Protokół nr 23/04

Protokół nr 23/04

PROTOKÓŁ NR 23/04

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

odbytego w dniu 26.01.2004 r.

  

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn

Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 5 osób w posiedzeniu uczestniczyli wszyscy..

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

- Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki  

 Nieruchomościami p. Czesława Subocz,

- Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk,

- Z –ca Burmistrza p. Eugeniusz Kuduk,

- Sołtys sołectwa Chwarstnica p. Grażyna Bącela.

Przewodniczący Komisji poinformował, że porządek obrad członkowie Komisji otrzymali z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 2.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn zaproponował wprowadzenie do porządku obrad Komisji jednego dodatkowego projektu uchwały w sprawie:

- zmiany Uchwały Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004 rok - DRUK Nr 10/XVII.

oraz przedstawił jedną nową wersje projektu uchwały w sprawie:

- zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok. – DRUK Nr 5/XVII.

 

ppkt. 2.

Przewodniczący Komisji odczytał PROTOKÓŁ NR 22/03 z poprzedniego posiedzenia, który przyjęto bez uwag.

 

Ad. II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

Materiał informacyjny do poniższych punktów członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

1/ przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2003 rok – załącznik nr 3.

Komisja nie omawiała ww. projektu uchwały.

2/ wprowadzenia zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury - załącznik nr 4.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Jednocześnie Komisja wnioskuje do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o udzielenie informacji w zakresie funkcjonowania świetlicy w Wełtyniu i w Chwarstnicy w związku z koniecznością szerszego udostępnienia obiektu poza czasem funkcjonowania biblioteki.

Z tych względów członkowie Komisji Rewizyjnej widzą konieczność rozważenia zatrudnienia opiekunów w ww. obiektach.

Komisja wnioskuje o udzielenie informacji w terminie dwóch tygodni.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z zaproponowanym wnioskiem głosowało 5 radnych.

3/ przyjęcia regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Gryfina oraz tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Gryfina - załącznik nr 5.

Z- ca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino p. Eugeniusz Kuduk poinformował członków Komisji, że ww. projekt uchwały zostanie wycofany z porządku obrad sesji.

Wobec powyższego Komisja nie omawiała ww. projektu uchwały.

4/ zamiany nieruchomości - załącznik nr 6.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.  

5/ zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok - załącznik nr 7.

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk szczegółowo omówiła członkom Komisji ww. projekt uchwały.

Po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały Komisja nie zajęła stanowiska - do decyzji na sesji.

6/ uchylenia uchwał: Nr III/47/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. oraz Nr VII/105/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 kwietnia 2003 r. - załącznik nr 8.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.  

7/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie nr 1 i nr 2 miasta Gryfino - załącznik nr 9.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.

8/ zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino - załącznik nr 10.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.  

9/ przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino- załącznik nr 11.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.

10/ zmiany uchwały nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004 rok - załącznik nr 12.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.  

Po wysłuchaniu wyjaśnień do ww. projektów uchwał Komisja wypracowała następujące stanowisko, które stanowi załącznik nr 13.  

 

III. Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2003 rok.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn zapoznał członków Komisji z treścią projektu sprawozdania z działalności Komisji za 2003 rok.

Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie uwag i propozycji do sprawozdania.

Nikt z członków Komisji nie wniósł uwag do projektu sprawozdania.

Komisja przyjęła sprawozdanie bez uwag - załącznik nr 14.

 

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.  

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn przedstawił członkom Komisji pismo do Komisji Rewizyjnej od Pana Andrzeja Kucharskiego.

Ww. pismo stanowi załącznik nr 15.  

Po zapoznaniu się z ww. pismem Przewodniczący Komisji postanowił, aby w imieniu Komisji Rewizyjnej została udzielona następująca odpowiedź dla Pana Andrzeja Kucharskiego:

  „Uprzejmie informuję, że Komisja Rewizyjna z uwagi na brak kompetencji do rozpatrzenia Pana pisma, przekazała sprawę do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino p. Henryka Piłata w celu przekazania ww. pisma Radzie Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Gryfinie”.

Ww. odpowiedź stanowi załącznik nr 16.  

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn przedstawił członkom Komisji pismo do Komisji Rewizyjnej od Pana Wiesława Kamińskiego.

Ww. pismo stanowi załącznik nr 17.  

Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Czesława Subocz – Państwo Wiesław i Dagmara Kamińscy nabyli od Skarbu Państwa działki oznaczone numerami 561 i 562 o pow. 4,79 ha, położone w obrębie geodezyjnym Pniewo, celem prowadzenia na nich gospodarstwa rolnego o kierunku ogrodniczym. Zgodnie z zapisem planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, przedmiotowy teren posiadał zapis: „ Teren rolniczy z możliwością wprowadzenia intensywnej produkcji roślinnej i zwierzęcej”. Przedmiotowy grunt nie był jednak zagospodarowywany ani wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem na jaki został nabyty. Uchwałą Rady Miasta i Gminy w Gryfinie Nr XXX/211/92 z dnia 24 listopada 1992 roku, dokonana została zmiana planu ogólnego, w wyniku której wprowadzono zapis „Teren rolniczy z możliwością wprowadzenia intensywnej produkcji rolnej. Możliwość realizacji zabudowy wzdłuż dróg, zachowując normatywne linie rozgraniczające”, na działkach stanowiących własność p. Kamińskich umożliwiono realizację zabudowy mieszkaniowej. W roku 1997, warunkową umową sprzedaży z dnia 17.12.1997 r. p. Kamińscy zbyli na rzecz p. Lili Kapuścińskiej działkę nr 561 o pow. 2,20 ha. W roku 1998, korzystając z zapisu planu zagospodarowania przestrzennego, p. Kamińscy dokonali geodezyjnego podziału działki nr 562, wydzielając z obszaru o powierzchni 2,59 ha /zakupionego od Skarbu Państwa pod intensywną produkcję rolniczą/. 9 samodzielnych działek budowlanych oraz jedną działkę mającą spełniać funkcję drogi obsługującej cały kompleks. Po wydzieleniu geodezyjnym, p. Kamińscy sukcesywnie sprzedawali kolejne działki. Na wszystkie ww. działki dla ich właścicieli ustalone zostały decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W dniu 25.11.2003 r. p. Kamińscy zawarli warunkową umowę sprzedaży na działkę 562/3. o pow. 2742 m2. Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami „Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego”. W związku z powyższym, w akcie notarialnym zawarta została klauzula, że Agencja Nieruchomości Rolnych oraz Burmistrz mają prawo pierwokupu ww. nieruchomości.

Z uwagi na powyższe, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino złożył oświadczenie o skorzystaniu z ustawowego prawa pierwokupu ww. nieruchomości.

 

Po zapoznaniu się z ww. pismem Przewodniczący Komisji postanowił ww. sprawę przekazać Radcy Prawnemu w celu wydania opinii prawnej.

Komisja Rewizyjna oczekuje na odpowiedź w terminie dwóch tygodni celem ponownego omówienia sprawy na naszej Komisji.

Ww. pismo stanowi załącznik nr 18.  

 

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn ustalił termin następnego posiedzenia Komisji na dzień 16 lutego (poniedziałek) o godz. 1300 2004 r.

 

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Mieczysław Sawaryn

Protokółowała

   Referent

  Kinga Rataj