Protokół nr 10/03

Protokół nr 10/03

PROTOKÓŁ  Nr  10/03

z  posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej odbytego w  dniu  21.05.2003 r.

 

Ad. I. Sprawy  regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  Komisji  radny   Mieczysław  Sawaryn.

Stwierdził  prawomocność  obrad, gdyż  na  stan  Komisji  5  osób  w  posiedzeniu uczestniczyli  wszyscy.

Lista  obecności  członków  Komisji  stanowi  załącznik nr 1.

Spoza  grona  Komisji  w  posiedzeniu  udział  wzięli:

- Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Gryfino  p.  Henryk  Piłat,

- Skarbnik  Miasta  i  Gminy  Gryfino  p.  Jolanta  Staruk,

- Naczelnik  Wydziału  Planowania  Przestrzennego, Aktywizacji  Gospodarczej  i  Inwestycji p.  Krystyna  Klimek.

 

ppkt.2.

Przewodniczący  Komisji  radny   Mieczysław  Sawaryn  zaproponował  wprowadzenie do  porządku  obrad  Komisji  jednego  dodatkowego  projektu  uchwały  w  sprawie:

- ufundowania  tablicy  okolicznościowej  upamiętniającej  rocznicę  gibraltarską - DRUK  Nr 12/VIII. 

Porządek  obrad  posiedzenia  Komisji   stanowi  załącznik  nr 2.

 

ppkt. 3.

Przewodniczący  Komisji  odczytał  PROTOKÓŁ  NR  9/03  z  poprzedniego posiedzenia, który  przyjęto  bez  uwag.

 

Ad. II.  Ocena  zmian  w  planie  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Gryfino.

Materiał  informacyjny  do  powyższego  punktu  członkowie  Komisji  otrzymali  na  piśmie wraz  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu.

Ww.  materiał  stanowi  załącznik nr  3.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłoszono  uwag.

Za  przyjęciem  ww.  informacji  głosowało  5  radnych.

 

Ad. III. Informacja  o  stanie  realizacji  uchwały  nr  XXIV/325/2000  Rady  Miejskiej w  Gryfinie  z dnia  28  grudnia  2000 r.  w  sprawie  zatwierdzenia  Strategii Rozwoju  Miasta  i  Gminy  Gryfino  do  2015  roku.

Materiał  informacyjny  do  powyższego  punktu  członkowie  Komisji  otrzymali  na  piśmie wraz  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu.

Ww.  materiał  stanowi  załącznik nr  4.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłoszono  uwag.

Za  przyjęciem  ww.  informacji  głosowało  5  radnych.

 

Ad. IV. Informacja  o  działalności  bieżącej  i  sytuacji  finansowej  GTBS Sp. z o.o. w  Gryfinie.

Materiał  informacyjny  do  powyższego  punktu  członkowie  Komisji  otrzymali na  piśmie  wraz  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu  załącznik nr 5.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłoszono  uwag.

Za  przyjęciem  ww.  informacji  głosowało 5  radnych.

 

Ad. V. Wypracowanie  stanowiska, opinii  i wniosków  do  projektów  uchwał w sprawie:

Materiał  informacyjny  do  poniższych  punktów  członkowie  Komisji  otrzymali na  piśmie  wraz  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu.

1/ określenia  procedury  uchwalania  budżetu – załącznik  nr 6.

Komisja  nie  omawiała  powyższego  projektu  uchwały.

2/ zmiany  budżetu  gminy  na  2003 rok – załącznik nr 7.

Skarbnik  Miasta  i  Gminy  p.  Jolanta  Staruk  omówiła  członkom  Komisji  powyższy projekt  uchwały.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłoszono  uwag.

Za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało  5  radnych.

3/ uporządkowania  na  terenie  miasta  i  gminy  przebiegu  niektórych  ulic zgodnie  z  ich  znaczeniem – załącznik nr 8.

Przewodniczący  Komisji  radny  Mieczysław  Sawaryn – wnioskuję  aby  w  § 1 ww. projektu  uchwały  dopisać  ulicę  Adama  Mickiewocza.

