Protokół nr 15/03

Protokół nr 15/03

PROTOKÓŁ  NR  15/03

z  posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej odbytego w  dniu  25.08.2003 r.

 

Ad. I. Sprawy  regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  Komisji  radny   Mieczysław  Sawaryn.

Stwierdził  prawomocność  obrad, gdyż  na  stan  Komisji  5  osób  w  posiedzeniu uczestniczyli  wszyscy.

Lista  obecności  członków  Komisji  stanowi  załącznik nr 1.

Spoza  grona  Komisji  w  posiedzeniu  udział  wzięli:

-  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Gryfino  p.  Henryk  Piłat.

 

ppkt 2.

Przewodniczący  Komisji  radny  Mieczysław  Sawaryn  przedstawił  członkom  Komisji  dwa  dodatkowe  projekty  uchwał  w  sprawie:

-  zmiany  statutu  Zakładu  Ekonomiczno- Administracyjnego  Szkół  w  Gryfinie - DRUK  Nr  16/XI.,

-  wyrażenia  woli  przekazania  na  rzecz  Powiatu  Gryfińskiego  gminnych  nieruchomości gruntowych  położonych  w  obrębie  Wełtyń  II  -  DRUK  Nr  17/XI.

Porządek  obrad  posiedzenia  Komisji   stanowi  załącznik  nr 2.

 

ppkt. 3.

Przewodniczący  Komisji  odczytał  PROTOKÓŁ  NR  14/03  z  poprzedniego  posiedzenia, który  przyjęto  bez  uwag.

 

Ad. II. Wypracowanie  stan  owiska, opinii  i  wniosków  do  projektów  uchwał  w  sprawie:

Materiał  informacyjny  do  poniższych  punktów  członkowie  Komisji  otrzymali  na  piśmie wraz  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu.

1/  zmiany  w  uchwale  Nr  XXII/288/2000  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie   z  dnia 21  września  2000 r. w  sprawie  ustalenia  wysokości  diet  radnych  i  sołtysów -  załącznik  nr  3.

Radny  Janusz  Skrzypiński – wnioskuję  aby  nasza  Komisja  nie  zajmowała stanowiska  do  ww.  projektu  uchwały.

Za  przyjęciem  ww.  wniosku  głosowało  4  radnych.

W  związku  z  wnioskiem  radnego  p.  Janusza  Skrzypińskiego  Komisja  nie  zajęła  stanowiska.

2/  ustalenia  zasad  zwrotu  kosztów  podróży  służbowej  sołtysom  -  załącznik  nr  4.

Komisja  zapoznała  się  z  treścią  projektu  uchwały  i  nie  zajęła  stanowiska.

3/  zmiany  uchwały  Nr  XLVII/601/02  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  z  dnia 27  czerwca  2002 r.  dotyczącej  określenia  warunków  finansowania  i  wykonania dociepleń  budynków  komunalnych  w  Gminie  Gryfino  - załącznik  nr  5.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało  5  radnych.

4/  uchwalenia  zmiany  w  planie  ogólnym  zagospodarowania  przestrzennego miasta  i  gminy  Gryfino  w  miejscowości  Daleszewo  -  załącznik  nr  6.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało  5  radnych.

5/  skargi  p. Tadeusza  Garstki  -  załącznik  nr  7.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

W  wyniku  jawnego  głosowania  za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało 3  radnych. 

6/  określenia  zasad  dokonywania  oceny  pracowników  mianowanych  zatrudnionych  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy   w  Gryfinie  - załącznik  nr  8.

Komisja  zapoznała  się  z  projektem  uchwał – do  decyzji  na  sesji.

7/  zmiany  budżetu  gminy  na  2003r. – załącznik  nr  9.

Komisja  zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie  i  wnioskuje  by  prace  remontowe  były  wykonywane  całościowo  w  taki  sposób  aby  kompletnie  realizować  określone  prace  remontowe  i  budowlane.

