Protokół nr 16/03

Protokół nr 16/03

PROTOKÓŁ   NR   16/03

z   posiedzenia   Komisji   Rewizyjnej

odbytego w   dniu   15.09.2003 r.

 

Ad. I. Sprawy   regulaminowe:

ppkt.1.

Otwarcia   posiedzenia   dokonał   Przewodniczący   Komisji   radny    Mieczysław   Sawaryn.

Stwierdził   prawomocność   obrad, gdyż   na   stan   Komisji   5   osób   w   posiedzeniu uczestniczyli   wszyscy.

Lista   obecności   członków   Komisji   stanowi   załącznik nr 1.

Spoza   grona   Komisji   w   posiedzeniu   udział   wzięli:

-   Naczelnik   Wydziału   Finansowo –Księgowego   p.   Bożena   Mejna,

-   Naczelnik   Wydziału   Gospodarki   Komunalnej, Mieszkaniowej   i   Ochrony   Środowiska   p.   Ryszard   Woldański,

-   Naczelnik   Wydziału   Planowania   Przestrzennego, Aktywizacji   Gospodarczej i   Inwestycji   p.   Krystyna   Klimek.

 

ppkt. 2.

Porządek   obrad   posiedzenia   Komisji    stanowi   załącznik   nr 2.

 

ppkt. 3.

Przewodniczący   Komisji   odczytał   PROTOKÓŁ   NR   15/03   z   poprzedniego   posiedzenia, który   przyjęto   bez   uwag.

 

Ad. II.   Analiza   wykonania   budżetu   za   I   półrocze   2003 r.

Materiał   informacyjny   do   powyższego   punktu   członkowie   Komisji   otrzymali   na   piśmie wraz   z   zawiadomieniem   o   posiedzeniu.

Ww. materiał   stanowi   załącznik   nr 3.  

Naczelnik   Wydziału   Finansowo – Księgowego   p.   Bożena   Mejna   omówiła   członkom Komisji   „Sprawozdanie   z   wykonania   budżetu   Gminy   Gryfino   oraz   Gminnego Funduszu   Ochrony   Środowiska   i   Gospodarki   Wodnej   za   okres   od   1   stycznia   do   30   czerwca   2003 r.”.   

Naczelnik   Wydziału   Finansowo – Księgowego   p.   Bożena   Mejna – w   ciągu   roku budżet   ulegał   zmianom   na   podstawie   podjętych   przez   Radę   Miejską   uchwał oraz   Zarządzeń   Burmistrza   Miasta   i   Gminy. W   wyniku   wprowadzonych   zmian plan   dochodów   i   wydatków   Gminy   Gryfino   na   rok   2003   według   stanu   na   dzień   30   czerwca   2003 r.   kształtował   się   następująco:

            - dochody   w   wysokości                    -   55.117.505,00 zł

            -   wydatki   w   wysokości                     -   55.294.660,00 zł

            deficyt   budżetowy   w   wysokości       -    177.155,00 zł

Źródłem   pokrycia   deficytu   jest   nadwyżka   wolnych   środków   na   rachunku   bankowym.

Natomiast   wykonanie   dochodów   i   wydatków   Gminy   Gryfino   według   stanu   na   dzień 30.06.2003 r.   kształtowało   się   następująco:

            - dochody   w   wysokości                    -   26.394.506,00 zł,

            - wydatki   w   wysokości                      -   28.079.969,00 zł,

            deficyt   budżetowy   w   wysokości        -1.685.463,00 zł   

Źródłem   pokrycia   deficytu   jest   nadwyżka   wolnych   środków   na   rachunku   bankowym.

Dochody   w   odniesieniu   do   planu   zrealizowano   w   47,9%.

Struktura   dochodów   kształtowała   się   następująco:

- Podstawowe   dochody   podatkowe:

   -   planowano   w   wysokości     33.075.413,00 zł,

   -   wykonano   w   wysokości      12.839.730,00 zł,

zrealizowano   plan   w   wysokości:    38,82%

- Pozostałe   dochody   własne:

   -   planowano   w   wysokości       5.245.454,00 zł,

   -   wykonano   w   wysokości        3.478.083,00 zł.

- Dotacje   celowe:

   -   planowano   w   wysokości      4.326.801,00 zł,

   -   wykonano   w   wysokości       2.512.307,00 zł,

zrealizowano   plan   w   wysokości:   58,06%

- Środki   na   dofinansowanie   własnych   zadań   bieżących   gminy   pozyskane   z   innych źródeł:

   -   planowano   w   wysokości    18.773,00 zł,

   -   wykonano   w   wysokości     56.131,00 zł,

zrealizowano   plan   w   wysokości;    299,0%.

- Subwencja   ogólna   z   budżetu   Państwa:

   -   planowano   w   wysokości     12.451.064,00 zł,

   -   wykonano   w   wysokości        7.508.255,00 zł,

zrealizowano   plan   w   wysokości:    60,3%.

