Protokół nr 21/03

Protokół nr 21/03

PROTOKÓŁ NR 21/03

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

odbytego w dniu 22.12.2003 r.

 

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn

Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 5 osób w posiedzeniu uczestniczyli wszyscy..

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Przewodniczący Komisji poinformował, że porządek obrad członkowie Komisji otrzymali z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 2.

Spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

- Z – ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresa Drążek,

- Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk.

ppkt. 2.

Przewodniczący Komisji odczytał PROTOKÓŁ NR 20/03 z poprzedniego posiedzenia, który przyjęto bez uwag.

 

II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

Materiał informacyjny do poniższych punktów członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

 

1/ wprowadzenia zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury - załącznik nr 3.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.

2/ nadania imienia Parkowi Miejskiemu w Gryfinie - załącznik nr 4.

Komisja nie zajęła stanowiska – do decyzji na sesji.

3/ przyjęcia ramowego planu działań sesyjnych Rady Miejskiej na 2004 rok - załącznik nr 5.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.  

4/ zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2004 rok - załącznik nr 6.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.

5/ zmiany uchwały Nr XLIX/633/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, części terenu działki Nr 81/2 oraz części działki Nr 84 w obrębie Radziszewo 1, gmina Gryfino - załącznik nr 7.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.      

6/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizyczny w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy, wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe -załącznik nr 8.

Z – ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresa Drążek – szczegółowo omówiła członkom Komisji ww. materiał.

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Jednocześnie wnioskuje o rozważenie możliwości rozszerzenia udzielenia bonifikaty na grunty wykorzystywane do działalności gospodarczej.  

Za przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z zaproponowanym wnioskiem głosowało 5 radnych.

7/ nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 4 miasta Gryfino - załącznik nr 9.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.  

8/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych nie zabudowanych, położonych w obrębie Pniewo - załącznik nr 10.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.

9/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, położonej w Wełtyniu przy ul. Leśnej nr 1 - działka nr 455/2 oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży - załącznik nr 11.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.  

10/ określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy Gryfino w celu wyrażenia opinii o projekcie statutu jednostki - załącznik nr 12.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.

11/ wystąpienia Gminy Gryfino z Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej działającej w formie związku stowarzyszeń - załącznik nr 13.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.  

12/ zmiany uchwały w sprawie trybu zlecania do realizacji zadań z zakresu zadań własnych gminy, trybu postępowania o udzielenie na ten cel dotacji, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań - załącznik nr 14.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.  

13/ przyjęcia strategii integracji i polityki społecznej w części dotyczącej „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004” - załącznik nr 15.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.

14/ regulaminu wynagradzania nauczycieli - załącznik nr 16.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.  

15/ uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 - załącznik nr 17.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.

16/ zmiany budżetu gminy na 2003 rok - załącznik nr 18.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.  

17/ ustalenia wykazu wydatków z budżetu roku 2003 nie wygasających z upływem roku budżetowego - załącznik nr 19.

Brak materiału. Komisja nie omawiała ww. projektu uchwały.  

Po wysłuchaniu wyjaśnień do ww. projektów uchwał Komisja wypracowała następujące stanowisko, które stanowi załącznik nr 20.  


III.
Przygotowanie propozycji do planu pracy Komisji i Rady na 2004 rok.

Członkowie Komisji przygotowali propozycje do planu pracy Komisji na 2004 r., który przedstawia się następująco:

 

STYCZEŃ

1. Sprawozdanie z działalności Komisji w 2003 r.

2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

LUTY

1. Ocena gospodarki finansowej Gminy za 2003 r. obejmująca kontrolę działalności w 2003 r. Burmistrza jako właściciela spółek komunalnych oraz gminnych jednostek organizacyjnych.  

2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

MARZEC

1. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Gryfino za 2003 r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium burmistrzowi.

2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

KWIECIEŃ

1. Kontrola realizacji inwestycji gminnych.

2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

MAJ

1. Analiza wykonania budżetu za I kwartał 2004 r.

2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

CZERWIEC

1. Ocena funkcjonowania jednostek Gminy w zakresie oświaty, kultury, opieki społecznej i sportu.

2.Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.        

LIPIEC – SIERPIEŃ

1.Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2004 r.

2.Ocena przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego2004/2005.

WRZESIEŃ

1. Kontrola realizacji zadań Gminy w zakresie utrzymania poprawnego stanu dróg, porządku i bezpieczeństwa.

2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

PAŹDZIERNIK

1. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2004 r.

2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

LISTOPAD

1.Ocena projektu budżetu gminy na 2005 r.

2.Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

GRUDZIEŃ

1. Przygotowanie planu pracy komisji na 2005 r.

2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

 

Komisja nie zgłosiła propozycji do planu pracy Rady na 2004 rok.

 

IV. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn przedstawił członkom Komisji pismo do Komisji Rewizyjnej od Pana Stefana Lewandowskiego – Elektromonter - Gospodarz Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie.

Ww. pismo stanowi załącznik nr 21.  

Po zapoznaniu się z ww. pismem Przewodniczący Komisji podjął decyzję, że Komisja Rewizyjna w najbliższym czasie rozpatrzy pismo Pana  Lewandowskiego tj. 5.01.2004 r.

Proszę również, aby w imieniu Komisji Rewizyjnej została udzielona odpowiedź dla Pana Stefana Lewandowskiego.

Ww. odpowiedź stanowi załącznik nr 22.  

 

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn ustalił termin następnego posiedzenia Komisji na dzień5 stycznia (poniedziałek) o godz. 1430 2003 r.

 

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Mieczysław Sawaryn

 

Protokółowała

   Referent

  Kinga Rataj