Protokół nr 14/03

Protokół nr 14/03

PROTOKÓŁ  Nr  14/03

z  posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej odbytego w  dniu  28.07.2003 r.

 

Ad. I. Sprawy  regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  Komisji  radny   Mieczysław  Sawaryn.

Stwierdził  prawomocność  obrad, gdyż  na  stan  Komisji  5  osób  w  posiedzeniu uczestniczyli  wszyscy.

Lista  obecności  członków  Komisji  stanowi  załącznik nr 1.

Spoza  grona  Komisji  w  posiedzeniu  udział  wzięli:

- Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej, Mieszkaniowej  i  Ochrony Środowiska  - p.  Ryszard  Woldański,

- Naczelnik  Wydziału  Edukacji  i  Spraw  Społecznych  - p.  Piotr  Romanicz.

 

ppkt 2.

Przewodniczący  Komisji  radny   Mieczysław  Sawaryn  zaproponował  wprowadzenie do  porządku  obrad  Komisji  dodatkowego  tematu  jako  punkt  IV:

 - Rozpatrzenie  skargi  p.  Zenona  Sujeckiego  na  działalność  Burmistrza Miasta  i  Gminy  Gryfino.

Porządek  obrad  posiedzenia  Komisji   stanowi  załącznik  nr 2.

 

ppkt. 3.

Przewodniczący  Komisji  odczytał  PROTOKÓŁ  NR  13/03  z  poprzedniego  posiedzenia, który  przyjęto  bez  uwag.

 

Ad. II. Analiza  wykonania  budżetu  za  I  półrocze  2003 r.

Przewodniczący  Komisji  radny  Mieczysław  Sawaryn  przełożył  ww.  temat na  m-c wrzesień.

 

Ad. III. Ocena  przygotowania  placówek  oświatowych  do  roku  szkolnego 2003/2004.

Materiał  informacyjny  do  powyższego  punktu  członkowie  Komisji  otrzymali w  dniu  posiedzeniu  Komisji.

Ww.  materiał  stanowi  załącznik  nr 3.

Naczelnik  Wydziału  Edukacji  i  Spraw  Społecznych  p.  Piotr  Romanicz  omówił  członkom  Komisji  powyższy  materiał

Przewodniczący  Komisji  radny  Mieczysław  Sawaryn – czy  została  przeprowadzona  kontrola  przygotowania  placówek  oświatowych  do  roku  szkolnego  2003/2004 ?

Naczelnik  Wydziału  Edukacji  i  Spraw  Społecznych  p.  Piotr  Romanicz każdego  roku  pod  koniec  sierpnia  mamy  obowiązek   przeprowadzania   kontroli

w  placówkach  oświatowych. Kontrola  polega  na  sprawdzeniu  czy  budynki, obiekty oświatowe  nadają  się  do  użytku    pod  względem  technicznym  jak  i  higienicznym.

Radny  Janusz  Skrzypiński – z  powyższego  materiału  wynika, że  w  Szkole  Podstawowej  Nr 4  zostanie  wykonany  następujący  zakres  robót:

- wykonanie  linii  zasilania  oraz  linii  nagłośnienia  sal  lekcyjnych, korytarza oraz  boiska  szkolnego – ul. Kościuszki. Czy  w  Szkole  Podstawowej  Nr 4  zostaną   zamontowane  głośniki?

Naczelnik  Wydziału  Edukacji  i  Spraw  Społecznych  p.  Piotr  Romanicz – nie  wiem.

Muszę  zajrzeć  do  protokołu  z kontroli  przeprowadzonej  przez  Państwową  Inspekcję  Pracy. Na  dzień  dzisiejszy  wiem, że  jest  to  zalecenie  Państwowej  Inspekcji  Pracy.  

Przewodniczący  Komisji  radny  Mieczysław  Sawaryn – proszę  o  udzielenie  informacji ustnej  p.  Kindze  Rataj  w  ww.  sprawie. 

Przewodniczący  Komisji  radny  Mieczysław  Sawaryn – proszę  aby  na  następne  posiedzenie  Komisji  Rewizyjnej,  została  przygotowana  z  Wydziału  Planowania  Przestrzennego, Aktywizacji  Gospodarczej  i  Inwestycji  informacja  nt.:

 - prowadzonych  zadań  inwestycyjnych  związanych  z  oświatą  tj.: budowa, remonty szkół  i  przedszkoli. 

 

Ad. IV.  Przygotowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  skargi.

Przewodniczący  Komisji  radny  Mieczysław  Sawaryn  przedstawił  członkom  Komisji skargę  p. Tadeusza  Garstki   na  działalność  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Gryfino

Ww.  skarga  stanowi  załącznik  nr 4.