Do  przedłożonego  projektu  uchwały  nie  zgłoszono  więcej  uwag.

W  związku  z  powyższym  Komisja  wypracowała  następujący  wniosek:

Komisja  zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie  i  wnioskuje  aby  w § 1  dopisać ulicę  Adama  Mickiewicza.

Za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  wraz  z  zaproponowanym  wnioskiem  głosowało 5  radnych.

4/ zmiany  uchwały  Nr XXII/279/2000  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  z  dnia września  2000 r.  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  planu ogólnego  zagospodarowania  przestrzennego  Miasta  i  Gminy  Gryfino – teren składowiska  odpadów  komunalnych  w  Gryfinie, zmienionej  uchwałą: Nr V/71/03 Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  z  dnia  24  kwietnia  2003 r. - załącznik nr 9.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłoszono  uwag.

Za  przyjęciem  ww.  informacji  głosowało  5  radnych.

5/ udzielenia  bonifikat  od  ceny  sprzedaży  lokali  mieszkalnych  stanowiących własność  Gminy  Gryfino, położonych  na  terenie  mia*-sta  i  gminy  Gryfino -  załącznik nr 10.

Po  przeanalizowaniu  powyższego  projektu  uchwały  Komisja  wypracował  następujący wniosek:

Komisja  zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie  i  wnioskuje  wprowadzić  90%  bonifikatę  dla  wykupujących  budynki  w  całości, 80%  bonifikatę  dla  wykupujących lokale  za  gotówkę, 50%  bonifikatę  przy  wykupie  na  raty,  z  maksymalnym rozłożeniem  tych  rat  na  5  lat, przy  oprocentowaniu  nie  przekraczającym

kwoty  5%  rocznie. Jednocześnie  Komisja  wnioskuje  znieść  10%  bonifikatę na  rzecz  kombatantów  lub  wdów  po  kombatantach, ponieważ  konsumuje  te bonifikaty  dalej  idąca  ulga  zaproponowana  przez  Komisję  Rewizyjną.

Za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  wraz  z  zaproponowanym  wnioskiem głosowało  4  radnych.

6/ upoważnienia  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Gryfino  do  udzielania  pożyczek w  roku  budżetowym  2003 - załącznik nr 11.

Przewodniczący  Komisji  radny  Mieczysław  Sawaryn - w  uzasadnieniu  ww.  projektu  uchwały  napisane  jest, że  Ośrodek  Wypoczynku  i  Rekreacji  w  Gryfinie  zwrócił  się z  prośbą  o  udzielenie  pożyczki  w  wysokości  60.000 zł. Pożyczka  zostanie  wykorzystana  na  wypłatę  zaległej  trzynastej  pensji  wraz  ze  składkami  ZUS  dla  pracowników  oraz zaległych  składek  ZUS  za  miesiąc  luty  br. Kiedy  i  z  jakich  środków  Ośrodek  Wypoczynku  i  Rekreacji  w  Gryfinie  zwróci Gminie  Gryfino  pożyczkę  w  wysokości  60.000 zł ?

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  p.  Henryk  Piłat – w  związku  ze  zmniejszeniem zatrudnienia  w  Ośrodku  Wypoczynku  i  Rekreacji,  koszty  płacowe  zostały  zmniejszone

o  31.000 zł  w  skali  roku. Myślę, że  nie  będzie  problemu  ze  spłaceniem  pożyczki przez  Ośrodek  Wypoczynku  i  Rekreacji. Bardzo  proszę  o  pozytywne  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  upoważnienia  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Gryfino  do  udzielania  pożyczek  do  kwoty  150.000 zł.

Przewodniczący  Komisji  radny  Mieczysław  Sawaryn  z  jakiej  pozycji  budżetowej będą  pochodzić  ww. środki  finansowe ?

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  p.  Henryk  Piłat   kwota  150.000 zł,-  pochodzić  będzie z  rezerwy  budżetowej.

Przewodniczący  Komisji  radny  Mieczysław  Sawaryn – czy  kwota  100.000 zł wystarczy  p.  Burmistrzowi ?