Struktura   wydatków   kształtowała   się   następująco:

- Wydatki   bieżące:

   -   planowano   w   wysokości     51.544,046,00 zł,

   -   wykonano   w   wysokości            933.874,00 zł

realizacja   planu:      24,9%.

Wykonanie   wydatków   bieżących   stanowiło   49,1%   planowanych   wydatków   ogółem.

Wykonanie   wydatków   majątkowych   stanowiło   1,7%   planowanych   wydatków   ogółem.   

Roczny   plan   dochodów   w    wysokości   55.117.505,00 zł, wykonano   w   wysokości 26.394.506,00 zł

Natomiast   zaplanowane   wydatki   budżetu   gminy   w   wysokości   55.294.660 zł   roku   2003 na   dzień   30.06.2003 r.   wykonano   w   wysokości   28.079.969 zł, plan   wydatków zrealizowano   w   50,8%.

Spośród   podstawowych   dochodów   podatkowych   najgorzej   kształtowały   się   udziały gminy   we   wpływach   z   podatku   dochodowego   od   osób prawnych   oraz   wpływy z   podatku   dochodowego   od   osób   fizycznych   opłacanego   w   formie   karty   podatkowej.

Zła   sytuacja   gospodarcza   oraz   trudne   warunki, w   jakich   działają   przedsiębiorcy miała   również   odzwierciedlenie   we   wpływach   z   podatku   od   nieruchomości, podatku od   środków   transportowych   oraz   udziały   w   podatku   dochodowym   od   osób fizycznych. Burmistrz   Miasta   i   Gminy   Gryfino   czynnie   wspierał   przedsiębiorców stosując   wobec   nich   również   ulgi   podatkowe   w   formie   umorzeń, rozłożeń   na   raty oraz   odroczeń   terminów   płatności   należności   gminnych.

Z   pomocy   publicznej   dla   przedsiębiorców   udzielonej   przez   burmistrza   Miasta   i   Gminy Gryfino   skorzystały   84   podmioty   gospodarcze   działające   na   obszarze   naszej   gminy.

Udzielono   52   umorzenia, 46   wniosków   spraw   uzyskało   aprobatę   rozłożeń   na   raty oraz   dokonano   26   odroczeń   terminów   płatności   na   łączną   kwotę   604.567,00 zł

W   tym   z   tytułu;

  -   podatku   rolnego   -   37.820,00 zł

  -   podatku   od   nieruchomości   -   459.931,00 zł

  -   podatku   leśnego   -   65,00 zł

  -   podatku   od   środków   transportu   -   97.413,00 zł

  -   podatku   od   czynności   cywilnoprawnych   -   9.338,00 zł.

Ponadto   Burmistrz   Miasta   i   Gminy   Gryfino   udzielał   ulg   podatkowych   dla   osób   i   instytucji   nie   prowadzących   działalności   gospodarczej.   Z   pomocy   tej   korzystały domy   pomocy   społecznej, zakłady   i   jednostki   budżetowe   powiatu, osoby   fizyczne będące   w   trudnej   sytuacji   materialnej, stowarzyszenia   i   fundacje.

Przewodniczący   Komisji   radny   Mieczysław   Sawaryn – czy   są   jakieś   poważniejsze   zagrożenia   dla   realizacji   budżetu   na   II   półrocze   2003 r.?

Naczelnik   Wydziału   Finansowo – Księgowego   p.   Bożena   Mejna – w   związku z   trudną   sytuacją   kraju   gospodarczą   kraju, zwłaszcza   rodzin, zwiększający   się   krąg osób   bezrobotnych   oraz   korzystających   z   pomocy   społecznej   wpłynęło   na   niskie wykonanie   planu   z   zakresu   dochodów   własnych   gminy. Największe   zagrożenie dla   budżetu   gminy   stanowi   zapłata   podatku   od   nieruchomości.

Przewodniczący   Komisji   radny   Mieczysław   Sawaryn –   czy   nasza   gmina   ma   jakieś   zadłużenie, które   bardzo   mocno   obciążałoby   budżet?

Naczelnik   Wydziału   Finansowo – Księgowego   p.   Bożena   Mejna –   Nie   ma   takiego zadłużenia. Na   dzień   30.06.2003 r.   stan   zobowiązań   z   tytułu   długu   publicznego przedstawia   się   następująco:

Z   tytułu   zaciągniętych   kredytów   ogółem                               - 3.685.500 zł

W   tym:

- Kredyt   krótkoterminowy   (dopłata   do   PUK   sp. z o.o.)                   2.500.000 zł                    

- Kredyt   długoterminowy                                                                         1.185.500 zł

  (zaciągnięty   30.06.1999 r.   do   dnia   20.11.2004 r.)

