w   dniu 29.10.2001 r. nie   należało   odstąpić   od   zawarcia   jakiejkolwiek umowy   i   unieważnić   przetarg   w   celu   ogłoszenia   nowego   przetargu ?

- Kto   odebrał   tak   wadliwie   wykonany   projekt i   kto   za   niego   zapłacił ?   

- Czy   firma   LiK – BUD   przedłożyła   pisemne   wnioski   do   Urzędu   Miasta i   Gminy opatrzone   prezentatą   miasta,   na   temat   zmiany warunków   przetargowych , a   jeżeli   tak   to   kiedy   oraz   prosimy   odpisy   wniosków?,

- Czy   jest   zgoda   Sanepidu   lub   Ochrony   Środowiska   na   zastosowanie   innego   współczynnika   przenikania   wody   do   ziemi ?  

 

Ad. VIII. Wolne   wnioski   i   zakończenie   posiedzenia.

Przewodniczący   Komisji   radny   Mieczysław   Sawaryn   przedstawił   członkom Komisji odpowiedź   Burmistrza   Miasta   i   Gminy   p.   Henryka   Piłata   na   wniosek   z   dnia: 25.03.2003 r.

Ww.   odpowiedź   stanowi   -   załącznik nr   34.

Po   zapoznaniu   się   z   ww.   odpowiedzią   Komisja   wypracowała   następujący   wniosek do   Burmistrza   Miasta   i   Gminy:

Komisja   Rewizyjna   dziękuje   Burmistrzowi   Miasta   i   Gminy   Gryfino p.   Henrykowi   Piłatowi   za   udzielenie   odpowiedzi   na   wniosek   Komisji z   dnia 25.03.2003 r.

Nadmieniam, że   Komisja   nasza   w   ww.   wniosku   prosiła   o   informację   dotyczącą   możliwości   wykorzystania   budynków   Samodzielnego   Publicznego   Dziecięcego   Ośrodka   Rehabilitacji   w   Nowym   Czarnowie   na   cele   budownictwa   socjalnego.

Ponieważ   w   udzielonej   przez   p.   Burmistrza   odpowiedzi   nie było   takiej   informacji, Komisja   Rewizyjna   wnioskuje   o   jej   uzupełnienie.

Za   przyjęciem   ww.   wniosku   głosowało   3   radnych.

 

Przewodniczący   Komisji   radny   Mieczysław   Sawaryn   ustalił    terminy   następnego   posiedzenia   Komisji    na   dzień   7   maja (środa) o   godz. 830   2003 r.

 

Ponieważ   nikt   więcej   nie   zabierał   głosu    Przewodniczący   Komisji   stwierdził,   że   porządek   obrad   wyczerpano   w   całości   i   zamknął   posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Mieczysław   Sawaryn

 

Protokółowała

   Referent

Kinga   Rataj