Jednocześnie  Komisja  wnioskuje  o  pilne  wykonanie  remontu  ulicy  biegnącej  od  ul.  Zygmunta  Krasińskiego  do  sklepu  NETTO, obejmującej  możliwość  podjęcia

zadania  wspólnie  z  Spółdzielnią  Mieszkaniową  Regalica  w  Gryfinie  oraz  firmą NETTO.

Za  przyjęciem  ww.  wniosków  głosowało  5  radnych.

W  wyniku  jawnego  głosowania  za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  wraz  z  zaproponowanym  wnioskiem  głosowało  5  radnych.

8/  ustanowienia  służebności  gruntowej  przejazdu  i  przejścia  w  działkach  gminnych 213/4  i  214/1, położonych  w  obrębie  Radziszewo, gm. Gryfino – załącznik  nr  10.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

W  wyniku  jawnego  głosowania  za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało 5  radnych. 

9/  przeznaczenia  do  sprzedaży  w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego  lokalu użytkowego  oraz  do  oddania  w  użytkowanie  wieczyste  udziału  w  nieruchomości gruntowej,  położonej  w  Gryfinie  przy  ul. Grunwaldzkiej  nr 12 „b”  - załącznik  nr  11.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało  5  radnych.

10/ nieodpłatnego  nabycia  na  mienie  gminne  od  Agencji  Nieruchomości  Rolnych nieruchomości  gruntowych,  położonych  w  obrębie  Gardno  - załącznik  nr  12.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

W  wyniku  jawnego  głosowania  za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało 5  radnych. 

11/ sprzedaży  na  rzecz  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Dolna  Odra „  w  drodze bezprzetargowej  nieruchomości  gruntowych,  położonych  w  Gryfinie w  obrębach  nr  3, 4  i  5  - załącznik  nr  13.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało  5  radnych.

12/ nabycia  na  mienie  gminne  w  drodze  darowizny  od  Skarbu  Państwa nieruchomości  gruntowej, położonej  w  Gryfinie  w  obrębie nr 5 – załącznik  nr  14.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

W  wyniku  jawnego  głosowania  za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało 5  radnych. 

13/ zmiany  uchwały  nr  IX/131/03  z  dnia  26  czerwca  2003 r. – załącznik  nr  15.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało  5  radnych.

14/ przeznaczenia  do  sprzedaży  w  drodze  bezprzetargowej,  części  nieruchomości gruntowej,  położonej  w  obrębie  Wirów  -  załącznik  nr  16.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

W  wyniku  jawnego  głosowania  za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało 5  radnych. 

15/  podwyższenia  kapitału  zakładowego  Przedsiębiorstwa   Usług  Komunalnych  Spółka z  o.o.  w  Gryfinie  - załącznik  nr  17.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  głosowało  5  radnych.

16/   zmiany  statutu  Zakładu  Ekonomiczno- Administracyjnego  Szkół  w  Gryfinie - załącznik  nr  18.

Po  zapoznaniu  się  z  treścią  ww.  projektu  uchwały  Komisja  nie  zajęła stanowiska.

17/  wyrażenia  woli  przekazania  na  rzecz  Powiatu  Gryfińskieg  gminnych  nieruchomości gruntowych  położonych  w  obrębie  Wełtyń  II  - załącznik  nr  19.

Po  zapoznaniu  się  z  ww.  projektem  uchwały  Komisja  podjęła  następującą  decyzję:

Komisja  akceptuje  treść  projektu  uchwały  z  zastrzeżeniem, że  projekt  uchwały dotyczącej  przekazania  gruntu  przedłoży  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Gryfino –

Radzie  Miejskiej  we  właściwym  terminie.   

Za  przyjęciem  ww.  wniosku  głosowało  5  radnych.

W  wyniku  jawnego  głosowania  za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  wraz  z  zaproponowanym  wnioskiem  głosowało  5  radnych.

Po  wysłuchaniu  wyjaśnień  Komisja  wypracowała  stanowisko  do  wyżej  wymienionych  projektów  uchwał  -  załącznik nr  20.

 

Ad III. Wolne  wnioski  i  zakończenie  obrad.

