Protokół nr 19/03

Protokół nr 19/03

PROTOKÓŁ  NR  19/03

z  posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej

odbytego w  dniu  17.11.2003 r.

 

Ad. I. Sprawy  regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  Komisji  radny   Mieczysław  Sawaryn.

Stwierdził  prawomocność  obrad, gdyż  na  stan  Komisji  5  osób  w  posiedzeniu uczestniczyli  wszyscy.

Lista  obecności  członków  Komisji  stanowi  załącznik nr 1.

Przewodniczący  Komisji  poinformował, że porządek  obrad  członkowie  Komisji   otrzymali  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu  -  załącznik  nr 2.

 

ppkt. 2.

Przewodniczący  Komisji  odczytał  PROTOKÓŁ  NR  18/03  z  poprzedniego  posiedzenia, który  przyjęto  bez  uwag.

 

Ad.II.  Przygotowanie  propozycji  do  planu  pracy  Komisji  i  Rady  na  2004 rok.

Przewodniczący  Komisji  radny  Mieczysław  Sawaryn  zaproponował  przełożenie  ww.  tematu  na  posiedzenie  w  miesiącu  grudniu.

Komisja  przyjęła  propozycję  Przewodniczącego  Komisji.

 

Ad. III.  Wizja  lokalna  dotycząca  zrzutu  nieczystości  z  istniejącej  instalacji kanalizacyjnej.

Przewodniczący  Komisji  radny  Mieczysław  Sawaryn  przedstawił  odpowiedź  p.  Burmistrza  na  wniosek  Komisji  z  dnia  27.10.2003 roku  w  sprawie:  „pisma  Pani Sołtys  Sołectwa  Drzenin  z  dnia  13.10.2003 roku  w  szczególności  o  sposobie zagospodarowania  ścieków  w  chwili  obecnej”. 

Ww.  odpowiedź  stanowi  załącznik  nr 2.

Po  zapoznaniu  się  z  ww.  odpowiedzią   Komisja  pojedzie  na  wizytację  do  Sołectwa Drzenin.

 

Ad. IV. Wolne  wnioski  i  zakończenie  posiedzenia.

Przewodniczący  Komisji  radny  Mieczysław  Sawaryn  ustalił   termin  następnego  posiedzenia  Komisji   na  dzień  26  listopada (środa ) o  godz. 1000  2003 r.

Ponieważ  nikt  więcej  nie  zabierał  głosu   Przewodniczący  Komisji  stwierdził,  że  porządek  obrad  wyczerpano  w  całości  i  zamknął  posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Mieczysław  Sawaryn

 

Protokółowała

   Referent

 Kinga  Rataj