Protokół nr 20/03

Protokół nr 20/03

PROTOKÓŁ NR 20/03

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

odbytego w dniu 26.11.2003 r.

 

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Z –ca Przewodniczącego Komisji radny Czesław Kapusta

Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 5 osób w posiedzeniu uczestniczyło 4 radnych.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Z –ca Przewodniczącego Komisji poinformował, że porządek obrad członkowie Komisji otrzymali z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 2

Z -ca Przewodniczącego Komisji radny Czesław Kapusta przedstawił dodatkowy projekt uchwały w sprawie:

- zmiany budżetu gminy na 2003 rok – DRUK Nr 6-1/XV.

Spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

- Z – ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresa Drążek,

- Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk.

 

ppkt. 2.

Przewodniczący Komisji odczytał PROTOKÓŁ NR 19/03 z poprzedniego posiedzenia, który przyjęto bez uwag.

 

Ad. II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

Materiał informacyjny do poniższych punktów członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

1/ ustalenia stawek czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu w mieście i gminie Gryfino na cele rolne i nierolne, na okres dłuższy niż 3 lata - załącznik nr 3.

Z –ca Przewodniczącego Komisji radny Czesław Kapusta – czy stawki czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu w mieście i gminie Gryfino na cele rolne na rok 2004 wzrosną o 2,3%?

Z – ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresa Drążek – tak.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.  

2/ ustalenia maksymalnych miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy Gryfino, wynajmowane na okres dłuższy niż 3 lata - załącznik nr 4.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.

3/ ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przejścia w działce gminnej nr 230, położonej w obrębie nr 3 m. Gryfino, stanowiącej drogę wewnętrzną - załącznik nr 5.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.  

4/ nieodpłatnego nabycia na mienie gminne od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Chlebowo - załącznik nr 6.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.

5/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Radziszewo - załącznik nr 7.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.  

6/ uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującej obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa - załącznik nr 8.

Radny Józef Gutkowski – w ww. projekcie uchwały w rozdziale 2 „Ustalenia

Szczegółowe” w § 3 podpunkt 21 należy dokonać aktualizacji nazw ulic.

W związku z powyższym Komisja wypracowała następujące stanowisko do ww. projektu uchwały:   

- Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

  Jednocześnie Komisja wnioskuje o dokonanie aktualizacji nazw ulic  w ww. projekcie uchwały.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z zaproponowanym wnioskiem głosowało 4 radnych.    

7/ określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Gryfino - załącznik nr 9.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.

8/ zmiany budżetu gminy na 2003 rok - załącznik nr 10.

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk szczegółowo omówiła członkom Komisji ww. projekt uchwały.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.

9/ zmiany budżetu gminy na 2003 rok- załącznik nr 11(dodatkowy projekt uchwały).

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk szczegółowo omówiła członkom Komisji ww. projekt uchwały.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.

10/ przyjęcia Programu Pomocy dla Przedsiębiorców w Gminie Gryfino- załącznik nr 12.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.  

11/ określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino - załącznik nr 13.

Radny Józef Gutkowski - wnioskuję o zmniejszenia stawek podatku od nieruchomości w załączniku nr 2 poz. 12 „Grunty pozostałe (za 1 m2)” tj.:

            I strefa -0,14 zł

            II strefa-0,12 zł

            III strefa -0,11 zł   

Radny Janusz Skrzypiński – popieram wniosek radnego Józefa Gutkowskiego.

Za przyjęciem ww. wniosku głosowało 2 radnych, przy 2 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 2 radnych, przy 2 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

W związku z powyższym Komisja wypracowała następujące stanowisko:

  - Komisja nie zajęła stanowiska ze względu na nie rozstrzygnięte głosowanie tj.: 2 do 2.

12/ ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino - załącznik nr 14.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.

13/ ustalenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino - załącznik nr 15.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.

14/ określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru - załącznik nr 16.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.

15/ ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów oraz trybu i terminów jego poboru - załącznik nr 17.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.

16/ zwolnień podatkowych dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nie prowadzących działalności gospodarczej - załącznik nr 18.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.

17/ określenia trybu i warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej - załącznik nr 19.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.

18/ określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujące na obszarze Gminy Gryfino - załącznik nr 20.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.

19/ poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa - załącznik nr 21.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.

Po wysłuchaniu wyjaśnień do ww. projektów uchwał Komisja wypracowała następujące stanowisko, które stanowi załącznik nr 22.  Ad. III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Z - ca Przewodniczącego Komisji stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

 

 

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI

Czesław Kapusta

 

Protokółowała

   Referent

  Kinga Rataj