Przewodniczący  Komisji  radny  Mieczysław  Sawaryn – proszę  o  omówienie członkom  Komisji  powyższej  skargi.                                              

Naczelnik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej, Mieszkaniowej  i  Ochrony  Środowiska p. Ryszard  Woldański  w  piśmie z dnia 14.04.2003 roku skierowanym do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Pan Tadeusz Garstka zwraca się z prośbą o przydzielenie mieszkania w  Gryfinie, w którym napisał między innymi:

Do Sądu Rejonowego w Gryfinie wniosłem pozew o podział majątku wspólnego.

„Orzeczeniem I Ns 151/99 bez udziału mojej strony Sąd zasądził eksmisję moją z do dziś przysługującego lokalu”.

Do w/w podania nie załączył orzeczenia, o którym pisał czy innych dokumentów.

Pan Tadeusz Garstka ubiegał się już wcześniej o najem lokalu mieszkalnego. 

W posiadaniu tut. Urzędu jest wyrok Sądu Wojewódzkiego z 3 października 1996 roku o rozwód, gdzie w punkcie VI Sąd ustala sposób korzystania ze wspólnego mieszkania, z tego też względu wcześniejsze wnioski o przyznanie lokalu mieszkalnego były rozstrzygane negatywnie.

Wobec wątpliwości Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy rozpatrywaniu nowego wniosku tut. Urząd zwrócił się do właściciela lokalu czyli SM „Regalica” o stan prawny lokalu mieszkalnego położonego w Gryfinie przy ul. Flisaczej 11/7 oraz czy Pan Tadeusz Garstka, który w tym lokalu jest nadal zameldowany na pobyt stały ma prawo do zamieszkiwania w tym lokalu oraz czy istnieją inne okoliczności prawne mające wpływ na sposób rozpatrzenia wniosku.

W odpowiedzi Prezes Zarządu SM „Regalica” informuje między innymi, iż związek małżeński Teresy i Tadeusza Garstki został rozwiązany przez rozwód a postanowieniem Sądu z dnia 28.02.2000 roku w sprawie o podział majątku wspólnego spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu przy ul. Flisaczej 11/7 w Gryfinie wraz z wkładem przeszło na Panią Teresę Garstka.

Na pismo, iż wniosek nie został rozstrzygnięty oraz, że wystosowano pismo do SM „Regalica” celem uzyskania dodatkowych informacji zareagował Pan Tadeusz Garstka pisząc, iż wnosi o zawezwanie Sądu Rejonowego w Gryfinie o dostarczenie postanowienia I Ns 151/99. Twierdzi też, mimo zwracania się do Sądu o jego wydanie, postanowienia tego nie otrzymał.

Po otrzymaniu od Sądu Rejonowego w Gryfinie wymienionego postanowienia i zapoznaniu się z jego treścią wystosowano do Pana Tadeusza Garstki pismo wraz z załączonym wnioskiem o najem lokalu mieszkalnego i deklarację o dochodach jako, że Sąd w postanowieniu rozstrzyga o przyznaniu prawa do lokalu spółdzielczego Pani Teresie Garstka zasądzając też spłatę części wkładu mieszkaniowego na rzecz Tadeusza Garstki, nie przyznał Panu Tadeuszowi Garstce uprawnień do lokalu socjalnego. W związku z powyższym Pan Tadeusz Garstka może ubiegać się o przydział lokalu mieszkalnego w oparciu o przepisy § 7 i 8 Uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gryfino. 

Inne kwestie poruszane przez  Pana Tadeusza Garstkę w piśmie - skarga z dnia 18.07.2003 roku na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino były zakończone prawomocnymi wyrokami Sądów i nie mogą być przedmiotem skargi na działalność Burmistrza.     

Po  zbadaniu  sprawy  Komisja  Rewizyjna  uznaje, że  skarga   p. Tadeusza  Garstki na działalność  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Gryfno  – jest  niezasadna.

Wobec  powyższego  Komisja  postanowiła  przygotować  projekt  uchwały na  Radę  Miejską.

Ww.  projekt  uchwały  stanowi  załącznik nr 5.

      

Ad. V. Wolne  wnioski  i  zakończenie  posiedzenia.

Przewodniczący  Komisji  radny  Mieczysław  Sawaryn  przedstawił  członkom  Komisji odpowiedź  na  wniosek  Komisji  wypracowany  w  dniu  7.07.2003 r.

Ww.  odpowiedź  stanowi  załącznik nr  6.

 

Przewodniczący  Komisji  radny  Mieczysław  Sawaryn  ustalił   termin  następnego  posiedzenia  Komisji   na  dzień  25  sierpnia (poniedziałek ) o  godz. 1415  2003 r.

 

Ponieważ  nikt  więcej  nie  zabierał  głosu   Przewodniczący  Komisji  stwierdził,  że  porządek  obrad  wyczerpano  w  całości  i  zamknął  posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Mieczysław  Sawaryn

Protokółowała

   Referent

 Kinga  Rataj