Przewodniczący  Komisji  radny  Mieczysław  Sawaryn  przedstawił  członkom  Komisji:

-   informację  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Gryfino  p.  Henryka  Piłata  dotyczącą nie zakończenia  zadania  inwestycyjnego  pn. „Rekultywacja  wysypiska  odpadów   komunalnych  w  Gryfinie”.

Ww.  informacja  stanowi  załącznik nr  21,

-  protest  Zakładu  Usługowego  „KOBESZKO & SYN” SPOŁKA  JAWNA  ST. Kobeszko. P. Kobeszko  systemy  grzewcze, instalacje  sanitarne, stacje  uzdatniania  wody z  Choszczna .

Ww.  protest  stanowi  załącznik  nr  22,

-  informację  z  Wydziału  Planowania  Przestrzennego, Aktywizacji  Gospodarczej i  Inwestycji  nt.: prowadzonych  zadań  inwestycyjnych  związanych  z  oświatą  tj.; budowa, remonty  szkół  i  przedszkoli.

Ww.  informacja  stanowi  załącznik  nr  23,

Do  przedłożonego  materiału  Komisja  nie  wniosła  uwag.

- notatkę  służbową  dotyczącą  instalacji  nagłośnieniowej  w  Szkole  Podstawowej  Nr 4, o  którą  prosił  p.  radny  Janusz  Skrzypiński  na  ostatnim  posiedzeniu  Komisji.

Ww.  notatka  stanowi  załącznik  nr  24.

Przewodniczący  Komisji  radny  Mieczysław  Sawaryn  poinformował  członków Komisji, że  udzieli  ww.  sprawie  pisemnej  odpowiedzi  dla  Zakładu  Usługowego

„KOBESZKO  &  SYN”  SPÓŁKA  JAWNA  ST.  Kobeszko.  P.  Kobeszko  systemy grzewcze, instalacje  sanitarne, stacje  uzdatniania  wody  z  Choszczna.

W  związku  z  powyższym  Komisja  wypracowała  następujące   wnioski do  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Gryfino:

1. W  związku  z  informacją  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Gryfino  p.  Henryka  Piłata z  dnia  22.07.2003 r.  w  sprawie  „rekultywacja  nieczynnego  wysypiska  odpadów  komunalnych  w  Gryfnie” Komisja  Rewizyjna  prosi  o  przedstawienie  wniosków  skierowanych do  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Szczecinie  w  sprawie  przeprowadzenia  kontroli  inwestycji  gminnych  i  ich  rozliczenia.

Ponadto  Komisja  prosi  o  udzielenie  informacji  - czy  dokonano  ostatecznego  terminu  odbioru  zrekultywowanego  wysypiska  odpadów  komunalnych, a  jeżeli  nie, to  z jakich  przyczyn  ?

2. Komisja  Rewizyjna  przekazuje  protest  Zakładu  Usługowego „KOBESZKO & SYN” SPÓŁKA  JAWNA  ST. Kobeszko. P. Kobeszko systemy  grzewcze, instalacje  sanitarne, stacje  uzdatniania  wody  z  Choszczna z  wnioskiem  o  przekazanie  na  najbliższy  termin  Komisji  we  wrześniu tj.: 15.092003 r.  godz. 1415  zbioru  dokumentów   przetargowych  i oceny  prawnej  Radcy Prawnego  co  do  rozstrzygnięcia  przetargu.

Za  przyjęciem  wyżej  wymienionych  wniosków  glosowało  5  radnych.

 

Przewodniczący  Komisji  radny  Mieczysław  Sawaryn  ustalił   termin  następnego  posiedzenia  Komisji   na  dzień  15  września (poniedziałek ) o  godz. 1415  2003 r.

 

Ponieważ  nikt  więcej  nie  zabierał  głosu   Przewodniczący  Komisji  stwierdził, że  porządek  obrad  wyczerpano  w  całości  i  zamknął  posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Mieczysław  Sawaryn

Protokółowała

   Referent

 Kinga  Rataj