Z   tytułu   udzielonych   gwarancji   bankowych                          - 1.820.000 zł

W   tym:

  - Niewymagalne   zobowiązania   z   tytułu   udzielonych   poręczeń (rata   kapitału do   spłaty   przypadająca   w   roku   2003)             88.710 zł

    Zaciągnięty   dług   publiczny   wg   stanu   na dzień   30.06.2003 r.   kształtuje się   na   poziomie   9,98% (limit   ustawowy   60%).

Radny   Janusz   Skrzypiński -   czy   jest   zagrożenie, że   na   koniec   roku   nie   będzie środków   finansowych   na   zapłacenie   faktur   za   wykonane   inwestycje?

Naczelnik   Wydziału   Finansowo – Księgowego   p.   Bożena   Mejna –   jeżeli   będą   środki finansowe   na   rachunku   bankowym, to   takiego   problemu   nie   będzie. Wszystko   uzależnione   jest   od   posiadanej   gotówki   na   koncie, jeżeli   będą   dochody   do   budżetu gminy, to   inwestycje   zostaną   zapłacone. Na   dzień   dzisiejszy   więcej   nie   mogę   powiedzieć.

 

Ad. III.   Kontrola   realizacji   zadań   Gminy   w   zakresie   utrzymania   poprawnego stanu   dróg, porządku   i   bezpieczeństwa.

Materiał   informacyjny   do   powyższego   punktu   członkowie   Komisji   otrzymali   na   piśmie wraz   z   zawiadomieniem   o   posiedzeniu.

Ww. materiał   stanowi   załącznik   nr 4.  

Naczelnik   Wydziału   Gospodarki   Komunalnej, Mieszkaniowej   i   Ochrony   Środowiska   p.   Ryszard   Woldański i Naczelnik   Wydziału   Planowania   Przestrzennego, Aktywizacji   Gospodarczej i   Inwestycji   p.   Krystyna   Klimek   szczegółowo   omówili   powyższy   materiał.

Po   omówieniu   Komisja   Rewizyjna   przyjęła   informację   bez   uwag.

Za   przyjęciem ww.   informacji   głosowało   5   radnych.   

 

Ad. IV.   Wolne   wnioski   i   zakończenie   posiedzenia.

1.

do   Burmistrza   Miasta   i   Gminy   Gryfino:

W   związku   z   informacją   Burmistrza   Miasta   i   Gminy   Gryfino   p.   Henryka   Piłata z   dnia 12.09.2003 r.   Komisja   Rewizyjna   wnosi   o   doręczenie   jej   odpisów   dokumentacji   i   wniosków   przekazanych   do   Regionalnej   Izby   Obrachunkowej w   Szczecinie   w   celu   podjęcia   kontroli.

Jednocześnie   wnioskujemy   o   przekazanie   wszelkich   dokumentów   wnioskowych, sporządzonych   przez   Audytora   Wewnętrznego   p.   Jadwigę   Szulc.

Komisja   Rewizyjna   stoi   na   stanowisku, że   prowadzona   przez   Regionalną   Izbę   Obrachunkową   kontrola, nie   może   wstrzymywać   prac   Komisji.

2.     

Komisja   Rewizyjna   przedyskutowała   wniosek   mieszkańców   ul. Ogrodowej uważając, że   faktycznie   ze   względów   bezpieczeństwa   istnieje   konieczność

umożliwienia   mieszkańcom   i   pojazdom   uprzywilejowanym   dojazdu   do   ulicy   Ogrodowej   od   strony   ulicy   Armii   Krajowej   pomiędzy   posesjami   p.p.   Węglarzy i   p.p. Kurzydlaków.

Komisja   wnioskuje, aby   Burmistrz   Miasta   i   Gminy   Gryfino   p. Henryk   Piłat rozważył   możliwość   pozytywnego   rozstrzygnięcia   wniosku   mieszkańców

z   uwzględnieniem   interesów   mieszkańców   budynków   przyległych.

3.

Komisja   Rewizyjna   wnioskuje, aby   Burmistrz   Miasta   i   Gminy   Gryfino p.   Henryk   Piłat   podjął   kroki   w   celu   kompleksowego   zakończenia

i   zagospodarowania   terenu   przy   Szkole   Podstawowej   Nr   2   w   zakresie   wykonania   chodników   i drogi   dojazdowej.

Zdaniem   Komisji   wykonane   boisko   sportowe   kontrastuje   ze   stanem   otoczenia, w   szczególności   wygląd: chodników, krawężników, ławeczek   i   boksów   na   szatnię.  

 

Przewodniczący   Komisji   radny   Mieczysław   Sawaryn   ustalił    termin   następnego   posiedzenia   Komisji    na   dzień   22   września (poniedziałek ) o   godz. 1415   2003 r.

 

Ponieważ   nikt   więcej   nie   zabierał   głosu    Przewodniczący   Komisji   stwierdził,   że   porządek   obrad   wyczerpano   w   całości   i   zamknął   posiedzenie.
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Mieczysław   Sawaryn

 

Protokółowała

Referent

Kinga   Rataj