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  p.  Henryk  Piłat  tak.

W  związku  z  powyższym  Komisja  wypracowała  następujący  wniosek:                

Komisja  zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie  i  wnioskuje  aby § 1  brzmiał następująco: „Upoważnia  się  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Gryfino  do  udzielania  pożyczek (związanych  z  realizacją  celów  o  charakterze  publicznym)  do  łącznej kwoty  nie  przekraczającej  100.000 zł  w  roku  budżetowym  2003, z  uwzględnieniem

odpowiednich  przepisów  ustawy  z  dnia  26  listopada  1998 r.  o  finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014  z  późn.  zmianami). Powyższa  kwota  pochodzić

będzie  z  rezerwy  budżetowej.

Za  przyjęciem   ww.  projektu  uchwały  wraz  z  zaproponowanym  wnioskiem głosowało  4  radnych.

7/ ufundowania  tablicy  okolicznościowej  upamiętniającej  rocznicę  gibraltarską - załącznik nr 12.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłoszono  uwag.

W  głosowaniu  jawnym  za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało  5 radnych.

Po  wysłuchaniu  wyjaśnień  Komisja  wypracowała  stanowisko  do  wyżej  wymienionych  projektów  uchwał  -  załącznik nr  13.

 

Ad. VI. Kontrola  realizacji  inwestycji  gminnych – rekultywacja  nieczynnego wysypiska  odpadów  komunalnych  w  Gryfinie.

Przewodniczący  Komisji  radny  Mieczysław  Sawaryn –  zaproponował  członkom Komisji  aby  wrócić  do  ww.  tematu  dopiero  po  przedstawieniu  przez   Burmistrza Miasta  i  Gminy  p.  Henryka  Piłata  odpowiedzi  na  zapytania i  zastrzeżenia  Komisji  Rewizyjnej, które  skierowane  zostały  na  posiedzeniu  Komisji  w  dniu  7.05.2003 r.

Radny  Józef  Gutkowski  -  zwracam  się  z  prośbą  o  udostępnienie  do  wglądu oryginalnego  Dziennika  Budowy  z  realizacji  powyższej  inwestycji.

W  związku  z  powyższym  Komisja  wypracowała  następujący  wniosek do  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  p.  Henryka  Piłata:

Komisja  Rewizyjna  wnioskuje  o  przedstawienie  oryginału  Dziennika  Budowy z  realizacji  inwestycji  pn.; „Rekultywacja  nieczynnego  wysypiska  odpadów  komunalnych  w  Gryfinie”. Dziennik  proszę  udostępnić  do  wglądu  radnemu Józefowi  Gutkowskiemu  i  ewentualnie  innym  członkom  Komisji  Rewizyjnej.

Za  przyjęciem  ww.  wniosku  glosowało  5  radnych.

 

Ad. VII. Wolne  wnioski  i  zakończenie  posiedzenia.

 

Przewodniczący  Komisji  radny  Mieczysław  Sawaryn  przedstawił  członkom  Komisji  odpowiedź  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  p.  Henryka  Piłata   na  wniosek  Komisji  z  dnia 23.04.2003 r..   

Ww.  odpowiedź  stanowi  załącznik  nr 14.

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  p.  Henryk  Piłat   na  wniosek  Komisji  Rewizyjnej  wystąpiłem  do  Marszałka  Województwa  Zachodniopomorskiego   p.  Zygmunta   Meyera  z  prośbą  o  bezpłatne  przekazanie  terenu  po  byłym  Sanatorium w  Nowym  Czarnowie  na  cele  mieszkaniowe. Z  ogłoszeń prasowych  wiem, że  p.  Marszałek  ogłosił  przetarg  na  sprzedaż  powyższego terenu. Wartość  całego  terenu  została  wyceniona  na  kwotę  ponad  2  mln. zł.

 

Ponieważ  nikt  więcej  nie  zabierał  głosu  Przewodniczący  Komisji  stwierdził, że  porządek  obrad  wyczerpano  w  całości  i  zamknął  posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Mieczysław  Sawaryn

 

Protokółowała

   Referent

Kinga  Rataj